منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع، کتابداران، علوم قرآن

منبع پایان نامه ارشد درباره
اشتراک منابع، کتابداران، علوم قرآن پایان نامه ها
منبع پایان نامه ارشد درباره
اشتراک منابع، کتابداران، علوم قرآن پایان نامه ها

81).
دراین تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس 3-7 گزینه‌ای لیکرت و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه با 38 سؤال بسته و 1 سؤال باز استفاده شده است. تا پاسخگویان بتوانند به راحتی مناسب‌ترین گزینه را که نشان دهنده نظر واقعی آنهاست انتخاب نمایند. هم‌چنین جهت گردآوری فصل دوم از اطلاعات کتابخانه‌ای استفاده شده است.
3-6-2. روایی
برای بالا بردن روایی پرسشنامه باید سؤال‌های طرح شده توسط محقق از سوی متخصصان و خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد، تا سؤال‌هایی در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گیرد که به هیچ وجه ابهام و نارسایی نداشته باشد. گاهی اوقات نیز لازم است، ابتدا پرسشنامه در سطح محدودی از جامعه آماری به کار گرفته شود تا چنانچه در عمل برخی از سؤالات به وضوح روشن نیستند، بار دیگر مورد بازنگری قرارگیرند (خلیلی شورینی، 1381، 100). از آنجایی که پرسشنامه محقق ساخته است، به پنج نفر از اعضای هیأت علمی گروه کتابداری ارائه شد. در نهایت مورد تأیید ایشان بود. بنابراین از روایی لازم برخوردار می‌باشد.
3-6-3. پایایی
ساده‌ترین تعریف پایایی عبارت است از: میزان همسانی نتایج سنجش مکرر. به عبارت دیگر پایایی یعنی آیا سنجش به پیامدهای استواری می‌انجامد که قابل تکرار باشد و بتوان به آن نتایج اعتماد کرد یا خیر (بیکر، 1377، 142). پایایی تحقیق حاضر از طریق آزمون‌های مختلف مانند: تی استیودنت، فریدمن و همبستگی پیرسون محاسبه شد. در یک جامع? اولیه یا پایه که 10 کتابخانه بود و طبق نظرات ارائه شده از طرف مسئولین کتابخانه‌ها و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ84 معادل (88/0) برآورد گردید. و نشان دهند? این مطلب بود که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار استنباطی و آمار توصیفی به گونه‌ای است که در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان از روش‌های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده می‌گردد. بنابراین هدف آمار توصیفی یا، descriptivمحاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است. پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه، آماره‌ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا inferential در آمار استنباطی یا آزمون فرض آماری، آماره‌ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می‌دهد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش‌های آمار استنباطی استفاده می‌شود (حبیبی، 1385، 1).
در این تحقیق از روش آماری توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل پرسش‌ها از نرم افزار spss ویرایش 20 و آزمون‌های مختلفی همچون آزمون تی- استیودنت، همبستگی پیرسون و فریدمن در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1. مقدمه
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص نمود و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نظر را برای آزمون فرضیه‌های تحقیق خود جمع آوری کرد، باید با بهرهگیری از تکنیک‌های آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری داشته باشد، داده‌های جمعآوری شده را دسته بندی و تجزیه تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌های مطرح شده را مورد آزمون قرار دهد تا نتیجه تحقیق مشخص گردد (رنجبر، 1388،ص95). تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این اطلاعات نیز لازم است. قبل از پرداختن به آزمون فرضیه‌ها، لازم است اطلاعات مختصری نسبت به توصیف جامعه آماری و فراوانی پاسخ‌های افراد به پرسشنامه ارائه شود. همان‌گونه که قبل در فصل سوم نیز اشاره شد، ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش،پرسشنامه می‌باشد.
محقق برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‌ای که صورت‌بندی کرده است از روش‌های مختلفی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل آماری آنها استفاده نماید. استفاده از هر یک مشروط به شرایطی است که محقق باید آن‌ها را دررابطه با تحقیق خود مورد توجه قراردهد.این روش‌ها را می‌توان در دو دسته بررسی نمود:
تحلیل توصیفی که معمولاً به توصیف داده‌ها می‌پردازد از شاخص‌های تمایل مرکزی و شاخص‌های پراکندگی برای بیان داده‌های جمع آوری شده استفاده می‌شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولاً از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی،درصد – و نیز نمودارهای مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره‌ای استفاده می‌شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص‌های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
تحلیل استنباطی به آزمون پرسش‌های خاص وفرضیه‌های مورد بررسی در تحقیق می‌پردازد. آزمون‌های مختلفی همچون آزمون تی – استیودنت، همبستگی پیرسون و فریدمن در این زمینه مورد استفاده قرارگرفته‌اند .
همانگونه که در بالا اشاره شد در این فصل به بررسی اطلاعات آماری پژوهش پرداخته می‌شود. یا یافته‌های بدست آمده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی برگرفته از نرم افزار SPSS ویرایش 20 نشان داده می‌شود. جامعه آماری مورد نظردر تحقیق حاضر، کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های واقع در غرب کشور است. این
کتابخانه‌ها به لحاظ نوع منابع موجود ، میزان آگاهی و تمایل مسئولان کتابخانه‌ها در رابطه با طرح همکاری بین کتابخانه‌ها، امانت بین کتابخانه‌ای و اشتراک منابع و سایر مؤلفه‌های اطلاعاتی مورد نیاز در باب جمعیت شناختی این کتابخانه‌ها و کتابداران آنها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اندو حاصل این تجزیه و تحلیل اطلاعاتی به صورت جدول‌های آماری نشان داده شده است.
4-2. پرسش اساسی شماره 1: ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه از چه خصوصیاتی برخوردار است؟
در راستای پرسش فوق 7 پرسش فرعی با هدف دستیابی به اطلاعات فردی و شغلی و کتابخانه‌ای جامعه پژوهش در پرسشنامه ارسال شده به آنان طراحی شد. حاصل یافته‌های بدست آمده در جداول اطلاعاتی شماره 4 – 1 الی 4- 6 و نمودارهای شماره 4-1 الی 4-6 این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است.
4-2-1. تعداد کارمندان و جنسیت آنها در کتابخانه‌های نهاد رهبری
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد تعداد کارمندان کتابخانه‌های مورد بررسی و جنسیت آنها
جنسیت
مرد
زن
بدون پاسخ
جمع کل
فراوانی و درصد
تعداد
21
6

27

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورداشتراک منابع، شهر سبزوار، استان خوزستان

درصد
8/77
2/22

100

جدول4-1 گویای این است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه پژوهش را مردان با (‌8/77 درصد‌) شکل می‌دهند و همچنین (‌2/22 درصد‌) را زنان تشکیل می‌دهند. این جدول نشانگر این نکته نیز می‌باشد که هر کتابخانه در حال حاضر یک نیروی کاری را در اختیار گرفته است و جمع نفرات در ستون جنسیت بیانگر جمع تعداد کارمندان نیز می باشد. نمودار ذیل را ملاحظه نمائید:

نمودار 4-1: توزیع فراوانی و درصد تعداد کارمندان کتابخانه های مورد بررسی وجنسیت آنها در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور

4-2-2. نوع دانشگاه

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد نوع دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری در غرب کشور
نوع دانشگاه
فراوانی
درصد فراوانی
دولتی
12
4/44
دانشگاه آزاد
9
3/33
دانشگاه غیر انتفاعی


علوم پزشکی
6
2/22
سایر


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-2: نشان دهند? تعداد کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور است. که جمعاً شامل 27 کتابخانه می‌باشد و در دانشگاه‌های دولتی، آزاد و علوم پزشکی دارای رخداد مطالعاتی و ارزشی می باشد. از 27 کتابخانه، 12 کتابخانه با (4/44 درصد) در دانشگاه‌های دولتی، 9 کتابخانه با (‌3/33 درصد‌) در دانشگاه‌های آزاد و 6 کتابخانه با (‌2/22 درصد‌) در دانشگاه‌های علوم پزشکی فعال هستند. هیچ موردی در کتابخانه های غیر انتفاعی یا سایر مشاهده نگردید. نمودی از این رویداد را در نمودار ذیل مشاهده نمائید:

نمودار 4-2: توزیع فراوانی و درصد نوع دانشگاه های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری در غرب کشور

4-2-3. سال تاسیس دانشگاه

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد سال تاسیس دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری در غرب کشور
سال تاسیس
فراوانی
درصد فراوانی
1370 الی 1380
6
2/22
1381 الی 1385
3
1/11
1386 الی 1390
8
6/29
1391 الی 1392
5
5/18
بدون پاسخ
5
5/18
جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-3: توزیع فراوانی و درصد سال تأسیس کتابخانه‌های مورد مطالعه را نشان می دهد. بیشترین فراوانی مختص سال‌های 1386 الی 1390 با (‌6/29 درصد‌) می‌باشد . در امتداد آن سال‌های 1370 الی 1380 با (‌2/22 درصد‌) است . نکته قابل ملاحظه رشد (‌5/18 درصدی‌) در سال‌های اخیر ، یعنی 1390 الی 1392 می‌باشد. نمودار ذیل این پراکندگی را به خوبی نشان می‌دهد:

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد سال تاسیس دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری در غرب کشور
4-2-4. تعداد اعضای کتابخانه‌های نهاد رهبری
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد تعداد اعضاء کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور
تعداد اعضاء کتابخانه
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 200 نفر
14
9/51
201 الی 500
7
9/25
501 الی 700
5
5/18
701 الی 900


بیش از 901


بدون پاسخ
1
7/3
جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-4: تعداد اعضای کتابخانه‌های نهاد رهبری را در غرب کشور نشان می‌دهد. با توجه به جدول فوق (‌9/51 درصد‌) کتابخانه‌ها، کمتر از 200 نفر عضو دارند. (‌9/25 درصد‌) از کتابخانه‌ها، بین 201 تا 500 نفر عضو دارند. (‌5/18 درصد‌) از کتابخانه‌ها، بین 501 الی 700 نفر عضو دارند. و هیچ‌کدام از کتابخانه دارای اعضای بیش از 701 به بالاتر نیستند. این نکته از لحاظ اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت و توجه است. (‌در ضمن 7/3 درصد‌) کتابخانه‌ها تعداد اعضای خودشان را مشخص ننموده‌اند. در نمودار نیز این رخداد قابل ملاحظه است:

نمودار 4-4: توزیع فراوانی و درصد تعداد اعضاء کتابخانه‌های نهاد رهبری در دانشگاه‌های غرب کشور

4-2-5. رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور
رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه
فراوانی
درصد فراوانی
کتابداری و اطلاع رسانی
3
1/11
تحصیلات حوزوی
7
9/25
سایر
16
3/59
بدون پاسخ
1
7/3
جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-5: رشته تحصیلی مسئولان کتابخانه‌های مورد مطالعه
را نمایان می‌سازد. به گونه‌ای که اکثریت (‌3/59 درصدی‌) در رشته‌های متفرقه و غیر مرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی و تحصیلات حوزوی بوده و (‌9/25 درصد‌) دارای تحصیلات حوزوی می‌باشند. در مجموع رشته‌های مسئولین فقط 3 نفر و برابر (‌1/11 درصد‌) دارای مدرک در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی هستند. سایر رشته‌ها بیشتر شامل: گروه رشته‌های تحصیلی، علوم قرآن و حدیث، مدیریت، تاریخ اسلام، الهیات، کامپیوتر، مهندسی آب و خاک و حسابداری بودند. نمودار ذیل این فرایند را نمایان‌تر می‌سازد:

نمودار 4-5: توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور
4-2-6. سطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری
جدول 4-6: توزیع فراوانی و درصد سطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور
سطح تحصیلات مسئولین کتابخانه ها
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم


فوق دیپلم


کارشناسی
17
63
کارشناسی ارشد
9
3/33
بدون پاسخ
1
7/3
جمع کل
27
100

جدول 4-6 بیانگر این است که اکثریت شرکت

دیدگاهتان را بنویسید