منابع پایان نامه ارشد با موضوع معنی‌‌دار، n.s، متیونین

منابع پایان نامه ارشد با موضوع
معنی‌‌دار، n.s، متیونین پایان نامه ها
منابع پایان نامه ارشد با موضوع
معنی‌‌دار، n.s، متیونین پایان نامه ها

ال-کارنیتین
8
2
120062/6667
114704/8889
15007/8333
57352/4444
19/51**
74/55**
/00001
/00001
لیزین- متیونین
ال-کارنیتین×لیزین- متیونین
خطای آزمایش
کل
2
4
18
26
2778/0000
2579/7778
13848/0000
133910/6667
1389/0000
644/9444
769/3333
15007/8333
1/81 n.s
0/84 **
0/1929
0/0024
38/05362 ضریب تغییرات(درصد)
*: معنی‌‌دار در سطح پنج درصد (05/0>P) **: معنی‌‌دار در سطح یک درصد (01/0>P) ns: غیرمعنی‌‌دار (05/0نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی LDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-20- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی LDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-21- اثر تیمارها روی LDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

4-11-HDL خون
با بررسی جدول تجزیه واریانس مربوط به HDL خون مشخص می?شود که استفاده از سطوح ال-کارنیتین و درسطوح لیزین- متیونین هیچگونه تفاوت معنی?داری درسطح پنج درصد و یک درصد وجود ندارد. همچنین اثر متقابل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین در سطح احتمال پنج درصد دارای تفاوت معنی?دار است.
جدول4-12- نتایج تجزیه?واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی HDL خون
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات

F

Pr > F

تیمار
ال-کارنیتین
8
2
714/962963
296/5185185
89/370370
148/2592593
1/00 n.s
1/67 n.s
0/4665
0/217
لیزین- متیونین
ال-کارنیتین×لیزین- متیونین
خطای آزمایش
کل
2
4
18
26
226/7407407
191/7037037
1602/666667
2317/629630
113/3703704
47/9259259
89/037037
1/27 n.s
0/54 *
0/3039
0295/0
10/63760 ضریب تغییرات (درصد)
*: معنی‌‌دار در سطح پنج درصد (05/0>P) **: معنی‌‌دار در سطح یک درصد (01/0>P) ns: غیرمعنی‌‌دار (05/0نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی HDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-23- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی HDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-24- اثر تیمارها روی HDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

4-12-VLDL خون
با بررسی جدول تجزیه واریانس مربوط به VLDL خون مشخص می?شود که استفاده از سطوح ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین هیچگونه تفاوت معنی?داری در سطح پنج درصد و یک درصد وجود ندارد. همچنین اثر متقابل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین هم در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد تفاوت معنی?داری وجود ندارد.
جدول4-13- نتایج تجزیه?واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی VLDL خون
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درموردسند رسمی، قانون مدنی، اشخاص ثالث

F

Pr > F

تیمار
ال-کارنیتین
8
2
199/8518519
1/8518519
24/9814815

دیدگاهتان را بنویسید