پایان نامه درمورد فراوانی، اولویت، کتابخانه‌های

پایان نامه درمورد
فراوانی، اولویت، کتابخانه‌های پایان نامه ها
پایان نامه درمورد
فراوانی، اولویت، کتابخانه‌های پایان نامه ها

کنندگان در پژوهش حاضر دارای سطح تحصیلاتی کارشناسی با (63 درصد) می‌باشند. در اولویت بعدی با (‌3/33 درصد‌)کارشناسی ارشد هستند. هیچ کدام از مسئولین دارای سطح تحصیلاتی دیپلم و فوق دیپلم نبودند . فقط (‌7/3 درصد) بدون پاسخ بوده‌اند. نمودار ذیل را ببینید:

نمودار 4-6: توزیع فراوانی و درصد سطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور
4-3. پرسش اساسی شماره 2: وضعیت کنونی منابع و شیوه تهیه آن در کتابخانه‌های نهاد رهبری از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟
در راستای پرسش فوق 8 پرسش فرعی با هدف دستیابی به اطلاعات کتابخانه‌ای مورد نیاز ازجامعه پژوهش در پرسشنامه طراحی شد. حاصل یافته‌های بدست آمده در جداول اطلاعاتی شماره 4 -7 الی 4- 16 و نمودارهای شماره 4-7 الی 4-8 این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است.
4-3-1. انتخاب منابع کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟
جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد شیوه انتخاب منابع و اطلاعات توسط کتابخانه های نهاد رهبری دردانشگاه های غرب کشور.
شیوه انتخاب منابع و اطلاعات
فراوانی
درصد فراوانی
پیشنهاد گروه آموزشی
6
2/22
تقاضا از طرف دانشجویان
7
9/25
نظر مسئولان کتابخانه
5
5/18
توسط کمیته انتخاب کتاب
7
9/25
بدون پاسخ
2
4/7
جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-7 نشان می‌دهد شیوه اصلی انتخاب منابع در کتابخانه‌های نهاد رهبری از طریق تقاضا از طرف دانشجویان و همچنین انتخاب توسط کمیته انتخاب کتاب ، هر یک با (‌9/25 درصد‌) می‌باشد. اولویت دوم شیوه تهیه منابع با (‌2/22 درصد‌) از طریق گروه‌های آموزشی و به پیشنهاد آنها صورت می‌گیرد. دخالت نظر مسئولین کتابخانه‌ها نیز (‌5/18 درصد) نظرات را پوشش داده است. نکته مهم این که انتخاب گویه‌های ارائه شده به طور نسبتاً موازی و نزدیک به هم دارای بار اطلاعاتی خاصی است. این مسأله در فصل دیگر (‌فصل 5‌) به تفسیر بیان خواهد شد.
4-3-2. خرید منابع برای کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟
جدول 4-8: توزیع فراوانی و درصد شیوه تهیه و خرید منابع توسط کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور
شیوه تهیه و خرید منابع
فراوانی
درصد فراوانی
نمایشگاه کتاب
9
3/33
کاتالوگ ناشران
13
2/48
کتابفروشی‌ها
4
8/14
اهداء
1
7/3
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-8 مفاهیم ارزشمندی را در بر دارد. در صدر نظرات در باب شیوه تهیه و خرید منابع وابستگی (2/48 درصدی) جامعه پژوهش به کاتالوگ‌های ناشرین می‌باشد. نمایشگاه کتاب با (3/33 درصد) در اولویت دوم قرار دارد. کتابفروشی‌ها کمتر مورد توجه جامعه پژوهش حاضر بوده‌اند. زیرا درصد کمی (8/14 درصد) را به خود اختصاص داده است. اهداء کمترین روش تهیه و خرید تلقی می‌شود (7/3 درصد).
4-3-3. چند عنوان کتاب در کتابخانه موجود است؟
جدول 4-9: توزیع فراوانی و درصد تعداد عناوین کتب موجود در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور.
تعداد عناوین کتب موجود
فراوانی
درصد فراوانی
500 عنوان و کمتر
8
6/29
501 تا 1000 عنوان
12
4/44
1001 تا 1500 عنوان
5
5/18
1501 تا 2000 عنوان
2
4/7
2001 تا 2500 عنوان


2501 تا 3000 عنوان


3001 به بالا


بدون پاسخ


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-9: گویای این نکته است که (4/44 درصد) کتابخانه‌ها بین 501 الی 1000 جلد کتاب را تدارک دیده‌اند. (‌6/29 درصد) کمتر از 500 جلد کتاب را دارند و (5/18 درصد) بین 1001 الی 1500 جلد .الباقی کتابخانه ها درحدود (4/7 درصد) بین 1501 الی 2000جلد را تهیه نموده‌اند. نبود هیچ یک از کتابخانه‌ها در زمره کتابخانه‌های بالای 2000 جلد و بیشتر، بار معنایی خوبی دارد و باید مورد توجه مسئولین کتابخانه‌های نهاد واقع شود.
4-3-4. منابع موجود در کتابخانه به چه نحوی ثبت می‌گردند؟
جدول 4-10 : توزیع فراوانی و درصد شیوه ثبت منابع موجود در کتابخانه های نهاد رهبری دانشگاه های غرب کشور.
شیوه ثبت منابع
فراوانی
درصد فراوانی
ثبت منابع در دفتر ثبت کتابخانه
17
63
ثبت منابع کتابخانه در نرم افزار کتابخانه
10
37
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

طبق جدول شمار? 4-10 (‌63 درصد‌) از کتابخانه‌ها، منابع را در دفتر کتابخانه ثبت می‌کنند. (‌37 درصد‌) نیز ، منابع را در نرم افزار کتابخانه ثبت می‌کنند. هیچ گزینه بی پاسخی ارائه نشده است.
4-3-5. آیا منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه در ارتباط با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده یا دانشگاه می‌باشد؟
جدول 4-11:توزیع فراوانی و درصد میزان ارتباط منابع چاپی و الکترونیکی با نیازهای آموزشی و پژوهشی در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور
میزان ارتباط منابع جاپی و الکترونیکی
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
7
9/25
کم
3
1/11
متوسط
11
7/40
زیاد
4
8/14
خیلی زیاد
2
4/7
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-11 نشان داد که در اکثریت نظرات گزینه متوسط با (‌7/40 درصد‌) انتخاب شده است. (9/25 درصد) کتابخانه‌ها ارتباط منابع چاپی و الکترونیکی را در برآوردن نیازهای آموزشی دانشکده یا دانشگاه را خیلی کم دانستند. (1/11 درصد) از کتابخانه‌ها ارتباط مناب
ع چاپی و الکترونیکی را در برآوردن نیازهای آموزشی دانشکده یا دانشگاه کم ارزیابی نموده‌اند. در مجموع (2/22 درصد) شرکت کنندگان در پژوهش ارتباط زیاد یا خیلی زیاد را برگزیده‌اند. این یافته دارای بار معنایی خاصی است و به همین جهت در فصل بعد (فصل 5) در خصوص آن بیشتر بحث خواهد شد. فرآیند فوق در آزمون میانگین ذیل مشهود است:
جدول 4-12 : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده از نظرات در باب ارتباط منابع چاپی و الکترونیکی با نیازهای آموزشی و پژوهشی در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور.
95درصد اطمینان
سطح معنی‌داری
درجه آزادی
میانگین
مقدار t
نمونه
گویه
بالا
پایین
174/0
26
67/2
39/1-
27
ارتباط منابع چاپی و الکترونیکی
16.
2/8.-

جدول 4-12 در نتیجه آزمون صورت گرفته، نشان می‌دهد که از میانه نمرات مورد نیاز یا نمره ملاک (3) برای تأیید این ارتباط بین منابع چاپی و الکترونیکی با نیازهای آموزشی و پژوهشی در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌ایم . یعنی میانگین بدست آمده که (67/2) از نمره میانگین ملاک (3) کمتر شده است. البته با توجه به این که کرانه پایین داده‌ها، رقمی منفی (2/8.-) و کرانه بالای داده‌ها رقمی مثبت (16.) شده است معلوم گردیده این تفاوت یا اختلاف میانگین خیلی زیاد نیست. ولی به هر حال با توجه به سطح معنی‌داری بدست آمده که (174/0) گردیده و از سطح معنی‌داری (05/0) که سطح معنی‌داری مطلوب تلقی می‌شود بالاتر شده است. می‌توان چنین استدلال نمود که وضعیت در حد کمتر از حد مطلوب و دلخواه شده است و گرچه اندکی کمتر از حد انتظارقرار داریم و اختلاف زیاد نیست. ولی در نهایت حد انتظار مورد نظر حاصل نشده است.
4-3-6.کدام یک از موارد زیر را برای استفاده کنندگان کتابخانه مشترک هستید؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درموردجزای نقدی، حقوق جزا، ترک فعل

جدول 4-13:توزیع فراوانی و درصد اشتراک مواد در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور
گونه‌های مواد اشتراکی
فراوانی
درصد فراوانی
مجله‌های علمی و پژوهشی
8 *
5/20
روزنامه
3
7/7
لوح‌های فشرده
16
41
هیچ کدام
10
6/25
بدون پاسخ
2
1/5
جمع کل
39
100

افراد می‌توانسته‌اند در پاسخ به این سوال بیش از یک گزینه را انتخاب نمایند.
جدول شمار? 4-13 بیانگر این است که در مجموع مواد غیر کتابی موجود در کتابخانه‌های نهاد رهبری که از طریق اشتراک بدست می‌آیند. الواح فشرده در گونه‌های متنوع آن ، جزء وسیع‌ترین موادی هستند که با (41 درصد) در اولویت نخست تهیه منابع (اشتراک) کتابخانه‌های نهاد رهبری قرار دارند. اولویت دوم این مواد را گزینه هیچ‌کدام با (6/25 درصد) به خود اختصاص داده است و این پاسخ در خور تحلیل بیشتر و موشکافی است ، که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت. رقم (5/20 درصد) مجله‌های علمی و پژوهشی نیز در این جدول دارای بار ارزشی و اطلاعاتی خاصی است. مشاهده نمودار ذیل این رویداد را بهتر متجلی می‌نماید:

نمودار 4-7: توزیع فراوانی و درصد اشتراک مواد در کتابخانه های نهاد رهبری غرب کشور
4-3-7. چه تعداد از نشریات ادواری را آبونه هستید؟
جدول 4-14: توزیع فراوانی و درصد تعداد آبونمان نشریات ادواری در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور.
تعداد نشریات آبونمان شده
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 20 عنوان
15
6/55
40-21 عنوان
7
9/25
60- 41 عنوان


80- 61 عنوان


بالای 80 عنوان


بدون پاسخ
5
5/18
جمع کل
27
100

مطابق یافته‌های مندرج در جدول شمار? 4- 14(‌6/55 درصد‌) کتابخانه‌های نهاد دارای نشریات ادواری زیر 20 عنوان آبونه هستند و (9/26 درصد) نشریات ادواری را بین 21-40 عنوان آبونه شده‌اند . (‌5/18 درصد‌) نیز از پاسخ‌گویی به این سوال امتناع ورزیده‌اند .گزینه‌های 41 عنوان با بالاتر در هیچ کتابخانه‌ای انتخاب نشده و این نشانی از عدم توجه گسترده به بحث نشریات ادواری است و می‌تواند به عنوان مبنای تهیه و توجه قرار گیرد.
4-3-8. گرایشات موضوعی کتابخانه را به ترتیب اولویت از عدد 1 تا 7 مشخص نمائید؟
جدول 4-15: توزیع فراوانی و درصد گرایشات موضوعی منابع در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور
ردیف
موضوع منابع
اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت ششم
اولویت هفتم

جمع کل
1
فلسفه و مذهب
تعداد
24
1
2
27

درصد
9/88
7/3
4/7
100
2
تاریخ
تعداد
1
17
6

3


27

درصد
7/3
63
2/22

1/11


100
3
علوم اجتماعی
تعداد

1
7
12
2
5

27

درصد

7/3
9/25
5/44
4/7
5/18

100
4
علوم سیاسی
تعداد

5
2
9
11


27

درصد

5/18
4/7
3/33
8/40


100
5
زبان و ادبیات
تعداد


3
5
5
14

27

درصد


1/11
5/18
5/18
9/51

100
6
علوم انسانی
تعداد
2
3
9
1
6
5
1
27

درصد
4/7
1/11
3/33
7/3
2/22
5/18
7/3
100
7
پزشکی
تعداد

3
24
27

درصد

1/11
9/88
100

جمع کل
تعداد
27
27
27
27
27
27
27

درصد
100
100
100
100
100
100
100

در جدول شمار? 4- 15 مشاهده می‌شود که بالاترین رقم ستون اولویت نخست متعلق به موضوع فلسفه و مذهب با (9/88 درصد) می باشد. اولویت دوم متعلق به موضوع تاریخ با (63 درصد) دیده می‌شود و اولویت سوم نیز با موضوع علوم انسانی (3/33 درصد) بوده است. در ستون جهارم و اولویت چهارم بیشترین شاخص متعلق به موضوع علوم اجتماعی با (5/44درصد) دیده می‌شود. شاخص پنجم موضوعات موضوع علوم سیاسی می‌باشد . زیرا این موضوع توانسته (8/40 درصد) آراء را از آن خود کند. در خصوص اولویت ششم نیز بیشترین درصد بدست آمده متعلق به موضوع زبان و ادبیات فارسی با (‌9/51 درصد‌) نظرات می‌باشد. آخرین ستون در باب موضوع پزشکی با (9/88 درصد) است. یعنی این موضوع در اولویت آخر در بین 7 اولویت پیشنهادی محقق قرار گرفته است. از نکات مهم در جدول فوق دقت موجود در آمار ارائه شده است. به نحوی که ستون جمع در ستون های افقی و عمودی وضعیت توازن و توزیع دقیق نظرات را نمایان می سازد. نمودار 4 – 8 و جدول آزمون فریدمن شماره 4- 16 این روند را بهتر نمایان می سازند:
جدول 4- 16: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش رتبه های میانگین گرایشات موضوعی منابع در کتابخانه‌های

دیدگاهتان را بنویسید