دوران باستان، فصوص الحکم، انسان کامل

. شاید یکی از اسباب اختلاف در تفاسیر گذشته و حال را در همین امر بدانیم. از آنجا که این موضوع یک بحث کلیدی و محوری را مطرح میکند، نوع نگرش ما میتواند در تمامی مسائل دیگر تفسیری و کلامی تأثیر بسزایی بگذارد. جهت دوم ضرورت مسأله...

معرفت بخش، قبض و بسط، زبان قرآن

الهیات و فلسفه دین. از آنجا که این موضوع از موضوعات کلیدی و مطرح در جامعه میباشد، نوع نگرش ما به این موضوع و تعیین جهتگیری ما در سراسر نظام عقیدتی ما تأثیر گذار است، و لذا تصمیم گیری در این زمینه میتواند ابعاد مختلف معارف،...

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، حقوق جزا، ترک فعل

سئولیت نشریه و رسانه همگانی خواهد بود و عدم ارائه آن به نشریه یا رسانه مربوطه باعث تحقق بزه موضوع این ماده نخواهد شد، لیکن اگر شق دوم صحیح باشد در اینصورت صرف دریافت مجوز توسط پیش فروشنده صرفاً شرط لازم خواهد بود نه شرط...

دانلود پایان نامه ارشد درمورد جزای نقدی، حقوق جزا، ترک فعل

طرف قرارداد دیگری می شود که قبلاً خریدار اولیه با فروشنده منعقد کرده است. قائم مقام خاص زمانی است که شخص عین معین یا حق خاصی را به دیگری انتقال می دهد. انتقال گیرنده را نسبت به آن مال و حق قائم مقام خاص او می نامند.(1) به طور...

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، قانون مدنی، اشخاص ثالث

ن، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره 1 ماده 34 آزاد می کند. به طور...

دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم کلاهبرداری، حقوق ایران، دیوان عالی کشور

شورای اسلامی و هر چند در فصل یازدهم به عنوان ارتشاء و ربا و کلاهبرداری پرداخته است ولی با مطالعه مواد این فصل مشاهده می گردد قانونگذار رکن قانونی جدیدی درخصوص کلاهبرداری وضع ننموده و موضوع به قانون تشدید مجازات اختلاس و...