پایان نامه درمورد اشتراک منابع

پایان نامه درمورد
اشتراک منابع پایان نامه ها
پایان نامه درمورد
اشتراک منابع پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد
با تأییدات خداوند متعال پایان‌نامه خانم فریبا مهری تحت عنوان:”بررسی راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور”،در تاریخ 16 /6/92 بانمره 90/17و با امتیاز بسیار خوب مورد تأیید قرار گرفت.
هیأت داوران:
1-استاد راهنما:دکترمحسن حمیدی امضا……………. تاریخ…………….
2-استاد مشاور: دکترسید علی اکبر فامیل روحانی امضا……………. تاریخ…………….
3-استاد داور: دکترعاطفه زارعی امضا……………. تاریخ…………….
4- مدیر گروه آموزشی: دکتر سید علی‌اکبر فامیل روحانی امضا……………. تاریخ…………….
5-معاون تحصیلات تکمیلی واحد: دکتر امیررضا گودرزی امضا……………. تاریخ…………….

تقدیم بـه:
پدر و مادر عزیزم که توفیق خود را نتیجه سال‌ها زحمت، فداکاری و دعای خیر ایشان میدانم. باشد که تمامی محبتها و تلاش آنان راسپاس گفته باشم.
تقدیم به استاد عزیز، مهربان و فرهیخته دکتر سید‌علی‌اکبر فامیل‌روحانی و تقدیم به استاد راهنمای عزیز، مهربان و گرانقدرم دکتر محسن حمیدی که در طول تحصیل، اینجانب را همواره یاری نمودند. امید آنکه توانسته باشم مراتب سپاس را بجا آورم.

سپاسگزاری
در اینجا بی‌نهایت خداوند منان را شاکرم به خاطر لطف و مرحمتش که مرا یاری رساند تا رساله‌ام را به پایان برسانم.
از زحمات، دلسوزی‌ها و مهربانی‌های بی شائبه استاد راهنمای عزیزم دکتر محسن حمیدی که در طول نگارش پایان‌نامه از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند شدم تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم.
حمایت‌ها و زحمات استاد عزیز و گرانقدرم دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی مدیر محترم گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی و استاد مشاور اینجانب بود که توانستم تدوین پایان نامه حاضر را به پایان برسانم، کمال تشکر و امتنان را دارم.
از سرکار خانم دکتر عاطفه زارعی استاد گرامی و عزیزم که قبول زحمت فرمودند داوری از پایان نامه اینجانب را پذیرفتند تشکر می‌نمایم.
از زحمات و تلاش بیدریغ پدر و مادر بزرگوارم، برادر عزیزم آقای شاهین مهری و خواهر عزیزم خانم فاطمه مهری که همواره مشوق اینجانب بودند تشکر و قدردانی ‌می‌نمایم.
هم‌چنین از مسئول محترم در نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، حاج آقا امامی‌فر و همکاران گرامی، حاج آقا محسن غلامی، حاج آقا شاکری، آقای ویسی، خانم امیریان، آقای غیاثی و حاج آقا تاخیره کمال تشکر را دارم.

فریبا مهری

چکیده
هدف: آشنایی با راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور از نظر، نوع دانشگاه، بودجه، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی می‌باشد. روش شناسی: از نوع کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد و فایده‌ای که می‌تواند داشته باشد، باعث توسعه و پیشرفت کتابخانه‌های نهاد می‌شود.جامعه مورد مطالعه کتابخانه‌های نهاد رهبری واقع در استان‌های غرب کشور اعم از کردستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان می‌باشند که در مجموع 27 کتابخانه را شامل شده است. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش، پرسشنام? محقق ساخته با 38 سؤال بسته و 1 سؤال باز و با مقیاس 3 تا 7 گزینه‌ای لیکرت بود که پایایی آن از طریق محاسب? آلفای کرونباخ معادل 88% برآورد گردید. پاسخ پرسش‌های اساسی تحقیق، از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم افزار spssویرایش 20 بدست آمده است. یافته‌ها: نشان می‌دهد 4/44% پراکندگی کتابخانه‌ها مربوط به دانشگاه‌های دولتی می‌باشد. 9/25% از کتابخانه‌ها، بودج? اختصاصی برای تهیه منابع را خیلی کم و کم، ارزیابی نمودند. در رابطه با امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها جهت پیاده سازی طرح همکاری، ‌3/70 درصد‌ نظرات در انتخاب گزینه‌های کم و خیلی کم بوده است. 8/77% از نیروی انسانی کتابخانه‌ها را مردان تشکیل می‌دهند و در حال حاضر هر یک از این کتابخانه‌ها، یک نیروی کاری در اختیار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها در زمینه‌های مطرح شده، دچار چالش‌های جدی هستند. در فصل پنجم راهکارهایی در رابطه با چالش پیش روی کتابخانه‌ها ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: اشتراک منابع- امانت بین کتابخانه‌ای- دانشگاه‌های غرب کشور- طرح‌های همکاری- کتابخانه‌های نهاد رهبری

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 3
1-3. متغیرها 4
1-3-1. متغیرمستقل: راهکارها 4
1-3-2. متغیرتابع: طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه ای،اشتراک منابع) 4
1-4. اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-5. اهداف تحقیق 5
1-5-1. هدف اصلی 5
1-5-2. اهداف فرعی 5
1-6. استفاده‌ی کاربردی ازتحقیق 6
1-7. فرضیه 6
1-8. سؤال اصلی تحقیق 6
1-8-1. سؤال‌های تحقیق 6
1-9. تعاریف مفهومی وعملیاتی 7
1-9-1. تعریف مفهومی 7
1-9-2. تعریف عملیاتی 8
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه‌ی تحقیق
2-1. مقدمه 9
2-2. تعریف همکاری 9
2-3. ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌ای 10
2-4. روش‌های همکار
ی 10
2-4-2. همکاری کتابخانه‌هادردانشگاه وروکلاو 12
2-5. شرایط لازم برای کسب موفقیت دربرنامه‌های همکاری بین کتابخانه‌ها 14
2-6. انواع همکاری‌های بین کتابخانه‌ای 15
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-7. اهداف همکاری بین کتابخانه‌ها 19
2-8. همکاری بین کتابخانه‌ای؛غنی کردن کتابخانه‌های کوچک 21
2-9. همکاری بین کتابخانه‌هادرمان نه پیشگیری 22
2-10. امانت بین کتابخانه‌ای 24
2-10-1. ایجادنظام امانت بین کتابخانه‌ای 26
2-10-2. رهنمودهای ایفلادرخصوص اصول اجرای امانت بین کتابخانه‌ای وخدمات تحویل مدرک درسطح بین‌الملل 27
2-10-3. اصول ورهنمودهای اجرایی 28
2-10-3-1. مزایای همکاری بین کتابخانه‌ها 28
2-10-3-2. مزایای کتابخانه‌های مشترک 29
2-10-4. پروتکل امانت بین کتابخانه‌ای: پیشرفت وپروژه‌ها 29
2-11. تأثیرنظام‌های رایانه‌ای برخدمات امانت بین کتابخانه‌ای 31
2-12. امانت بین کتابخانه‌ای درایران 32
2-13. امانت بین کتابخانه‌ای درسایرکشورها 33
2-13-1. ایالات متحد?آمریکا 33
2-13-1-1. کدامانت برای ایالات متحده،توسط کمیته امانت بین کتابخانه‌ای 34
2-13-1-2. پروژ?امانت بین کتابخانه‌ها وتحویل مدرک درآمریکای شمالی 35
2-13-1-3. مکزیک 35
2-13-1-4. انگلستان 35
2-13-1-5. استرالیا 36
2-13-1-6. هندوستان 36
2-13-1-7. دانمارک 37
2-14. اشتراک منابع 37
2-14-1. نکات اساسی درطرح‌های اشتراک منابع 39
2-14-2. جایگاه اشتراک منابع درتوسعه خدمات کتابداری واطلاع رسانی 40
2-14-3. استفاده کنندگان چندگانه ازمنابع اطلاعاتی 41
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-14-4. ضرورت ایجاددستگاه‌های اجرایی مناسب 42
2-14-5. اشتراک منابع، فراهم‌آوری مشترک 43
2-14- 5-1. تحویل مدرک واشتراک منابع 44
2-14-6. محدودیت‌هایی که دراشتراک منابع پیش می‌آید 44
2-15. پیشینه‌های تحقیق 45
2-15-1. مطالعات انجام شده درخارج ازایران 45
2-15-1-2. مطالعات انجام شده درداخل ایران 50
2-15-1-3. جمع‌بندی پیشینه‌های تحقیق 58
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه 61
3-2. روش تحقیق 61
3-3. جامعه آماری 62
3-4. حجم نمونه 62
3-5. روش نمونه‌گیری 62
3-6. ابزارگردآوری اطلاعات (روایی،پایایی) 63
3-6-1. ابزارگردآوری اطلاعات 63
3-6-2. روایی 63
3-6-3. پایایی 63
3-7. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 66
4-2. پرسش اساسی شماره 1: ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه موردمطالعه ازچه خصوصیاتی برخورداراست؟ 67
4-2-1. تعدادکارمندان وجنسیت آنهادرکتابخانه‌های نهادرهبری 67
4-2-2. نوع دانشگاه 68
4-2-3. سال تاسیس دانشگاه 69
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-2-4. تعداداعضای کتابخانه‌های نهادرهبری 70
4-2-5. رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری 71
4-2-6. سطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری 72
4-3. پرسش اساسی شماره 2: وضعیت کنونی منابع وشیوه تهیه آن درکتابخانه‌های نهادرهبری ازچه ویژگی‌هایی برخورداراست؟ 73
4-3-1. انتخاب منابع کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟ 73
4-3-2. خریدمنابع برای کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟ 74
4-3-3. چندعنوان کتاب درکتابخانه موجوداست؟ 74
4-3-4. منابع موجوددرکتابخانه به چه نحوی ثبت می‌گردند؟ 75
4-3-5. آیامنابع چاپی والکترونیکی کتابخانه درارتباط بانیازهای آموزشی وپژوهشی دانشکده یادانشگاه می‌باشد؟ 75
4-3-6.کدام یک ازمواردزیررابرای استفاده کنندگان کتابخانه مشترک هستید؟ 76
4-3-7. چه تعدادازنشریات ادواری راآبونه هستید؟ 77
4-3-8. گرایشات موضوعی کتابخانه رابه ترتیب اولویت ازعدد 1 تا 7 مشخص نمائید؟ 78
4-4. پرسش اساسی شماره 3: توانایی مالی کتابخانه‌های نهادرهبری درجهت ایجادطرح‌های همکاری تاچه میزان می‌باشد؟ 80
4-4-1. آیاکتابخانه دارای بودجه اختصاصی می‌باشد؟ 80
4-4-2. بودجه اختصاص یافته برای تهیه منابع کتابخانه کافی است؟ 81
4-4-3. تاچه اندازه متمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهادرهبری می‌باشید؟ 82
4-4-4. تاچه اندازه طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای رامی‌شناسید؟ 83
4-5. پرسش اساسی شماره 4 : نیروهای انسانی کتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان نسبت به اصول همکاری وپذیرش آن ازآمادگی لازمه بهره‌مند می‌باشند؟ 84
4-5-1. به نظرشما امانت بین کتابخانه‌ای تاچه اندازه درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران مؤثراست؟ 84

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درموردهمکاری، کتابخانه‌ای، خیلی

ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-5-2. چنانچه طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری ایجادشودبرای حمایت همه جانبه جهت اجرایی شدن آن ازآمادگی لازم برخوردارهستید؟ 85
4-5-3. اگرسازمان نهادرهبری درجهت کمک به بالابردن کیفیت وتوسعه منابع اطلاعاتی به کنسرسیوم‌های اشتراک منابع دانشگاهی بپیوندد، به نظرشمادرجهت اهداف طرح‌های همکاری بین کنابخانه‌ها، طرح مناسبی خواهدبود؟ 86
4-5-4. درچارچوب قوانین ومقررات کتابخانه، شرایطی که برای ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری درنظرگرفته می‌شود رامی‌پذیرید؟ 87
4-6. پرسش اساسی شماره 5 : وضعیت امکانات وتجهیزات موجوددرکتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان مناسب است؟ 89
4-6-1. چه تعداد دستگاه کامپیوتردرکتابخانه موجوداست؟ 89
4-6-2. آیاازنرم افزارکتابخانه‌ای استفاده می‌کنید؟ 90
4-6-3. برای دسترسی اعضاءبه کتابخانه ومنابع آن ازچه امکاناتی بهره‌برداری می‌کنید؟ 90
4-6-4. آیا از وجودمنابع الکترونیکی (E- books) درکتابخانه برخوردارهستید؟ 91
4-6-5. کتابخانه ازکدام امکانات وتجهیزات جانبی ذیل برخورداراست؟ 92
4-6-6. برای به اشتراک گذاری منابع دربین کنابخانه‌های نهادرهبری،ازکدام نوع مواردفناوری اطلاعاتی بهره‌مند هستید؟ 92
4-6-7. تاچه اندازه امکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهادرهبری را برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب ارزیابی می‌کنید؟ 93
4-7. پرسش اساسی شماره 6 : ساختارومقررات سازمانی نهاد رهبری تا چه میزان از ایجادطرح‌های همکاری استقبال وپشتیبانی می‌کند؟ 94
4-7-1. برای ایجاد هماهنگی درهمکاری‌های بین کتابخانه‌ای کدامیک ازمواردزیرضروری است؟به ترتیب اولویت ازعدد 1 تا 5 مشخص

دیدگاهتان را بنویسید