پایان نامه رایگان با موضوع آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دانش آموزان پسر

پایان نامه رایگان با موضوع
آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دانش آموزان پسر No category
پایان نامه رایگان با موضوع
آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دانش آموزان پسر No category

مناطق می‌تواند به پرورش جسم و نفس در راستای برآوردن خواسته‌های افراد در حد اعلا و زمینه را جهت تطبیق انسان با محیط خود فراهم سازد و همچنین با بالا بردن سطح قابلیتهای جسمانی و روحی و مهارتهای اجتماعی فرد را در جهت لذت جویی سالم از زندگی و آینده آماده نماید.
مقدمه
ضرورت بررسی سوابق موجود با توجه به اینکه تحقیقات باید جنبه تکمیلی داشته باشند نه تکراری، پس مراجعه به مطالعات انجام شده مفید است. لذا برای بررسی منابع تحقیقی و پژوهشهای انجام شده پیرامون هر موضوع تحقیق می‌تواند به محقق در اجرای تحقیق و پیشبرد اهداف آن کمک شایانی داشته باشد.
ولی از آن جایی که تأثیر فعالیتهای اردویی دانش آموزان در جامعه ایران بخصوص قشر فرهنگی پدیده جا افتاده و مهمی‌تلقی نشده است بنابراین توجه به وارزش چندانی نسبت به این واقعیت نشده است و تحقیقات چندان مهمی‌در این زمینه صورت نگرفته است.
مکتوب حاضر از جمله همین تجربیات ارزشمند انجام شده می‌تواند چراغ راه و راهنمای عملی مربیان و خوانندگان محترم می‌باشد با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته نتایج تحقیقات پژوهشگران در این بخش به اختصار بیان می‌شود.
الف )منابع دانشگاهی
1ـ پایان نامه
توسط آقای جواد خوشه بست دانشجوی دوره کارشناسی در زمستان 74 و زیر نظر استاد محمد ابراهیم ذوالفقاری تهیه شده است.
عنوان تحقیق : بررسی و مقایسه نظرات دانش آموزان و مربیان در باره اردوهای دانش آموزی شهرستان فریمان در سال تحصیلی 74-1373 مقطع ابتدایی
اهداف تحقیق :‌هدف کلی از اجرای این طرح بررسی نظرات دانش آموزان و مربیان در باره اردوهای دانش آموزی است با توجه به آنچه در قسمت اهمیت و ضرورت طرح گفته شد، استعدادها و روابط اجتماعی صحیح فقط در محیط کلاس کامل نمی‌شوند بلکه نیاز به فعالیت اجتماعی مکمل دارد.
فرضیات تحقیق :
1- برگزاری اردوها برای آشنایی دانش آموازن با جاهای دیدنی ( موزه‌ها، اماکن زیارتی، مراکز صنعتی و آثار باستانی ) مفید است.
2- شرکت در اردو سبب بوجود آمدن حس هماکری و دوستی در دانش آموازن می‌شود.
3- اردوها سبب آشنایی دانش آموازن با خصوصیات و آداب و رسوم، لهجه‌های مردم نواحی مختلف کشور می‌شود.
4- اردوها در آموزش بهداشت فردی و جمعی و نشاط روحی دانش آموازن مؤثر است.
5- برنامه‌ریزی اردوها در اجتماعی شدن دانش آموزان و یادگیری مهارتهای اجتماعی و نظم و ترتیب و مقررات و روابط اجتماعی مؤثر است.
6- اردوها سبب می‌شود که دانش آموزان در فعالیتهای فرهنگی و هنری شرکت نمایند.
7- اردوها به عنوان آموزش غیر رسمی‌کمک زیادی به آموزشهای رسمی و آموزشگاهی دانش آموزان می‌کند.
8- برنامه‌ریزی اردوها سبب رابطه نزدیک و صمیمی‌بین مسئولین و دانش آموزان می‌شود.
9- شرکت در اردوها سبب بوجود آمدن حس استقلال شخصی و مسئولیت پذیری و رقابت در زمینه‌های مختلف می‌شود.
10-اردوها سبب یادگیری مسائل مذهبی و تربیتی دانش آموزان می‌شود.
خلاصه تحقیق :
برای جمع آوری اطلاعات در خصوص فرضیه‌های تحقیق ابتدا از بین آموزشگاه‌های منطقه تعداد ده آموزشگاه براساس نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای نتخاب شد. سپس هز هر مدرسه تعداد ده نفر از دانش آموزان و چهار نفر از مربیان را با نمونه گیری تصادفی با کمک مدیر آموزشگاه جهت اجرای پرسشنامه انتخاب کردیم. پرسشنامه‌های قابل اجرا در دو نسخه جدا از یکدیگر برای مربیان با نوزده عبارت پنج گزینه‌ای و برای دانش آموزان با بیست و چهار عبارت پنج گزینه‌ای بلی – خیر تهیه و به تعداد دانش آموزان و مربیان انتخاب شده، ‌تکثیر و مورد اجرا واقع گردیده، پاسخهای داده شده در جداولی جداگانه در پیوست G مخصوص دانش آموزان و پیوست D مخصوص مربیان ثبت گردید. سپس هر یک از عبارات مخصوص فرضهای مختلف را در بیست جدول تفکیک شده درج و درصد گیری نمودیم که از تجزیه وتحلیل این جدولها به این نتیجه رسیدیم که اردوها در آشنایی دانش آموازن با جاهای دیدنی کمک می‌کند. سبب بوجود آمدن حس همکاری و دوستی بین دانش آموزان می‌شود. دانش آموزان با شرکت در اردوها مهارتهای اجتماعی ( نظم و ترتیب، مقررات و روابط اجتماعی ) را یاد می‌گیرند.
برگزاری اردوهاسبب ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی‌بین مسئولین و دانش آموزان می‌شود و همچنین دربوجود آمدن حس استقلال شخصی، مسئولیت پذیری، رقابت بین دانش آموزان به آنان کمک فراوانی می‌کند. در مورد مفید بودن اردوها در آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم و لهجه‌های نواحی مختلف کشور بین نظرات دانش آموزان و مربیان تفاوت دیده شده است. به نظر مربیان، ‌اردوها در آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم و لهجه‌های مردم کمک چندانی ندارد ولی دانش آموزان نظر مخالف را دارند و همچنین در مورد تأثیر اردوها به عنوان آموزش غیر رسمی‌بر آموزشهای رسمی و آموزشگاهی بین نظرات آنان تفاوت قابل ملاحظه‌ای دیده شده که در این مورد مربیان با نود و پنج درصد نظر موافق، فرض مورد نظر را تأیید نموده اند ولی دانش آموزان نظر داده اند که اردو به عنوان آموزش غیر رسمی‌کمک چندانی به آموزشهای رسمی‌نمی‌کنند.
پیشنهادات این تحقیق :
1- دامنه موضوع این تحقیق به حدی گسترده است که فراتر از چهارچوب این طرح پژوهشی بود و لازم است تحقیقات دیگری در این زمینه انجام گیرد.
2- اهمیت آموزش و پرورش غیر رسمی‌به عنوان شاخه‌ای از تعلیم و تربیت به قدری است که برنامه‌ریزی مسئولان را می طلبد بنابراین اردوها باتوجه به اهمیت آن و تخصیص منابع ملی به آنها باید مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان قرار گیرد.
2-پایان نامه
توسط آقای حمید یعقوبی دانشجوی دوره کارشناسی زیر نظر استاد محترم آقای حمید اصغری پور در سال 1374 به تهیه شده است.
عنوان تحقیق :‌ ارزشیابی برنامه‌های اردویی دانش آموزان پسر ( پیشتازان – دانش آموزان ممتاز علمی و اخلاقی ) مقطع متوسطه از دیدگاه دانش آموزان و مربیان آموزش و پرورش استان خراسان در سال تحصیلی 74-1373
هدف کلی این تحقیق :‌
بررسی و شناسایی برنامه‌های اردویی دانش آموزان ( پیشتازان – دانش آموزان ممتاز علمی و اخلاقی ) و چگونگی گذراندن این برنامه‌ها در پرکردن اوقات فراغت
فرضیات تحقیق :‌
1- اردوهای دانش آموزی روحیه وقت شناسی و نظم را در دانش آموزان ایجاد می‌کند.
2- اردوهای دانش آموزی روحیه وحدت و انسجام گروهی را دردانش آموزان ایجاد می‌کند.
3- حضور در فعالیتهای گروهی قبول مسئولیت را در دانش آموزان باعث می‌گردد.
4- مربیان عامل مؤثری در برگزاری بهتر فعالیتهای اردویی می‌نمایند.
5- دانش آموزان شرکت کننده در اردو برای حقوق همسالان و مربیان خود احترام قائل می‌باشند.
6- اردوهای دانش آموزی روحیه گذشت و ایثار را در دانش آموزان ایجاد می‌کند.
7- دانش آموزان محیط برگزاری اردوها را موجب علاقه مندی و شرکت در اردو می‌دانند.
8- همکاری مربیان و مسئولین اردو عامل مهمی‌در تقویت روحیه اردویی دانش آموزان می‌باشد.
9- شرکت در برنامه‌های اردوی باعث ایجاد و تقویت و تحکیم روابط بین دانش آموزان می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید