پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر، مکانیابی، توسعه شهری

پایان نامه با کلید واژگان
توسعه شهر، مکانیابی، توسعه شهری پایان نامه ها
پایان نامه با کلید واژگان
توسعه شهر، مکانیابی، توسعه شهری پایان نامه ها

……………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-8). وضعیت هیدرولوژی منطقه………………………………………………………………………………………………..50

3-8-1). .منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………………51

3-8-2 ). منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………………………………………………………..51

3-9). خاکشناسی منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………52

3-10). خصوصیات زلزلهخیزی محدودۀ مورد مطالعه……………………………………………………………………54

3-11) مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………..54

3-11-1) وجه تسمیه ……………………………………………………………………………………………………………………..54

3-12). مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………54

3-12-1). مرحله اول توسعه شهر نورآباد………………………………………………………………………………………..54

3-12-2). مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………56

3-12-3). مرحله سوم توسعه شهر بعد از انقلاب تا سال1365……………………………………………………..57

3-12-4). مرحله چهارم توسعه شهر از دهه 1365 به بعد. ………………………………………………………….58

3-13). تغییر و تحولات جمعیت شهر……………………………………………………………………………………………..59

3-13-1). تراکم خالص و ناخالص جمعیت شهر نورآباد…………………………………………………………………60

3-13-2). بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت در شهر نورآباد…………………………………………………………..60

3-14). اقتصاد شهر………………………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری

4-1). مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-2). بررسی وضعیت تناسب عوامل اکولوژیکی منطقه………………………………………………………………64

4-2-1). وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………………………………………………..62

4-2-2). وضعیت تناسب شیب منطقه……………………………………………………………………………………………65

4-2-3). وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………………………………………………………………….66

4-2-4). وضعیت تناسب زمینشناسی منطقه………………………………………………………………………………..67

4-2-5). وضعیت تناسب بارش منطقه…………………………………………………………………………………………….69

4-2-6). وضعیت تناسب دما منطقه………………………………………………………………………………………………..70

4-2-7). وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه……………………………………………………………………………71

4-2-8). وضعیت تناسب خاک منطقه. …………………………………………………………………………………………..72

4-2-9). وضعیت تناسب پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه…. ……………………………………………..73

4-2-10). وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر…………………………………………………………………………..75

4-2-11). ترکیب کلیه لایههای عوامل اکولوژیکی منطقه. ……………………………………………………………76

4-3). مکانگزینی شهر نورآباد(براساس با مدل اکولوژیکی). …………………………………………………………77

4-4). مکانیابی بهینهی توسعه آتی شهر نورآباد براساس عوامل اکولوژیکی………………………………….84

4-5). پیامدهای توسعه فیزیکی شهر نورآباد ………………………………………………………………………………….91

4-5-1). آلودگی آب. ………………………………………………………………………………………………………………………92

4-5-2). تخریب اراضی کشاورزی………………………………………………………………………………………………….92

4-6). نتیجهگیری. …………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-7). آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………………………97

4-8). ارائه پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………..98

منابع ومآخذ.. ………………………………………………………………………………………………………………………………….99

فهرست جداول

جدول 2-1): معیارهای مدل اکولوژیکی توسعه شهری ایران. ………………………………………………………..37

جدول 3-1 ): تراکم خالص و ناخالص شهر نورآباد طی سالهای 1385-1345. ………………………….60

جدول3-2: وضعیت شاغلین شهر نورآباد ممسنی طی سالهای 1385- 1345……………………………61

جدول 4-1): وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه………………………………………………………………65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورداشتراک منابع، کتابداران

جدول 4-2): وضعیت تناسب شیب منطقه. ………………………………………………………………………………….66

جدول 4-3): وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………………………………………………………….67

جدول 4-4: وضعیت تناسب زمین شناسی منطقه …………………………………………………………………….
..68

جدول 4-5: وضعیت تناسب بارش منطقه……………………………………………………………………………………69

جدول 4-6: وضعیت تناسب دما منطقه…………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-7: وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه ……………………………………………………………………..71

جدول 4-8: وضعیت تناسب خاک منطقه………………………………………………………………………………………73

جدول 4-9: وضعیت تناسب پوشش و کاربری اراضی منطقه……………………………………………………….74

جدول 4-10: وضعیت تناسب فاصله از شهر…………………………………………………………………………………..76

جدول 4-11: تعیین مناطق بهینه برای توسعه شهری………………………………………………………………….77

نقشه4-12: بررسی تناسب عوامل اکولوژیکی در مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد…………………….79

جدول 4-13: مکانگزینی شهر نورآباد براساس با مدل اکولوژیکی………………………………………………..86

فهرست اشکال(نمودارها)

نمودار 3-1 : روند تغییرات جمعیت شهر نورآباد طی سالهای 1385-1345………………………………..59

نمودار 3-2 : تراکم خالص و ناخالص شهر نورآباد طی سالهای 1385-1345……………………………..60

نمودار 3- 3: بررسی نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه………………………………………………62

فهرست اشکال( نقشهها)

نقشه 3- 1: موقعیت جغرافیایی شهر نورآباد ممسنی………………………………………………………………………40

نقشه3-2: ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………………………………………………………………………41

نقشه3-3: شیب منطقه……………………………………………………………………………………………………………………42

نقشه3-4: جهت دامنه منطقه………………………………………………………………………………………………………….45

نقشه3-5: زمین شناسی منطقه……………………………………………………………………………………………………….46

نقشه3-6: دما منطقه………………………………………………………………………………………………………………………..48

نقشه 3-7: بارش منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..49

نقشه 3-8: فاصله از رودخانه و مسیل……………………………………………………………………………………………..50

نقشه 3-9: خاکشناسی منطقه………………………………………………………………………………………………………….52

نقشه 3-10: توسعه ادواری نورآباد………………………………………………………………………………………………….55

نقشه 4-1: بررسی وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه برای مکانیابی توسعه شهری…….65

نقشه4-2: بررسی وضعیت تناسب شیب منطقه برای مکانیابی توسعه شهری……………………………..66

نقشه 4-3: بررسی وضعیت تناسب جهت دامنه منطقه برای مکانیابی توسعه شهری……………….67

نقشه 4-4: بررسی وضعیت تناسب زمینشناسی منطقه برای مکانیابی توسعه شهر………………….68

نقشه4-5: بررسی وضعیت تناسب بارش منطقه برا

دیدگاهتان را بنویسید