دانلود پایان نامه ارشد درباره مقایسه، آنزیم، مقادیر

دانلود پایان نامه ارشد درباره
مقایسه، آنزیم، مقادیر No category
دانلود پایان نامه ارشد درباره
مقایسه، آنزیم، مقادیر No category

…………………………………………..12
1-2-2-2- آمینوترانسفرازهای AST و ALT…………………………………………………………………………………12
1-2-2-3- آلکالین فسفاتاز (ALP) ………………………………………………………………………………………………..13
1-2-2-4- لاکتات دهیدروژناز (LDH) ………………………………………………………………………………………….14
1-3- نارسایی حاد کبدی…………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-3-1- تعریف………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1 -3-2- اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-3- پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کبدی………………………………………………………………………………………….16
1 -3-4- پاسخ های التهابی کبد در ALF …………………………………………………………………………………………..17
1-4- منابع آهن در بدن……………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-4-1- نقش آهن در ایجاد آسیب کبدی……………………………………………………………………………………………..19
1-4-2- نارسایی حاد کبدی القاء شده توسط سولفات آهن………………………………………………………………….21
1-5- فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………22
1-5-1- کوئرستین…………………………………………………………………………………………………………………………………22
1-5-2- اثرات حفاظتی کوئرستین بر کبد…………………………………………………………………………………………….23
فصل دوم: مواد و روشها
2-1- مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2- وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-3- گروههای آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-4- روش آماده سازی حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………32
2-5- سنجش میزان فعالیت آنزیمهای ALT، AST، ALP و LDH در سرم و بافت کبد……….33
2-5-1- اندازه گیری آنزیمها بر اساس کیت…………………………………………………………………………………………….34
2-6- سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولهای کبد…………………………………………………….36
2-7- بررسی هیستوپاتولوژی کبد……………………………………………………………………………………………………………….38
2-8- آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
فصل سوم: نتایج
3-1- مقایسه یافته های هیستوپاتولوژی…………………………………………………………………………………………………….43
3-2- مقایسه تغییرات وزن بدن در روزهای مختلف آزمایش……………………………………………………………………..52
3-3- مقایسه یافته های بافتی مربوط به عملکرد کبد………………………………………………………………………………..53
3-3-1- کمپلکس مالون دی آلدهید بر حسب میکرو مول در گرم وزن تر…………………………………………..53
3-3-2- آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در بافت کبد…………………………………………..55
3-3-3- آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در بافت کبد……………………………………..57
3-3-4- آنزیم الکالین فسفاتاز بر حسب واحد در لیتر در بافت کبد………………………………………………………59
3-3-5- آنزیم لاکتات دهیدروژناز بر حسب واحد در لیتر در بافت کبد………………………………………………..61
3-4- مقایسه یافته های سرمی…………………………………………………………………………………………………………………….63
3-4-1- آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در سرم……………………………………………………63
3-4-2- آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در سرم………………………………………………65
3-4-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز بر حسب واحد در لیتر در سرم………………………………………………………………67
3-4-4- آنزیم لاکتات دهیدروژناز بر حسب واحد در لیتر در سرم…………………………………………………………69
3-4-5- میانگین پروتئین کل بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در سرم…………………………………………….71
3-4-6- میانگین غلظت آلبومین بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در سرم…………………………………………73
3-4-7- میانگین غلظت گلوکز بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در سرم……………………………………………75
3-4-8- میانگین غلظت تری گلیسیرید بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در سرم……………………………..77
3-4-9- میانگین غلظت کلسترول بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در سرم………………………………………79
3-4-10- میانگین غلظت بیلی روبین کل بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سرم……………………………………81
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- بحث
4-1-1- بررسی یافتههای بافتی
4-1-1-1- بررسی رسوب آهن در بافت کبد
4-1-1-2- بررسی یافتههای هیستوپاتولوژی
4-1-1-3- بررسی مقدار لیپید پراکسیداسیون در بافت کبد
4-1-1-4- بررسی مقدار آنزیم ها در بافت کبد
4-1-2- بررسی یافته های سرمی مربوط به عملکرد کبد
4-1-2-1- بررسی مقادیر آنزیم های سرم
4-1-2-2- بررسی میزان عملکردهای سنتتیک کبد
4-1-2-3- بررسی میزان عملکردهای دفعی و ترشحی کبد
4-2- نتیجه گیری
4-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده
فصل پنجم: منابع
5-1- منابع انگلیسی
فهرست نمودارها
عنوان……………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار 3- 1- مقایسه میزان رسوب آهن در هپاتوسیتها………………………………………………………………………..49
نمودار 3- 2- مقایسه میزان آپوپتوز در هپاتوسیتها……………………………………………………………………………….49
نمودار 3- 3- مقایسه میزان التهاب و تورم در هپاتوسیتها…………………………………………………………………….50
نمودار 3- 4- مقایسه میزان تغییرات چربی در هپاتوسیتها…………………………………………………………………..50
نمودار 3- 5- مقایسه میزان اینفیلتراسیون در هپاتوسیتها……………………………………………………………………51
نمودار 3- 6- مقایسه میزان تغییرات وزن بدن در روزهای مختلف آزمایش……………………………………………52
نمودار 3- 7- مقایسه مقادیر تشکیل کمپلکس مالون دی الدهید در بافت کبد……………………………………..53
نمودار 3- 8- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در بافت کبد………………………………………55
نمودار 3- 9- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در بافت کبد……………………………….57
نمودار 3- 10- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در بافت کبد…………………………………………….59
نمودار 3- 11- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز در بافت کبد………………………………………61
نمودار 3- 12- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در سرم……………………………………………63
نمودار 3- 13- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در سرم……………………………………..65
نمودار 3- 14- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سرم……………………………………………………..67
نمودار 3- 15- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز در سرم………………………………………………..69
نمودار 3- 16- مقایسه مقادیر پروتئین کل در سرم………………………………………………………………………………..71
نمودار 3- 17- مقایسه مقادیر گلوکز در سرم…………………………………………………………………………………………..73
نمودار 3- 18- مقایسه مقادیر کلسترول در سرم……………………………………………………………………………………..75
نمودار 3- 19- مقایسه مقادیر تری گلیسرید در سرم………………………………………………………………………………77
نمودار 3- 20- مقایسه مقادیر آلبومین در سرم……………………………………………………………………………………….79
نمودار 3- 21- مقایسه مقادیر بیلی روبین در سرم………………………………………………………………………………….81
فهرست تصاویر
عنوان……………………………………………………………………………………………..صفحه
تصویر 3- 1- بررسی هیستولوژیک کبد (رسوب آهن) در گروههای

دیدگاهتان را بنویسید