منابع تحقیق با موضوع ترمیم، سمان، ریشه

منابع تحقیق با موضوع
ترمیم، سمان، ریشه No category
منابع تحقیق با موضوع
ترمیم، سمان، ریشه No category

ی فلوایبل و میکروهیبرید رزین
گروه 2، فلوایبل A
گروه 3، فلوایبل B
گروه 4، میکرو هیبرید رزین A
گروه 5، میکروهیبرید رزین B
گروه 6، فلوایبل B + میکروهیبرید رزین B
گروه 7، فلوایبل A + میکروهیبرید رزین A + پست A
گروه 8، فلوایبل B + میکروهیبرید رزین B + پست B
آزمون‌های شکستگی مکانیکال استاتیک بر نمونه‌ها بارگذاری شد تا شکستگی انجام شد. میانگین بارهای شکست(N)، 502(شاهد)، 470(گروه 7)، 445(گروه 8)، 441(گروه 6)، 405(گروه 5)، 364(گروه 4)، 317(گروه 2) و 302(گروه 3) بودند. از روی آمار تفاوت معناداری بین گروههای 1 مقابل 2 و 1 مقابل 3 و 3 مقابل 7 دیده نشد.
در مجموع مقاومت به شکست پرمولرهای اندو شده با حفرات MOD با استفاده از تکنیک ساندویچ افزایش یافته بود. نمونه‌های ترمیم شده با پست‌ها عمدتاً شکستگی قابل ترمیم را نشان دادند، در حالیکه دندانهای ترمیم شده بدون پست عمدتاً شکست غیرقابل ترمیم را نشان دادند(82).
Ortega و همکاران در 2004 با بررسی مقاومت به شکست پرمولارهای ماگزیلای درمان ریشه شده با اینله های سرامیکی و سرومر که با سمانهای رزینی Enforce, Variolink II, Panavia F چسبانده شدند به این نتیجه رسیدند که نوع ماده ترمیمی بر خلاف نوع سمان رزینی بر مقاومت به شکست بی تاثیر است اما بین سمان رزینی Enforce, Panavia F تفاوت معناداری وجود داشت. شکست کاسپهای لینگوال در 55 مورد از 60 دندان دیده شد که اکثر آنها از نوع کوهزیو بود(83).
در سال 2003، Prisco D و همکاران، مطالعه‌ای تحت عنوان پست‌ فایبر چسبیده شده توسط سمانهای رزین در ترمیم دندانهای اندو شده انجام دادند.
فایبر پست‌ها در بسیاری موارد در ترمیم دندانهای اندو شده استفاده شدند. مدرک علمی نشان می‌دهد که عملکرد مکانیکی دندانهای ترمیم شده با فایبر پست‌ها در ترکیب با سمان‌های رزینی نسبت به ترمیم‌های پست‌های فلزی پیشرفت داشته است. پست داخل کانال ریشه با استفاده از رزین‌های پلیمری با ضریب الاستیک کم سمان شد.
در این مطالعه، مقاومت مکانیکی چهار سیستم سمان-پست متفاوت توسط تست میکرومکانیکال pull-out که با استفاده از روش تحریک عنصری محدود ارزیابی شد. این تست آزمایشگاهی، به گونه‌ای طراحی شده بود که محل تماس پست-سمان را به دقت مشخص کند. نتیجه نشان داد تفاوت معناداری میان خواص چسبندگی انواع مختلف از سیستم‌های سمان-پست بکار رفته وجود ندارد(84).
اهداف و فرضیات
الف) هدف کلی:
تعیین مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه
ب) اهداف اختصاصی:
تعیین مقاومت به شکست و نحوه شکست دندانها در گروههای آزمایشی مطالعه
مقایسه مقاومت به شکست در گروههای آزمایشی مطالعه
مقایسه نحوه شکست در گروههای آزمایشی مطالعه
ج) اهداف کاربردی:
تعیین روش ترمیمی برتر در ایجاد بالاترین مقاومت به شکست و مطلوب ترین نوع شکست
د) فرضیات یا سؤالات تحقیق:
میزان مقاومت به شکست نمونه ها در گروههای مورد مطالعه یکسان است.
نحوه شکست نمونه ها در گروههای مورد مطالعه یکسان است.
فصل دوم
مواد و روشها
مواد و روشها
مواد مصرفی تحقیق :
Composition
Country
Manufacture
Production
Bis-GMA,TEGDMA,dimethacrylate,filler,photo/chemical
Initiator
Japan
Kuraray
Clearfil AP-X
Composite
Isopropyl alcohol, water, 3D SR monomer, Bis-GMA, TEGDMA,HEMA, glass fillers, photo initiator
Japan
Tokuyama
Bond Force
Bonding
Matrix: bisphenol A diglycidyl methacrylate(Bis-GMA), triethylene glycol dimethacrylate(TEGDMA)
Filler: spherical silica-zirconia filler (100-300 nm;average: 200 nm)
Japan
Tokuyama
Estelite (r) sigma quick Composite
BIS Bis-GMA/TEGDMA
USA
Dentonics Inc, Monroe
Master Dent
Composite
Adhesive: 3D-SR monomer, Bis-GMA, TEGDMA,HEMA, acetone,water,photo/chemical initiator
Resin core material: Silica zirconia filler, Bis-GMA,Bis-MPEP, TEGDMA, peroxide,CQ, radical amplifier
Japan
Tokuyama
Estelite Core
Quick Resin
Cement
Paste A: MDS, dimethacrylate,filler, Initiator
Paste B: dimethacrylate, filler,Accelerator,Pigments
Liquid A: HEMA,MDP,water,Accelerator
Liquid B: Water,Accelerator
Japan
Kuraray
Panavia F 2.0
Resin Cement
روش اجرای طرح :
در این مطالعه آزمایشگاهی، تعداد 60 عدد دندان پرمولر های انسانی تازه کشیده شده انتخاب شد و با رادیوگرافیهای باکولینگوال و مزیودیستال دندانها از نظر تشابه آناتومی داخلی بررسی شدند. دندانها به طور اتفاقی به پنج گروه دوازده تایی تقسیم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 میلی متری بالای CEJ قطع شد. سپس حفرات کلاس دو به ابعاد 3 میلی متر بعد باکولینگوالی و کف جینجیوالی در حد CEJ تراشیده شدند(تصویر1-2). پس از انجام درمان ریشه، در گروه اول و چهارم، پینهای شماره یک همرنگ دندان (تصویر2-2) به طول تقریبی 8 میلی متر در کانالهای ریشه به ترتیب زیر سمان شدند (از یک پروب پریودنتال به عنوان راهنما استفاده شد): در گروه اول پستهای شفاف با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokuyama) سمان (تصویر3-2) و تاج با کامپوزیتEstelite sigma quick (Tokuyama) (تصویر 4-2) ترمیم شد. در گروه دوم ریشه و تاج به بصورت یکپارچه با کامپوزیت لایت کیور
(Tokuyama) Estelite sigma quick و باندینگ Bond Force (Tokuyama) (تصویر5-2) بازسازی شد. در گروه سوم از کامپوزیت سلف کیورMaster dent (USA) و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده شد (تصویر6-2). در گروه چهارم از سمان رزینی
(Kuraray) Panavia F2.0 (تصویر7-2) و کامپوزیت جهت سمان کردن پستها استفاده شد و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) (تصویر8-2) ترمیم شد. بدین صورت که برای ترمیم ریشه از روش قرار دهی کامپوزیت لایت یا سلف کیور بصورت لایه ای و پک کردن آن با یک پست شفاف
استفاده شد. در قسمت تاجی هم کامپوزیت بصورت چندین لایه ای یک و نیم میلی متری قرار گرفت. طول تاج بازسازی شده در دندانها تقریبا یکسان بود. یک گروه به عنوان کنترل هیچ تهیه حفره ای در آن انجام نشد و دندانها دست نخورده باقی ماندند. نمونه ها در آب مقطر در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت نگه داری شد، سپس نمونه ها تحت 1000 چرخه حرارتی واقع شدند (تصویر9-2) و در داخل آکریل رزینی مانت گردیدند(تصویر10-2). نمونه ها برای آزمون مقاومت به شکست در دستگاه آزمون یونیورسال(zwick) قرار داده شد(تصویر11-2). به این صورت که یک کره استیلی با قطر 4 میلی متر با سرعت 1 میلی متر در دقیقه با کاسپ های باکال و لینگوال دندان مورد آزمایش درحالیکه نمونه با زاویه90 درجه در جیگ مخصوص دستگاه آزمون یونیورسال قرار داشت، در تماس بود تا وقتی که شکستگی اتفاق افتاد (تصویر12-2). مقادیر نیروی ثبت شده در هنگام شکست و نحوه شکست نمونه ها (مطلوب= شکستهای بالای CEJ (تصویر13-2) و نامطلوب= شکستهای زیرCEJ و روی ریشه (تصویر14-2) جهت بررسی آماری و مقایسه گروههای آزمایشی گزارش شدند. آزمونهای آماری آنالیز واریانس، توکی و کی اسکوار جهت مقایسه گروههای آزمایشی استفاده شدند(P<0.05). تصاویر :

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید