پایان نامه با کلید واژگان زمین لرزه، مطالعات تاریخی، توسعه شهر

پایان نامه با کلید واژگان
زمین لرزه، مطالعات تاریخی، توسعه شهر پایان نامه ها
پایان نامه با کلید واژگان
زمین لرزه، مطالعات تاریخی، توسعه شهر پایان نامه ها

تحقیق

3-10) خصوصیات زلزلهخیزی محدودۀ مورد مطالعه
از آنجا که ایران بر روی کمربند لرزهخیزی آلپ هیمالیا قرار گرفته است، مناطق مختلف آن طی قرون متمادی شاهد زمین لرزههای فراوان بوده است. یکی از این مناطق، رشته کوه زاگرس است که شهر نورآباد در منطقه چین خورده آن واقع شده است. در این منطقه که تعداد زیادی چین موازی در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی مشاهده میشود، عرضی حدود 200 کیلومتر دارد و دو گسل عمده به نامهای گسل قطر ـ کازرون و گسل میناب در شرق بندرعباس در آن وجود دارد که هر دو روند شمالی ـ جنوبی دارند و تا پی سنگ نیز ادامه مییابند. اگر چه در محدودۀ شهر نورآباد روی دشت اثری از گسل دیده نشده است، ولی در کوههای اطراف، چین خوردگیهایی با چندین گسل به موازات و عمود بر محور چین خوردگی مشاهده میشود که به تکنونیک منطقه مستقیماً ارتباط ندارد، اما ممکن است که منشأ زلزلههای این منطقه گسلهای موجود در پی سنگ باشد ( مهندسین مشاور امکو ایران، 1379: 46 ). بررسی زلزلههای روی داده در محدودۀ 200 کیلومتری نورآباد نشان دهندۀ وقوع زلزلههای متعددی در این منطقه است. از مهمترین زلزلههای رخ داده در تاریخ گذشتۀ این منطقه، که از کتاب تاریخ زلزلههای ایران گرفته شده است، زلزلههای سال-های 1052 و 1085 میلادی(برابر با431و464 هجری شمسی) است. در سال 1052 میلادی در ارجان (در نزدیکی شهرستان بهبهان کنونی) زلزلهای به وقوع پیوست که شدت آن در منطقه نورآباد (حدود 200 کیلومتری فاصلۀ مرکزی وقوع زلزله) کمتر از پنج درجۀ مرکالی و شتاب افقی و قائم کمتر از 5 درصد شتاب ثقل زمین بوده است. زلزلۀ سال 1085 با شدت و شتاب کمتری رخ داده است. زلزلههای دیگری در سالهای1824میلادی(برابر با 1203هجری شمسی) در کازرون، 1891 میلادی(برابر با 1270هجری شمسی) در 20 کیلومتری از نورآباد به وقوع پیوست که به ترتیب شدت آنها 6 درجه و 7 درجۀ مرکالی بود. از وقایع مهم دیگر در تاریخچۀ زلزلهخیزی شهر نورآباد یک موج زلزله (Earthquake swarm) است که در 12 جولای 1986 میلادی(برابر با 1365هجری شمسی) رخ داده است. در این موج زلزله که به مدت 100 روز متوالی ثبت گردیده است تعداد 1617 زمین لرزه به ثبت رسیده است. در اولین روز وقوع زمین لرزه تعداد 8 زلزله ثبت شده است و از آن به بعد تعداد آن افزایش یافته است. به طوری که در روزهای 17، 18 و 19 حدود 300 زلزله به وقوع پیوسته است. پس از آن وقوع زلزلهها کاهش یافته و در روز آخر تنها 2 زلزله ثبت شده است. از آنجا که این منطقه فعال ناگهانی بوده است و پس از آن از فعالیت افتاده است، لذا مجموعۀ این زلزلهها یک موج زلزله شناخته شده است. ( مهندسین مشاور امکو ایران، 1379: 47 ). به طور کلی محدوده و منطقه بررسی شده از لحاظ لرزه خیزی منطقهای فعال است. میدهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوعمعنی‌‌دار، n.s، متیونین

3-11) مطالعات تاریخی
3-11-1) وجه تسمیه
مهمترین روایتی که در مورد نام نورآباد در بین اهالی وجود دارد این است که ساکنان اولیه این شهر از منطقۀ «نور» مازندران به این محدوده کوچ کردهاند و در روستای مالکی که از محلات کنونی شهر محسوب میشود ساکن شده اند. مؤلف کتاب «تاریخ و جغرافیای ممسنی» نیز در این زمینه، چنین نوشته است:
«وجه تسمیه نورآبادی از طایفه نورآبادی شهرستان ممسنی است که بنابر گفته مردم منطقه، از نور و کجور مازندران در دورۀ آل مظفر (هـ.ق 795-744) به شهرستان ممسنی کوچانده شده اند (مجیدی، 1371، 175).

3-12) مطالعات کالبدی
در مطالعه و بررسی هر مکان و جایگاهی شناخت و آگاهی از تاریخ گذشته منطقه و روند شکل گیری و توسعه آن در طول ادوار برای پی بردن به هویت تاریخی سیاسی منطقه مورد بحث ضرورت دارد با بررسی گذشته و مطالعه توسعه در طول زمان به مسائل تأثیرگذار بر گسترش شهر پی برده و میزان تأثیر یا عدم تأثیر عوامل مختلف بر توسعه و گستردگی برای ما آشکار میگردد.

3-12-1) مرحله اول توسعه شهر نورآباد
حـدود سال 1317 هـ . ق آقـا محمدخان دهدشتی بخشی از سرزمینهای خالصه منطقه ممسنی را از دولت میخرد و در قلعهای سکونت میگزیند از آنجا که مالک در آن زندگی میکرده است بعدها به نام قلعه مالکی معروف میشود و به تدریج ده مالکی گسترش مییابد که بعدها هسته اصلی شهر نورآباد را تشکیل میدهد ( مجیدی 1371: 45 ). اما وجه تسمیه نورآباد منسوب است به طایفه نورآبادی که به گفته مردم و اسامی چند تن از آنان که در قبور روستای هراریز حومه شهر نورآباد با فامیلی نورآبادی دیده شده و در دوره آل مظفر ( 795 ـ 744 هـ . ق ) از نور و کجور مازندران به شهرستان ممسنی کوچانیده شدهاند ( همان کتا٬: 49 ). سال تأسیس شهرستان ممسنی 1342 به مرکزیت نورآباد میباشد که به تدریج ادارات مختلف از کازرون منفک و در نورآباد استقرار مییابند.

3-12-2) مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید