منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع، شکاف اطلاعات

منبع پایان نامه ارشد درباره
اشتراک منابع، شکاف اطلاعات پایان نامه ها
منبع پایان نامه ارشد درباره
اشتراک منابع، شکاف اطلاعات پایان نامه ها

برنامه‌های آر. اس. آی است و بر اساس تجارب و نظرات یک نمونه از “آگاهان کلیدی” که تجربه مستقیم در فعالیت‌های آر. اس. آی در زمینه آی. ای. سی70 (مرکز تحلیل اطلاعات) دارند و سپس قوام و یا تناقض بین شرایط از عوامل موفقیت، شناسایی شدند. یافته‌ها نشان داد که تقریباً همه عوامل موفقیت ذکر شده در مطالعات قبلی که در نظر گرفته شده توسط پاسخ دهندگان مهم است.
– کیوا لُجیا71(‌2010)، درتحقیق خود با عنوان: “اشتراک گذاری منابع، درس‌هایی برای توسعه موفق در مراکز آکادمیک و تحقیقاتی در ایلینویز” به این نتایج رسیده است که: هدف از تحقیق مطالعه هم سرمایگی در میان کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی، شناسایی عوامل مؤثر بر کتابخانه‌ها برای پیوستن به شرکت در اشتراک منابع، تعیین ارزش هم‌سرمایگی در مشارکت کتابخانه‌ها، تعیین اثر بخشی اشتراک منابع در میان کتابخانه‌ها میباشد. روش تحقیق بنیادی میباشد. قابلیت استفاده از داده‌های جمع آوری شده و مصاحبههای صوتی ضبط شده محقق را قادر ساخته که بدون از دست دادن جزئیات، به تجزیه و تحلیل و تفسیر بیشتر مسائل مربوط به کیفیت دادهها بپردازد.تا به امروز، منابع فیزیکی موجود در مؤسسات آموزش عالی با کمبود مالی از زیر ساختهای فیزیکی از جمله آزمایشگاه، اتاق سمینار، کتابخانه، و امکانات پژوهشی، حدود 10 درصد از کل بودجه سال 2004 که بیشتر از اواسط 1990 باقی مانده را جهت پیادهسازی هزینههای به اشتراک گذاری منابع نمودهاند. با این حال باز نتوانستهاند با توجه به بودجه، نیازهای خود را تأمین کنند. و در نتایج بدست آمده، کتابخانه دانشگاه را در برنامه توسعه‌سی،دبلیو، ال72 به عنوان هماهنگ کننده، در بالا بردن سطح اشتراک منابع به عنوان نهادی مهم در همکاری میان کتابخانههای دانشگاه در اوگاندا به عنوان یکی از اهداف خود در شروع مطالعه و پرداختن به مسائل ارتباطات و مشارکت اعضاء به عنوان عوامل کلیدی در این نوع همکاری میداند.
– مک73 (2011)، در تحقیق خود با عنوان:”آرم به اشتراک‌گذاری منابع در (انجمن کتابخانه‌های پژوهشی، ارل74) در ایالات متحده آمریکا 35 سال رشد” را مورد بررسی قرار داده و بیان نموده که: هدف از تحقیق ‌شناسایی اینترلندینگ75و عرضه سند، طرح/ روش شناسی/ رویکرد عوامل استفاده از اُ. سی. ال. سی76 به عنوان چارچوب است. یافته‌ها نشان دهنده‌ی این است که اثر به اشتراک‌گذاری منابع توسط کتابخانه‌ها در داخل و بین تعاونی‌ها، یک عامل اصلی است. بهبود در ابزار کشف، پروسه درخواست بیشتر تسهیل شد و پیشرفت‌های اخیر، موجب بررسی و ارزیابی افزایش عرضه سند را موجب شده است. روش تحقیق به صورت کاربردی می‌باشد. جامعه مورد تحقیق، کتابخانه‌های ایالات متحده آمریکا می‌باشد.
– منگیراسینا و تاگنولی77 (2012)، در تحقیق انجام شده خود با عنوان:”ان.آی.ال.دی ای”78بارگذاری مجدد: باز کردن یک سامانه جدید بین المللی امانت بین کتابخانه‌ای” به این نتیجه رسیده‌اند که: هدف از این تحقیق مفاهیم و ویژگی‌های معرفی شده در ان. آی. ال. دی 40 است که طوری طراحی شده که عرضه سند توسط سامانه در بیش از 700 کتابخانه ایتالیایی و مؤسسات تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش تحقیق بر اساس تجربه‌های حرفه‌ای خود در رویکردها و مطالعاتشان در مورد کتابخانه‌های منطقه بولونیا بوده است. یافته‌های جدید در مورد مفاهیم و ویژگی‌های بکار رفته در آن، کاربرد چند زبانه بودن آن است. که به ایجاد کاتالوگ ملی، برای کمک به کتابخانه‌ها برای رتبه بندی الگوریتمی در ایجاد توازن و حجم امانت دهی در بین کتابخانه‌های همکار است. و یک نشانه بر روی کاربر سامانه، جهت احراز استناد مدیریت به ابزارهای کتاب‌شناختی و برنامه‌های توسعه است. برنامه‌های توسعه عبارتند از: توانایی ایجاد گروه‌های کتابخانه و بالا بردن قابلیت سیستم‌های جدید می‌باشد.
2-15-1-2. مطالعات انجام شده در داخل ایران
با نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در زمینه همکاری بین کتابخانه‌ای، از سال 1363 تا کنون آثار متعددی از محققان در داخل ایران وجود دارد. ما از دهه 80 تا 90 را به عنوان پیشینه‌ی تحقیقمورد بررسی قرار داده‌ایم.
– حیدری (1383)، درتحقیق خود در رابطه با “وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران” به این نتیجه رسیده که هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان بهره‌گیری از خدمات تحویل مدرک داخلی و خارج از کشور و شناسایی تنگناها و راهکارها به منظور بهبود شرایط موجود است. در این جا ذکر شده است که خدمات تحویل مدرک از رشد مناسبی برخوردار بوده است. به طوری که امروزه اکثر کتابخانه‌های بزرگ و مراکز اطلاع‌رسانی دارای بخش خدمات تحویل مدرک هستند؛ حتی بسیاری از آنها وب سایت خدمات تحویل مدرک خود را در اینترنت راه اندازی نموده‌اند و از این طریق به ارائه خدمات تحویل مدرک می‌پردازند. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. با استفاده از پرسشنامه‌ای ده سؤالی که شامل هشت سؤال بسته و دو سؤال باز بود، اطلاعات مورد نظر در زمینه خدمات تحویل مدرک در ایران جمع آوری گردید. با پیگیری‌های مکرر، 40 پرسشنامه از 65 پرسشنامه‌ی ارسالی به مراکز فوق، دریافت گردید. داده‌های گردآوری شده، در نرم افزار “اکسل” وارد شده و مورد تحلیل و محاسبه قرار گرفته است. بررسی پاسخ‌های 23 مورد از مراکز استفاده کننده از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور نشان داد که 8/58 درصد
از مرکز تهیه مدرک کتابخانه بریتانیا، 8/8 درصد از “امرالد”، 9/2 درصد از کتابخانه ملی استرالیا و 4/29 درصد از دیگر (کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی پیوسته و مراکز خارجی تحویل مدرک) استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق، بیش از نیمی از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور، و تقریباً تمامی این مراکز، از خدمات تحویل مدرک داخلی استفاده می‌نمایند. به طوری که یافته‌ها نشان می‌دهد، 5/57 درصد از مراکز اعلام داشته‌اند که از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور استفاده می‌کنند. در حالی که پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با تأمین مدرک برای 39 درصد از کتابخانه‌های داخلی بیشترین خدمات را در بین مراکز داخلی تأمین مدرک ارائه نموده است. همچنین مشخص شد 7/42 درصد از کتابخانه‌ها از پست برای جا به جایی مدارک بهره برده‌اند. مقالات مجلات با 3/61 درصد بیش‌ترین درخواست را در بین منابع اطلاعاتی مورد استفاده، به خود اختصاص داده‌اند. و بالاخره، تنگناها و پیشنهادهای این مرکز در زمینه ارائه خدمات تحویل مدرک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.
– امین پور (1384)، در پژوهشی با عنوان “امانت بین کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: چالش‌ها و عوامل مؤثر” با توجه به اهمیت دسترسی پژوهشگران علوم پزشکی به منابع اطلاعاتی و سازمان نیافتن طرح امانت بین کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های کشور انجام شده است، اظهار می‌کند که: هدف، تعیین عوامل مؤثر بر امانت بین کتابخانه‌ای در این گونه دانشگاه‌هاست. این تحقیق به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. و نشان می‌دهد که عوامل فناورانه مهمترین عوامل مؤثر بر امانت بین کتابخانه‌ای بود. و عوامل سازمانی در رتبه دوم قرار گرفت. عوامل انسانی و اقتصادی به ترتیب سومین و چهارمین عامل مؤثر بر امانت بین کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند. نظام امانت بین کتابخانه‌ای در سطح کتابخانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز هنوز به اجرا درنیامده است. برای تحقق این هدف، طرح گسترش خدمات کتابخانه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1388 از سوی اداره کل اطلاع‌رسانی و کتب و نشریات وابسته به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شد. به نظر می‌رسد که انجام پژوهش در زمینه عوامل مؤثر بر امانت بین کتابخانه‌ای، نخستین و ضروری‌ترین اقدام برای بررسی عینی و دقیق علل و عوامل نارسایی‌ها باشد. پژوهش حاضر برای پاسخ به این نیاز، عوامل مؤثر بر امانت بین کتابخانه‌ای را از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که مجریان اصلی طرح امانت بین کتابخانه‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند، بررسی می‌کند. تا با شناسایی عوامل و موانع، راهکارها و راه‌حل‌های لازم را برای برطرف کردن موانع و تقویت عوامل مؤثر ارائه دهد. و در نهایت بستر مناسبی برای اجرای نظام امانت بین کتابخانه‌ای در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم آورد. جامعه مورد مطالعه، مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند. روش نمونه‌گیری سرشماری بود و تحقیق روی کل جامعه انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق، پرسشنامه‌ای با 28 سؤال و با مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت بود و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ معادل 0/71 برآورد گردید.
– پاکدامن (1385)، در طی تحقیقی تحت عنوان: “نقش شبکه در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی با هدف استفاده مشترک” به نتایجی دست یافته است. با توجه به اینکه تا قبل از دهه 1990 میلادی، “کتابخانه با هدف استفاده مشترک” بر کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی متمرکز بود ولی در سال‌های اخیر تحول جدیدی در ایجاد ارتباط بین کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در استرالیا، فنلاند، آلمان، لاتویا، سوئد و ایالت متحده صورت گرفته است. اخیراً نیز در آفریقای جنوبی مطالعاتی در فاصله ماه‌های اوت و دسامبر 2002، در خصوص همکاری بین کتابخانه‌ها از طریق هم‌سرمایگی صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق، ایالت کاتالونیا، شهر اونتاریو و کشور استرالیا می‌باشند. که مختصری در مورد نحوه همکاری بین کتابخانه‌ها در این جامعه‌ها توضیحاتی ارائه نموده است.
ایالت کاتالونیا: که در این کشور کوچک ثابت شده است که سیاست همکاری شبکه‌های کتابخانه‌های مختلف ضروری است و این به معنی به اشتراک گذاشتن منابع و خدمات به منظور دسترسی به خدمات کارآمدتر به همه شهروندان و حفظ صرفه‌جویی‌های اقتصادی در استفاده از منابع کتابخانه‌های عمومی می‌باشد.
شهر اونتاریو: در این شهر کتابخانه هر سال مبلغی در حدود 150 میلیون دلار جهت خرید منابع خود از قبیل کتاب‌های علمی، داستان‌های همه پسند، پروانه‌های ثبت اختراع، مجلات و مواد سمعی و بصری صرف می‌کنند. لذا پروژه کتابخانه دیجیتالی اونتاریو مطرح گردید. در این پروژه، میان 6500 کتابخانه عمومی، دانشگاهی، آموزشگاهی و دانشکده‌ای ارتباط برقرار می‌شد. بدون همکاری کتابخانه دیجیتالی اونتاریو، شکاف اطلاعاتی میان گروهی که دسترسی به اطلاعات داشتند و افرادی که این دسترسی برایشان وجود نداشت بیشتر می‌شد.
کشور استرالیا: یکی از پروژه‌های کشور استرالیا در خصوص ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی که در مجلس سنا مورد بحث قرار گرفت، پروژه ک
نیتیکا79 بود. در واقع بحث اصلی این پروژه در خصوص ایجاد این کتابخانه‌ها فضایی واحد و افزایش دسترسی استفاده کنندگان به منابع بود. این بحث‌ها منجر به موفقیت پروژه اطلاع‌رسانی کنیتیکا در کشور استرالیا گردید.
در نتیجه‌ای که در خصوص این تحقیق بدست آمده این بود که امروزه مهمترین مسئله برای ارتباط کتابخانه‌ها به عنوان مراکز حیات فکری، برقراری ارتباط شبکه‌ای در کتابخانه‌های با هدف استفاده مشترک و مکان اطلاعاتی برای مراجعه همگان است.
– علیدوستی و نظری (1385)، در تحقیق خود که با عنوان: “عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” است بیان نموده‌اند، بررسی عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و میزان وجود این عوامل وتوجه به آنها در وضع کنونی، ارائه شده است. روش انجام تحقیق، ابتدا از طریق مطالعه‌ی سوابق پژوهشهای پیشین، شناخت نسبتاً جامعی از عوامل موفقیت اشتراک منابع حاصل گردید. ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه بود. حجم نمونه لازم 140 کتابخانه بود که بر اساس تعداد

دیدگاهتان را بنویسید