مقاله با موضوع پلی‌آمیدهای، طیف، پلیمرهای

مقاله با موضوع
پلی‌آمیدهای، طیف، پلیمرهای No category
مقاله با موضوع
پلی‌آمیدهای، طیف، پلیمرهای No category

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول : کلیات و مروری بر پژوهش‌های اخیر
1-1-پلی‌آمیدهای آروماتیک با عملکرد بالا…………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-پلی‌آمیدهای آروماتیک تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3-عوامل موثر در بهبود فرایندپذیری پلی‌آمیدها………………………………………………………………………………………………..7
1-4-کاربرد پلی‌آمیدهای آروماتیک……………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-روش های سنتز پلی‌آمیدهای آروماتیک………………………………………………………………………………………………………13
1-5-1- سنتز در محلول‌های با دمای پایین…………………………………………………………………………………………………….13
1-5-2- سنتز در محلول‌های با دمای بالا………………………………………………………………………………………………………..16
1-5-3- روش های دیگر پلیمریزاسیون………………………………………………………………………………………………………….19
1-6- مروری بر پژوهش های اخیر………………………………………………………………………………………………………………….20
1-6-1- پلی‌آمیدهای آروماتیک حاوی گروههای CF3 …………………………………………………………………………………..20
1-6-2- پلی‌آمیدهای آروماتیک حاوی گروههای نفتالن…………………………………………………………………………………..38
1-7-هدف پژوهش جاری………………………………………………………………………………………………………………………………44
فصل دوم: فصل تجربی
2-1- مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-2- دستگاهوری………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-3- سنتز مونومر………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-3-1- سنتز 5،1- ‌بیس‌(2-نیترو-4-تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BNFPN)…………………………………………..46
2-3-2- سنتز 5،1- ‌بیس‌(2-آمینو-4-تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BAFPN)…………………………………………..47
2-4- سنتز پلی‌(آمید-اتر)ها…………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-5- تعیین حل پذیری پلیمرها……………………………………………………………………………………………………………………..48
2-6- تعیین گرانروی درونی محلول پلیمرها……………………………………………………………………………………………………49
2-7- سایر آنالیزها……………………………………………………………………………………………………………………………………….49
فصل سوم: نتایج و بحث
3-1- سنتز مونومر……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-1-1- سنتز5،1- بیس( 2- نیترو-‌4-‌تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BNFPN)…………………………………………50
3-1-2- سنتز5،1- بیس(2- آمینو-4-‌تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BAFPN)…………………………………………..54
3-2- سنتز پلی(آمید-اتر)ها…………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-3- بررسی برخی خواص پلیمرها……………………………………………………………………………………………………………….64
فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….70
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 ساختار پلیمرهای کولار، نومکس و تکنورا………………………………………………………………………………….14
شکل1-2 سنتز آرامید ها به روش فسفریلاسیون………………………………………………………………………………………….17
شکل1-3 مکانیسم سنتز آرامید ها به روش فسفریلاسیون…………………………………………………………………………….17
شکل 1-4 واکنش سنتز پلی‌آمیدهای آروماتیک فلوئوردار…………………………………………………………………………….22
شکل 1-5 دیفرکتوگرام XRD چهار پلیآمید فلوئور دار شکل 1-4……………………………………………………………..23
شکل 1-6 ترموگرامهای TGA برای پلیمرهای شکل 1-4…………………………………………………………………………..24
شکل1-7 طیف های UV-vis مربوط به پلیمرهای‌شکل1-4……………………………………………………………………….25
شکل1-8 مراحل سنتز پلی‌آمیدهای فلوئوردار……………………………………………………………………………………………26
شکل1- 9 دیفرکتوگرام XRD پلیمرهای شکل1-8…………………………………………………………………………………….27
شکل 1- 10ترموگرامهایTGA وDSC پلی‌آمید 4b …………………………………………………………………………………28
شکل 1-11 طیف های UV-vis پلیمرهای شکل 1-8……………………………………………………………………………….29
شکل 1-12 واکنش سنتز پلی‌آمیدهای آروماتیک………………………………………………………………………………………..30
شکل1-13 دیفرکتوگرامXRD چهار پلیمرسنتز شده شکل 1-12………………………………………………………………..31
شکل1-14 ترموگرامهای TGA برای پلیمرهای شکل 1-12………………………………………………………………………32
شکل1-15 واکنش سنتز پلی‌آمیدهای آروماتیک…………………………………………………………………………………………34
شکل 1-16 دیفرکتوگرام XRD پلی‌آمیدهای شکل1-15…………………………………………………………………………..35
شکل1-17ترموگرامهای TGA پلیمرهای شکل1-15………………………………………………………………………………..36
شکل1-18 طیف های UV-vis پلیرهای شکل1-15………………………………………………………………………………..37
شکل1-19 واکنش سنتز پلی‌آمید های آروماتیک ……………………………………………………………………………………..39
شکل1-20 دیفرکتوگرام دو پلیمر PAEb و PAEa…………………………………………………………………………………40
شکل1-21 ترموگرام های TGAوDSC پلیمرهای شکل1-15………………………………………………………………….41
شکل 1-22 واکنش های سنتز پلی‌آمیدهای حاوی گروه های نفتالن…………………………………………………………….42
شکل 1- 23 ترموگرام TGA مربوط به پلیمر BPM-TPC………………………………………………………………………43
شکل 3-1 واکنش تهیه BNFPN…………………………………………………………………………………………………………..50
شکل 3-2 BNFPN تهیه شده در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………..51
شکل 3-3 طیف FT-IR 5،1- بیس( 2- نیترو- 4- تری فلوئورومتیل فنوکسی) نفتالن………………………………..52
شکل 3-4 طیف 1H-NMR 5،1- بیس (2- نیترو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن …………………………….53
شکل 3-5 طیف 13C-NMR1، 5- بیس (2- نیترو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن……………………………54
شکل 3-6 واکنش تهیه BAFPN…………………………………………………………………………………………………………..55
شکل 3-7 BAFPNتهیه شده در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………..55
شکل 3-8 طیف FT-IR 1،5- بیس(2- آمینو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن…………………………………..56
شکل 3-9 طیف 1H-NMR 1،5- بیس(2- آمینو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی)

دیدگاهتان را بنویسید