منابع پایان نامه ارشد درمورد اووسیست، parvum، کریپتوسپوریدیوم

منابع پایان نامه ارشد درمورد
اووسیست، parvum، کریپتوسپوریدیوم No category
منابع پایان نامه ارشد درمورد
اووسیست، parvum، کریپتوسپوریدیوم No category

ت مترادف های کریپتوسپوریدیوم پارووم هستند.
C. muris: این گونه از شیردان گاو جدا است و همچنین در نشخوارکنندگان بالغ با عفونت مزمن گزارش شده است. البته در معده موش های بالغ و جوان نیز یافت شده است. این گونه همانند c. parvum مشترک بین نشخوارکنندگان و موش است. اووسیست این گونه نسبت به اووسیست پارووم بزرگتر است.
C. crotali: معتقدند این گونه در شتر بیماریزا است و معمولاً شترهای جوان را آلوده می سازد.
C. bovis: به نظر می رسد همان C. parvum باشد، اما عده ای معتقدند C. bovis معادل C. parvum نیست و جنسی متعلق به سارکوسیستیس است.
2-4-1) گوشتخواران :
در سگ سانان همان گونه C. parvum مطرح است.
در گربه سانان C. parvum ،C. muris وC. felis مطرح می باشد، که آخری در گربه ها هنوز به خوبی اثبات نشده است. C. curyi با منشأ گربه که اووسیست های آن 6-5 برابر بزرگتر از اووسیست های C. parvum است، مشکوک بوده اما تأیید نشده است.
3-4-1) پرندگان :
C. baileyi: کریپتوسپوریدیوم بایله ای در روده باریک ماکیان و بوقلمون وجود دارد. این گونه همراه کریپتوسپوریدیوز بورس فابریسیوس و دستگاه تنفسی در جوجه ها می باشد. عفونتهای بورس بدون علامت می باشند و ضایعات شامل هیپرپلازی اپیتلیوم وهیپرتروفی اپیتلیوم بورس همراه با پاسخ های التهابی می باشد. ممکن است آتروفی فولیکول بورس ایجاد شود. بیماری تنفسی همراه با علائمی چون سرفه، عطسه و دیس پنه است. یک مورد از این گونه در انسان مبتلا به نقص سیستم ایمنی گزارش شده است.
C. meleagridis: بورس فابریسیوس، دستگاه گوارش، کلواک، اپیتلیوم دستگاه تنفس بوقلمون، غاز و مرغابی را آلوده می کند. بیماریزایی این گونه کمتر از گونه اولی است، همینطور قادر به ایجاد عفونت در پستانداران نمی باشد ولی آیا قادر به آلوده کردن انسان است یا نه مورد تردید می باشد.
C. tyzzeri: که از جوجه ها جدا شده است، اما این گونه هم به دلیل نبودن جزئیات کافی معتبر به حساب نمی آید.
4-4-1) ماهیان :
تنها گونه معتبر در ماهیان C. nasarum می باشد.
5-4-1) خزندگان :
تنها گونه معتبر در مارها C. serpentis می باشد. این گونه در اژدر مارها، مارهای کبری و افعی ها قادر به آلوده کردن مخاط معده (عمدتأ در بالغین) بوده و در لاک پشت ها هم گزارش شده است.
البته غیر از این گونه ها، ? گونه دیگر C. ctenosauris، C. vulpis، C. cortali و
C. lampropeltis هم در خزندگان گزارش شده اند که در واقع گونه های سارکوسیستیس بوده اند و اشتباهاً شناسایی شده بودند.
6-4-1) حیوانات آزمایشگاهی :
C. muris و C. parvum در موش، C. cuniculus در خرگوش (در حقیقت همان C. parvum است) و C. rhirhi در خوکچه هندی شناسایی شده است.
7-4-1) پریمات ها و انسان :
گونه C. rhesi به گونه های آلوده کننده در میمون های زروس اطلاق شده است ولی تمام مدارک موجود در ارتباط با عفونت های روده ای، کبدی، لوزالمعده ای و ریوی حکایت از حضور اجرام غیرقابل تفریق از C. parvum دارد.
در انسان دو گونه گزارش شده است :
1) C. parvum
2) C. baileyi: تنها در یک مورد گزارش شده است.
به طور کلی تعداد زیادی از گونه های شناسایی شده کریپتوسپوریدیوم به درستی توصیف نشده و فاقد رده بندی مشخص هستند مثل C. ameivae.
جدول (1-1) گونه های کریپتوسپوریدیوم
گونه انگل
نام گزارش دهنده و سال گزارش
میزبان
C. agni
Baker (1974)
گوسفند
C. ameivae
Arcay de peraza (1969)
مارمولک
C. anserinum
Proctor (1974)
غاز
C. baileyi*
Current (1986)
ماکیان
C. bovis
Barker (1974)
گاو
C. crotali
Triffit (1925)
مار
C. ctenosauris
Duszynski (1969)
مارمولک
C. cuniculus
Inman (1979)
خرگوش
C. curyi
Oggassawara(1986)
گربه
C. felis*
Iseki (1979)
گربه
C. garnhami
Bird (1981)
انسان
C. lampropeltis
Anderson (1968)
مار
C. meleagridis*
Slavin (1955)
بوقلمون
C. muris*
Tyzzer (1910)
موش
C. nasorum*
Hoover (1981)
ماهی
C. parvum*
Tyzzer (1912)
موش
C. rhesi
Levine (1980)
میمون
C. serpentis*
Levine (1980)
انواع مارها
C. tyzzeri
Ievine (1961)
ماکیان
C. vulpis
Wetzel (1938)
روباه
C. wrairi*
Vetterling (1971)
خوکچه هندی
5-1) مورفولوژی :
اووسیست ها کروی بوده و در C. parvum قطر اووسیست 4 تا 5 میکرون می باشد، در حالی که در
C. muris قطر آن 6 تا 8 میکرون بوده و بزرگتر است.
دیواره اووسیست گونه های کریپتوسپوریدیوم، مشابه با دیگر کوکسیدیاها، دارای لایه های مجزای داخلی و خارجی بوده ولی به لحاظ داشتن یک شکاف در یکی از انتهاها، منحصر به فرد است. این شکاف در هنگام خروج اسپورزوئیت از اووسیست باز شده و از طریق آن اسپورزوئیت ها خارج می شوند.یک شکاف از نظر ظاهری مشابه با شکاف C. parvum در دیواره اسپوروسیست سارکوسیستیس، توکسوپلاسما، ایزوسپورا و گوسیا یافت شده است که حکایت از وجود یک ارتباط ژنتیکی نزدیک بین کریپتوسپوریدیوم و سارکوسیست ها با دیگر کالیپتوسپوریدها (مانند گوسیا و کالیپتوسپورا) دارد.
6-1) چرخه زندگی :
کریپتوسپوریدیوز مدفوعی- دهانی با بلع اووسیست انتقال می یابد، یعنی اووسیست از راه مدفوع میزبان آلوده در محیط پراکنده می شود. انگل در سطح روده (سطح میکروویلیی های روده) تکثیر پیدا نموده و میکروویلی‌ها دور آنها را می ‌گیرند. بنابراین انگل به نوعی داخل سلولی و خارج سیتوپلاسمی محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر تک یاخته در بین پرزهای روده‌ای مخفی شده و به حفره‌ای تبدیل می گردد که به آن واکوئل انگلی می گویند.انگل دارای دو مرحله شیزونتی است و یکی از تفاوت‌های عمده آن با آیمریاها در این است که اجرای میکروگامتی به وجود آمده در آن فاقد تاژک می‌باشند. شیزونت مرحله اول 8 مرزوآیت و مرحله دوم آن دارای 4 مروزوآیت است. اووسیست‌های آن دارای شیار بوده و فاقد اسپوروسیست هستند. بنابراین اووسیست‌های تک یاخته در داخل بدن اسپوردار شده و سپس دفع می شوند. اووسیست‌ها دارای جداره ضخیم بوده و پس از دفع همراه با مدفوع میزبان آلوده شده توسط سایر میزبانان سالم بلعیده می‌شوند. در ابتدای دستگاه گوارش جدار اووسیست از بین رفته و در روده اسپوروزوآیت‌ها که چهار عدد می ‌باشند، آزاد شده و به بخش براش بوردری سلول‌های روده‌ای انتقال می ‌یابند. سپس توسط آنها احاطه شده و در لابلای میکروویلی‌های آنتروسیت‌ها قرار گرفته و سبب تحریک آنها می‌گردند. در نهایت میکروویلی ها به هم چسبیده و به شکل وزیکول درمی ‌آیند که در آن انگل قرار می ‌گیرد. در نهایت در داخل روده یک تقسیم شیزوگونی انجام شده و شیزونت نسل اول با 8 عدد مروزوآیت از آن حاصل می گردد و پس از آن در مرحله بعدی، شیزونت نسل دوم نیز با 4 عدد مروزوآیت پدید می‌آید.
در پاره‌ای از موارد تک یاخته قادر است تا مجدداً تولید شیزونت نسل اول را نماید و امر فوق سبب ایجاد عفونت با منشأ داخلی می‌گردد. کریپتوسپوریدیوم تنها جرمی است که می‌تواند عفونت مجدد داخلی را ایجاد نماید. این شرایط به خصوص در بیماران ایدزی و مبتلا به ضعف سیستم ایمنی یافت می ‌شود. به طور مثال در سندرم هیپوگاماگلوبینمی که در کره اسب‌ها بیشتر رخ می ‌دهد، حساسیت به این آلودگی بیشتر مشاهده می‌گردد. مروزوآیت‌های انگل در نهایت تشکیل گامت را می ‌دهند و گامت‌ها نیز با هم ترکیب شده و در سطح روده ایجاد اووسیست را می نمایند. این اووسیست در مجرای روده اسپوردار شده و در داخل آنها 4 عدد اسپوروزوآیت به وجود می‌ آید. سپس درصدی از آنها که جداره ضخیم دارند از روده دفع شده و سیر تکاملی خویش را کامل می ‌کنند. برخی دیگر که جدار نازک دارند، از بدن خارج نشده و منجر به عفونت با منشأ خودی می گردند. بنابراین در حدود 80% اووسیست تولیدی از بدن خارج شده و 20% بقیه در داخل بدن سیر تکاملی خویش را ادامه می‌دهند و در ضعف سیستم ایمنی میزبان به شدت تکثیر یافته و اسهال ایجاد می ‌نمایند. علت مهاجم بودن انگل این است که شیزونت نسل اول می‌تواند مجدداً سبب ایجاد شیزونت نسل اول شده و 20% اووسیست‌ها در روده پس از آزادسازی، دوباره سیر تکاملی را ادامه دهند. اگرموجودی چه به شکل اکتسابی و چه به شکل مادرزادی نقص ایمنی داشته باشد یا در اثر تزریق کورتیکوستروئیدها ایمنی بدنش سرکوب گردد، بازگشت اووسیست‌ها به دستگاه گوارش سبب عفونت‌های مضاعف و اسهال‌های مرگ ‌زا می ‌شود. لازم به ذکر است که در صورتی که آلودگی به انگل فوق با عفونت به عوامل باکتریایی مانند ایشرشیا کولای و یا ویروس‌هایی از قبیل کروناویروس و یا روتاویروس همراه شود، موجبات اسهال‌های شدیدتری در میزبان را فراهم می نماید (16).
7-1) اپیدمیولوژی :
اطلاعات اپیدمیولوژیک عفونت کریپتوسپوریدیایی در حیوانات عمدتاً مربوط به دام های با ارزش از نظر اقتصادی، به ویژه نشخوارکنندگان است. انگل در ?? گونه از پستانداران در سرتاسر جهان به اثبات رسیده است.
بیشتر عفونت های بالینی در انسان و حیوانات ناشی از کریپتوسپوریدیوم پارووم است.
اتلبرگ و همکاران در سال 2005 گزارشی از یک همه‌گیری در کارکنان یک شرکت در نزدیکی کوپنهاک ارائه کردند که تمامی 99 نفر کارکنان بیمار شدند و در 13 نفر از آنها کریپتوسپوریدیوم مثبت بود. تمام این کارکنان از سالاد تهیه شده از سبزیجات تازه تغذیه کرده بودند. از میان سبزیجات مورد استفاده در سالاد هویج و فلفل قرمز مشکوک به آلودگی بودند که در نتیجه آزمایش، هر دو آنها آلوده به کریپتوسپوریدیوم بودند (58).
پونکا و همکاران در سال 2008 گزارشی از یک همه‌گیری در میان کارمندان یک دپارتمان عمومی در هلسینکی ارائه دادند که تمام 72 نفر کارمند دچار اسهال شدند و در مدفوع 12 نفر از آنها کریپتوسپوریدیوم یافت شد. علت شیوع اسهال ناشی از کریپتوسپوریدیوم دراین کارکنان خوردن سالاد سبزیجات اعلام شد (99).
1-7-1) حیوانات اهلی :
در بین حیوانات اهلی بیشترین اطلاعات در مورد میزان وقوع کریپتوسپوریدیوم پارووم در گاو می باشد و عفونت در سرتاسر جهان ثبت شده است و به نظر می رسد که عفونت های بالینی عمدتاً محدود به نوزادان است. در این حیوانات متعاقب دوره نهفتگی عفونت (? تا ?? روز)، دفع اووسیست آغاز شده که معمولاً مقارن با شروع اسهال است. نشانه های بالینی معمولاً پیش از متوقف شدن دفع اووسیست ها فروکش می کنند
2-7-1) نشخوارکنندگان :
همان طور که ذکر شد بیشترین اطلاعات را در بین حیوانات می توان در گاو مشاهده کرد، در مورد گوسفند هرچند که اطلاعات کمتری در مقایسه با گاو وجود دارد، ولی به نظر می رسد که پراکندگی آن جهانی باشد. عفونت علامتی که محدود به بره هاست، متغیر می باشد. در بز نیزبه نظر می رسد وضعیت تا حد زیادی مشابه گوسفند است.
اطلاعات فراوان حاصل از بررسی های انجام شده در ایالات متحده آمریکا حکایت از تنوع قابل توجه در میزان وقوع بیماری در گاوان دارد. در بررسی گوساله های گوشتی سالم در ?? دامداری ایالات مونتایا، عفونت کریپتوسپوریدیایی مشاهده نشد، در حالی که در ?? دامداری از ?? دامداری آیداهو و ? دامداری از ?? دامداری ایالت مریلند(با فراوانی ?/? تا ?? درصد) گوساله ها آلوده بودند (38).
در ? واحد پرواربندی گوساله (در مناطق جغرافیایی جدا از هم) که دارای ??? رأس گوساله بودند، کریپتوسپوریدیوم پارووم به عنوان شایعترین عامل

دیدگاهتان را بنویسید