منبع پایان نامه ارشد درباره همکاری، کتابخانه‌ای، خیلی

منبع پایان نامه ارشد درباره
همکاری، کتابخانه‌ای، خیلی پایان نامه ها
منبع پایان نامه ارشد درباره
همکاری، کتابخانه‌ای، خیلی پایان نامه ها

نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور
موضوعات منابع موجود
رتبه میانگین بدست آمده از 7 موضوع
فلسفه و مذهب
25/6
تاریخ
50/5
علوم انسانی
06/4
علوم سیاسی
04/4
علوم اجتماعی
89/3
زبان و ادبیات
89/2
پزشکی
11/1

طبق جدول 4-16 مشاهده می‌شود که در نتیجه رتبه‌بندی یافته‌ها، سه اولویت نخست نیز در این آزمون رتبه‌بندی به نتایج یکسانی با داده‌های جدول 4-15 رسیده‌اند. این آزمون ترتیب و توالی هفت اولویت را به همراه نمره میانگین اکتسابی آن نشان می‌دهد. نمودار ذیل را رویت فرمائید:

نمودار 4-8: توزیع فراوانی و درصد گرایشات موضوعی منابع در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور
4-4. پرسش اساسی شماره 3: توانایی مالی کتابخانه‌های نهاد رهبری در جهت ایجاد طرح‌های همکاری تا چه میزان می‌باشد؟
در راستای پرسش اساسی فوق 4 پرسش فرعی با هدف دستیابی به اطلاعات کتابخانه‌ای مورد نیاز از جامعه پژوهش در پرسشنامه طراحی شد. حاصل یافته‌های بدست آمده در جداول اطلاعاتی شماره 4 – 17 الی 4- 23 این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است.

4-4-1. آیا کتابخانه دارای بودجه اختصاصی می‌باشد؟
جدول 4-17: توزیع فراوانی و درصد برخوردارای و دارا بودن بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور.
بهره مندی از بودجه
فراوانی
درصد فراوانی
داشتن بودجه اختصاصی
4
8/14
نداشتن بودجه اختصاصی
23
2/85
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
جدول 4-17 گویای عدم بهره‌مندی (‌2/85 درصد‌) کتابخانه ها از داشتن بودجه ای اختصاصی بوده و در یک رقم ناچیز فقط (‌8/14 درصد‌) دارای بودجه خاص بوده‌اند. هیچ گزینه بی‌پاسخی در این باب مشاهده نشد.
4-4-2. بودجه اختصاص یافته برای تهیه منابع کتابخانه کافی است؟
جدول 4-18: توزیع فراوانی و درصد کفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور.
کفایت بودجه اختصاصی
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
7
9/25
کم
7
9/25
متوسط
4
8/14
زیاد
2
4/7
خیلی زیاد
7
9/25
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-18: (9/25 درصد) از کتابخانه‌ها، بودجه را خیلی کم و کم برای تهیه منابع کتابخانه ارزیابی نموده‌اند. 3همچنین (‌9/25 درصد) کتابخانه‌ها، بودجه را نیز خیلی زیادتوصیف نموده‌اند.، (8/14 درصد) از کتابخانه‌ها، بودجه را به طور متوسط و (4/7 درصد) از کتابخانه‌ها، بودجه را زیاد ارزیابی نموده‌اند. گزینه بی پاسخی ملاحظه نشد.
جدول 4-19 : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده از نظرات ، در باب کفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور.
95درصد اطمینان
سطح معنی داری
درجه آزادی
میانگین
مقدار t
نمونه
گویه
بالا
پایین
545/0
26
81/2
613/.-
27
کفایت بودجه اختصاصی
44.
1/8.-

جدول 4- 19 در نتیجه آزمون صورت گرفته، نشان می‌دهد که از میانه نمرات مورد نیاز یا نمره ملاک (3) برای تأیید این کفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌ایم . یعنی میانگین بدست آمده که (81/2 ) از نمره میانگین ملاک (‌3‌) کمتر شده است. البته با توجه به این که کرانه پایین داده‌ها، رقمی منفی (‌2/8.-‌) و کرانه بالای داده‌ها رقمی مثبت (16.) معلوم گردیده این تفاوت یا اختلاف میانگین خیلی زیاد نیست . ولی به هر حال با توجه به سطح معنی‌داری بدست آمده که (‌545/0‌) گردیده و از سطح معنی‌داری (‌05/0‌) که سطح معنی‌داری مطلوب تلقی می‌شود بالاتر شده است. می‌توان چنین استدلال نمود که وضعیت در حد کمتر از حد مطلوب و دلخواه شده است و گرچه اندکی کمتر از حد انتظارقرار داریم و اختلاف زیاد نیست. ولی در نهایت حد انتظار مورد نظر حاصل نشده است. این بدین معنی است که نمی‌توان با اطمینان بالای 95% پذیرفت که میانگین مطلوب حاصل شده، ولی می‌توان گفت در حدی نزدیک به میانه نظرات قرار داریم و خیلی هم تفاوت فاحش و بالا نیست. بحث اینکه بودجه کتابخانه‌ها از چه منبعی تأمین می‌شود در فصل پنجم توضیح داده خواهد شد.
4-4-3. تا چه اندازه متمایل به همکاری در جهت مرتفع نمودن و اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های نهاد رهبری می‌باشید؟
جدول 4-20: توزیع فراوانی و درصد تمایل به همکاری در جهت مرتفع نمودن و اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های نهاد رهبری .
اختصاص منابع مالی به همکاری
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
4
8/14
کم
5
5/18
متوسط
4
5/14
زیاد
7
9/25
خیلی زیاد
7
9/25
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
طبق جدول شمار? 4-20 در مجموع (‌3/33 درصد‌) از کتابخانه‌ها، با انتخاب گزینه های کم و خیلی کم تمایل کمی به همکاری جهت اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای داشتند.همچنین (‌6/51 درصد‌) از کتابخانه‌ها، تمایل به همکاری خوبی در حد زیاد و خیلی زیاد جهت اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای داشتند. (5/14 درصد ) نیز به طور متوسط تمایل به همکاری جهت اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای داشتند. هیچ گزینه بدون پاسخی در این حوز
ه مشاهده نشده است.
جدول 4-21 : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده از نظرات ، تمایل به همکاری در جهت مرتفع نمودن و اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های نهاد رهبری
95درصد اطمینان
سطح معنی‌داری
درجه آزادی
میانگین
مقدار t
نمونه
گویه
بالا
پایین
294/0
26
30/3
02/1
27
اختصاص منابع مالی در ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای
86.
7/2.-

جدول 4- 21 در نتیجه آزمون صورت گرفته، نشان می‌دهد که مقدارتی- تست حاصل آمده 02/1 بوده است . و با توجه به این که سطح معنی‌داری (‌Sig) بدست آمده یعنی (‌294/0‌) از (‌5 درصد‌) کمتر است. می‌توان گفت معنی‌دار نیست و نمی‌توان اختلاف را در حد قابل ملاحظه‌ای دانست. کرانه منفی پایین داده‌ها و مثبت بالای آن نیز با ارقام (‌7/2.-‌) و (‌86.‌) دلیلی دیگر در حد متوسط بودن نظرات می‌باشد. لذا ادعای عبور از میانگین ا اندکی احتیاط پذیرفته می شود. ولی نمی‌توان با اطمینان بالای 95 % گفت این تفاوت میانگین در حد بالا بوده است.
4-4-4. تا چه اندازه طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای را می‌شناسید؟
جدول 4-22: توزیع فراوانی و درصد میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای توسط کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری
شناخت طرح‌های همکاری
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
13
1/48
کم
5
5/18
متوسط
4
8/14
زیاد


خیلی زیاد
5
5/18
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
در جدول شمار? 4-22 ، (‌1/48 درصد ) مسئولین از طرح‌های همکاری خیلی کم مطلع بودند. ( 5/18 درصد) درصد مسئولین از طرح‌های همکاری کم مطلع بودند. (‌8/14 درصد )مسئولین از طرح‌های همکاری به طور متوسط مطلع بودند و( 5/18 درصد) نیز از طرح‌های همکاری خیلی زیاد مطلع بودند.
جدول 4-23 : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده از نظرات ، در باب میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای توسط کارمندان کتابخانه های نهاد رهبری ..
95درصد اطمینان
سطح معنی‌داری
درجه آزادی
میانگین
مقدار t
نمونه
گویه
بالا
پایین
01/0
26
22/2
64/2-
27
میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای
17.-
38/1-

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درموردسند رسمی، حقوق جزا، ترک فعل

جدول 4- 23 در نتیجه آزمون صورت گرفته، نشان می‌دهد که از میانه نمرات مورد نیاز یا نمره ملاک (3) برای تأیید میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌ایم . یعنی میانگین بدست آمده که (22/2 ) از نمره میانگین ملاک (‌3‌) کمتر شده است. البته با توجه به این که کرانه پایین داده‌ها، رقمی منفی (‌38/1-‌) و کرانه بالای داده‌ها رقمی منفی (‌17/.-) شده است معلوم گردیده این تفاوت یا اختلاف میانگین خیلی زیاد است. ولی با توجه به درج? آزادی بدست آمده که (‌26‌) است و از سطح معنی‌داری (‌05/0‌) که سطح معنی‌داری مطلوب تلقی می‌شود بالاتر شده است. می‌توان چنین استدلال نمود که وضعیت کمتر از حد مطلوب و دلخواه شده است و اختلاف با نمره ملاک یا میانگین متوسط زیاد است. یعنی حد انتظار مورد نظر حاصل نشده است. این بدین معنی است که نمی‌توان با اطمینان بالای 95% پذیرفت که میانگین مطلوب حاصل شده و می‌توان گفت نظرات مثبتی مشاهده نشده و مسئولین کتابخانه ها شناخت مناسبی از طرح‌های همکاری ندارند.
4-5. پرسش اساسی شماره 4 : نیروهای انسانی کتابخانه‌های نهاد رهبری تا چه میزان نسبت به اصول همکاری و پذیرش آن از آمادگی لازمه بهره‌مند می‌باشند؟
در راستای پرسش اساسی فوق 5 پرسش فرعی با هدف دستیابی به اطلاعات کتابخانه‌ای مورد نیاز ازجامعه پژوهش در پرسشنامه طراحی شد. حاصل یافته‌های بدست آمده در جداول اطلاعاتی شماره 4 -24 الی 4- 33 این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است.
4-5-1. به نظر شما امانت بین کتابخانه‌ای تا چه اندازه در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران مؤثر است؟
جدول 4-24: توزیع فراوانی و درصد میزان تاثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران از نظر کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور
تاثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
6
2/22
کم
2
4/7
متوسط
4
8/14
زیاد
7
9/25
خیلی زیاد
8
6/29
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-24 (2/22 درصد) از کتابخانه‌ها، تأثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران را خیلی کم دانسته‌اند.(4/7 درصد‌) از کتابخانه‌ها، تأثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران را کم دانسته‌اند. (‌8/14 درصد) از کتابخانه‌ها، تأثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران را متوسط دانسته‌اند. (9/25درصد) از کتابخانه‌ها، تأثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران را زیاد دانسته‌اند و در بالاترین میزان گزینه خیلی زیاد با (‌9/26 درصد)، تأثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران را نشان می‌دهد.
جدول 4-25 : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان تاثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران از نظر کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور
95درصد اطمینان
سطح معنی‌داری

درجه آزادی
میانگین
مقدار t
نمونه
گویه
بالا
پایین
272/0
26
33/3
12/1
27
تأثیر امانت بین کتابخانه‌ای در تأمین نیازهای اطلاعاتی
94.
28.-

جدول 4- 25 در نتیجه آزمون صورت گرفته، نشان می‌دهد که مقدارتی- تست حاصل آمده 02/1 بوده است. و با توجه به این که سطح معنی‌داری (‌Sig) بدست آمده یعنی (272/0) از (‌5 درصد‌) کمتر است. می‌توان گفت معنی‌دار نیست و نمی‌توان اختلاف را در حد قابل ملاحظه‌ای دانست. کرانه منفی پایین داده‌ها و مثبت بالای آن نیز با ارقام (28.- ) و (‌94.‌) دلیلی دیگر در حد متوسط بودن نظرات می‌باشد. لذا ادعای عبور از میانگین با اندکی احتیاط پذیرفته می‌شود. ولی نمی‌توان با اطمینان بالای 95 % گفت این تفاوت میانگین در حد بالا بوده است.
4-5-2. چنانچه طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری ایجاد شود برای حمایت همه جانبه جهت اجرایی شدن آن از آمادگی لازم برخوردار هستید؟
جدول 4-26: توزیع فراوانی و درصد میزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور
آمادگی برای اجرای طرح همکاری
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
6
2/22
کم
3
1/11
متوسط
3
1/11
زیاد
7
9/25
خیلی

دیدگاهتان را بنویسید