منابع پایان نامه ارشد درمورد کریپتوسپوریدیوم، آلودگی، سبزی

منابع پایان نامه ارشد درمورد
کریپتوسپوریدیوم، آلودگی، سبزی No category
منابع پایان نامه ارشد درمورد
کریپتوسپوریدیوم، آلودگی، سبزی No category

Subject :
Supervisor :
Dr. Shahrokh Ranjbar-Bahadori
Consulting Adviser:
Dr.vida pirzamani
By:
Mohammadreza safari
Year:
2014
تقدیم به :
پدرعزیزم :
تقدیم به پدرم که در لحظه لحظه زندگی یاری رسانم بوده و دعای خیرش همواره بدرقه راهم، و هر آنچه دارم از اوست.
مادرمهربانم:
تقدیم به او که اسوه صبر و پایداری وایثار و ازخود گذشتگی است.
همسر عزیزم:
تقدیم به همسر مهربانم و وفادارم که بهترین همراه درزندگیم بوده و در تمام سختی ها ومشکلات در کنارم است
سپاسگزاری
با تشکر از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری که در تمام مراحل پایان نامه و دست یابی به اهداف مورد نظر، راهنمایی من را به عهده داشته اند.
سپاسگزاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه و هدف 2
فصل اول :‌کلیات
1-1- تاریخچه 6
2-1- تاریخچه تحقیقات در زمینه کریپتوسپوریدیوم در ایران …9
1-2-1- در سبزیجات 11
2-2-1- در حیوانات 11
3-1- طبقه بندی 11
4-1- گونه های کریپتوسپوریدیوم ..12
1-4-1- نشخوارکنندگان …12
2-4-1- گوشتخواران 12
3-4-1- پرندگان 13
4-4-1- ماهیان 13
5-4-1- خزندگان 13
6-4-1- حیوانات آزمایشگاهی 14
7-4-1- پریمات ها و انسان 14
5-1- مورفولوژی 16
6-1- چرخه زندگی 16
7-1- اپیدمیولوژی 18
1-7-1- حیوانات اهلی 18
2-7-1- نشخوارکنندگان 19
3-7-1- انسان 20
4-7-1- خوک 21
5-7-1- تک سمی 22
6-7-1- حیوانات وحشی و شکاری 23
7-7-1- سگ سانان 23
8-7-1- گربه سانان 25
8-1- راه های انتقال کریپتوسپوریدیوز 27
1-8-1- انتقال زئونوتیک 27
2-8-1- انتقال غیر زئونوتیک 28
3-8-1- منابع طبیعی 29
9-1- ایمونوپاتوژنز 30
1-9-1- ایمنی همورال 30
2-9-1- ایمنی با واسطه سلولی 31
10-1- نشانه های بالینی در انسان 32
11-1- پیشگیری و درمان 34
1-11-1- پیشگیری و درمان در انسان 34
2-11-1- پیشگیری و درمان در حیوانات 35
3-11-1- ضدعفونی 36
فصل دوم: مواد و روش کار
1-2-هدف 41
2-2- مواد و وسایل مورد نیاز 42
3-2- روش کار 44
4-2- مراحل آزمایش 44
فصل سوم: نتایج
نتایج 46
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 53
پیشنهادات 56
فهرست منابع فارسی 57
فهرست منابع انگلیسی 60
چکیده انگلیسی 64
فهرست جداول
جدول صفحه
1-1 . گونه های کریپتوسپوریدیوم ….15
2-1 .ویژگی های ریخت شناسی اووسیست های گونه های کریپتوسپوریدیوم 33
1-2 فراوانی تعداد نمونه ها در مناطق و سبزیجات 47
1-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در مناطق مختلف اطراف ساری 51
2-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در انواع مختلف سبزی 51
3-3- فراوان و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع کود مصرفی 52
4-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی 52
5-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در مناطق مختلف زیر کشت اطراف ساری 53
6-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در انواع مختلف
سبزی 54
7-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به کود مصرفی 55
8-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی 55
چکیده
تحقیق پیش رو به منظور بررسی میزان آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در انواع سبزیجات موجود در سبزی کاری ‌های اطراف‌ شهرستان ساری صورت گرفته است. برای نیل به این هدف از تعدادی زیادی قطعه زمین سبزی کاری، تعداد 500 نمونه در ماه‌های خرداد و تیر اخذ گردید. نمونه‌های اخذ شده با روش تغلیظ رسوبی که روش استاندارد پیشنهادی FDA است، آزمایش شدند و جهت رنگ‌آمیزی از رنگ‌آمیزی ذیل نیلسون استفاده گردید.
نتایج حاصله نشان داد تعداد 26 نمونه (2/5%) از 500 نمونه مثبت بودند. در بررسی فاکتور مناطق مختلف سبزی کاری، جنوب ساری (امره، کیاسر، پهنه کلا و قادیکلا) نمونه مثبت (34/8%) از120 نمونه آلوده‌ترین منطقه و شرق ساری (داراب کلا، بادله، اسرم، جام خانه) با 15/2 آلودگی کمترین میزان را دارا می باشد. در بررسی آلودگی انواع سبزیجات مورد بررسی نیز، ترپچه با تعداد 10 نمونه مثبت (05/12%) آلوده‌ترین و ریحان با 1 نمونه مثبت (21/1%) کمترین میزان آلودگی را داشت. در بررسی فاکتور نوع آب مورد استفاده در آبیاری سبزیجات نیز، فاضلاب با تعداد 19 نمونه مثبت از 150 نمونه (67/12%) نشان داد که ارتباط معنی ‌داری بین نوع آب مصرفی و میزان آلودگی به کریپتوسیوریدیوم در سبزیجات وجود داشت. در بررسی سبزیکاری های عمده و بدون حفاظ که هر حیوانی اجازه ورود داشت تعداد 21 نمونه از 250 نمونه (4/ درصد8) مثبت اعلام شدند و سبزیکاری ها ی خانگی و با حفاظ تعداد 5 مورد (2 درصد) مثبت اعلام گردید. بنابراین نتایج حاصل از تحقیق فوق نشان داد که سبزیجات می توانند نقش موثری در انتقال تک یاخته کریپتوسپوریدیوم داشته باشد.
کلمات کلیدی: کریپتوسپوریدیوم، سبزیجات، ذیل نیلسون، ساری
مقدمه و هدف :
کریپتوسیوریدیوم یکی از مهمترین عوامل روده ای در پستانداران بویژه حیوانات اهلی و انسان است. این تک یاخته یکی از عوامل مهم انگلی منتقله از طریق سبزیجات است. علاقه مردم به مصرف سبزی خام یا نیم پز به دلیل داشتن طعم طبیعی و نیز حفظ مواد مغذی حساس به حرارت، خطر انتقال آلودگی راافزایش می دهد. علاوه بر این، دو کفه ایها با ذخیره سازی و حفظ اووسیست های کریپتوسپوریدیوم، درانتقال آلودگی مؤثرند. کریپتوسپوریدیوم به عنوان یک انگل زئونوز، به چند دلیل از نظر همه گیر شناسی اهمیت قابل توجهی دارد: دارای طیف میزبانی گسترده است، تعداد کم اووسیست آن جهت ایجاد عفونت در انسان و دام و نیز برای آلودگی محیط کافی است ، اووسیست آن در برابر عوامل ضد عفونی کننده متداول آب مقاوم است، اندازه اُووسیت آن بسیار کوچک (7-4 میکرون) است .این تک یاخته با آلوده کردن طیف گسترده ای از حیوانات، انتشاری گسترده داشته و از عوامل مهم آلوده کننده محیط زیست تلقی می شود. اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم بسبب داشتن غشاء ضخیم خارجی نسبت به عوامل نامساعد محیط زیست بسیار مقاوم می باشند و در مناطق گرم و مرطوب برای ماهها زنده و فعال باقی می مانند.
برخی گونه های کریپتوسپوریدیوم برای میزبان اختصاصی است اما گونه پارووم برای تمام پستانداران عفونت زا می باشد. کریپتوسپوریدیوم به عنوان یکی از آلودگی های مهم منابع آب به شمار می رود و آلودگی به آن بسیار مورد توجه سازمان های آب می باشد. کریپتوسپوریدیوم پارووم به عنوان یکی از مهمترین عوامل جدید آلوده کننده آب آشامیدنی درآمریکا مطرح است.آب آشامیدنی و یا آبی که در مراکز تفریحی وجود دارد به عنوان یک وسیله برای انتقال عمل می کند و همه گیری های متعددی ناشی از نوشیدن آب آلوده گزارش شده است.کریپتوسپوریدیوم یکی از عوامل اسهال مسافرین در انسا ن است
به دلیل زئونوتیک بودن، این انگل برای جوامع انسانی بسیارخطرناک می باشد. کریپتوسپوریدیوزیس بیماری انگلی است که در اثر تک یاخته کریپتوسپوریدیوم ایجاد می شود و یک گاستروآنتریت حاد یا مزمن را ایجاد می کند.این انگل در پرزهای دیواره روده ساکن شده و موجب بروز علایم بالینی می شود. این علایم در افراد با ایمنی کامل با یک اسهال حاد خود محدود شونده شروع می شود و تا گاستروآنتریت شدید مزمن در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی که می تواند به مرگ منجر شود متغیر است. در آغاز دهه 1980 و با کشف بیماری ایدز این انگل اهمیت بیشتری پیدا کرد زیرا مشخص شد این ارگانیسم یکی از عوامل مهم مولد اسهال شدید، طولانی مدت تهدید کننده زندگی در این بیماران است . آلودگی به این انگل می تواند از طریق آب و غذای آلوده یا از طریق تماس فردی یا حیوان به انسان صورت گیرد. این انتقال در مکانهای با بهداشت پایین و درافرادی که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند بیشتر است. گرچه این تک یاخته محدود به روده کوچک، معده و کولون است، ولی می تواند اندام های دیگر را نیز درگیر کند. از دست دادن مایعات بدن در نتیجه اسهال واستفراغ می تواند در کودکان پیامد کشنده ای داشته باشد ، لذا شناسایی افراد آلوده یا دارای نقص ایمنی و درمان آنها اهمیت دارد.
ازآنچه دراین مقدمه آمده است، واضح است که از دیدگاه اقتصادی وبهداشت عمومی،کریپتوسپوریدیوم بسیار پراهمیت است. با توجه به فراوانی زمین های سبزیکاری در اطراف ساری و تأمین بخش عمده سبزی مورد مصرف شهر ساری و اهمیت این بیماری انگلی در انسان، این پایان نامه در این زمینه انتخاب شده است.
فصل اول
کلیات
1-1) تاریخچه :
ارنست ادوارد نخستین فردی بود که توانست انگلی را که مکرراً در غدد معده موشهای آزمایشگاهی پیدا می شد، شناسایی کرده و به روشنی آن را توصیف و گزارش کند. وی در سال 1907، به توضیح مراحل غیر جنسی و جنسی هاگها (اووسیستهایی که دارای یک اندامک ویژه برای اتصال بودند) پرداخت و بیان داشت که هاگها از راه مدفوع دفع می شوند. وی این انگل را به عنوان یک اسپروزوا با وضعیت نامعلوم از نظر رده بندی شناسایی کرد. در سال 1910،با مشخص شدن جزئیات بیشتر، این محقق، کریپتوسپوریدیوم را به عنوان یک جنس جدید و کریپتوسپوریدیوم موریس را به عنوان گونه ای معرفی و پیشنهاد نمود (38).
در سال 1912، تایزر گونه جدیدی به نام کریپتوسپوریدیوم پارووم را معرفی نمود. وی با ایجاد عفونت تجربی در موشها نشان داد که کریپتوسپوریدیوم پارووم تنها در روده کوچک تکامل می یابد و اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم موریس است و نیز اشاره داشت که در روده کوچک خرگوش هم مراحل مشابه با کریپتوسپوریدیوم (در موش) وجود دارد (96 ، 109).
در سال 1925، تریفت این تک یاخته را بر مبنای مشاهدات خود در مارها گزارش نمود (9، 11).
در سال 1929، تایزر به شرح مراحل تکاملی کریپتوسپوریدیوم در بافت پوششی سکوم جوجه ها پرداخت و عقیده داشت که انگل باید کریپتوسپوریدیوم پارووم باشد، اگر چه این توضیح واضح نبود.
در سال 1941، ویلیام کریپتوسپوریدیوم بایله ای را از ماکیان جدا و نام گذاری کرد (6).
در سال 1955، سالوین نخستین گزارش را در ارتباط با پیدایش گونه جدیدی بنام کریپتوسپوریدیوم مله اگریدیس که همراه با بیماری مرگ و میر در بوقلمون های جوان بود، منتشر کرد که در مراحل تکامل آندوژن آن در روده و سپس ریخت شناسی اسپوروزئیت و اووسیست انگل را توصیف کرد.
در سال 1961، لواین گونه جدید کریپتوسپوریدیوم تایزری را از جوجه ها جدا و نامگذاری کرد.
در سال 1964، در یک گزارش منتشر شده اعلام شد که انگل در مدفوع نوعی سگ وحشی بنام دینگو گزارش شد، ولی بعد از مدتی اعلام شد که گزارشات مربوط به کریپتوسپوریدیوم در دینگو اشتباه بود و انگل جدا شده از مدفوع این حیوانات را اسپوروسیت سارکوسیستیس می دانند.
در سال 1971، پانسیرا و دیگر همکارانش برای اولین بار کریپتوسپوریدیوم را در گاو گزارش کردند که در آن مراحل

دیدگاهتان را بنویسید