منابع تحقیق با موضوع تحت درمان

منابع تحقیق با موضوع
تحت درمان No category
منابع تحقیق با موضوع
تحت درمان No category

) گروه‌بندی می‌شوند. در گروه فعال، Postها به طور مکانیکی با عاج درگیر می‌شوند. در حالیکه در گروه غیرفعال Postها تطابق نزدیکی به عاج دارند(31).
Postهای موازی گیر را زیاد می‌کند. سبب توزیع یکنواخت استرس در طول Post می‌شوند اما در کانال‌های taper هواره با برداشت مقدار زیادی از عاج می‌باشد. در پست‌های مخروطی ساختمان دندان در آپکس حفظ می‌شود ولی این طرح سبب اثر wedging و تمرکز استرس در ناحیه کرونالی ریشه می‌گردد(32).
توزیع استرس
وقتی دندانی تحت درمان ریشه قرار می‌گیرد، بدلیل از دست دادن مقداری عاج از لحاظ ساختمانی ضعیف می‌شود. این کاهش بدلیل تهیه حفره دسترسی و از دست دادن یکپارچگی دندان، پوسیدگی‌های قبلی یا ترمیم‌های دندانی است. استحکام ساختار دندانی باقیمانده بیشتر به طور مستقیم وابسته به کیفیت وکمیت عاج باقیمانده پس از درمان ریشه ست تا استفاده یا عدم استفاده از Post(32).
استفاده از Postهای پیچ شونده با قطر زیاد میزان شکست ریشه را افزایش می‌دهد. در حالیکه افزایش طول Post همراه با حداقل قطر مورد نیاز، میزان استرس‌ها را کاهش داده و ساختار دندانی حفظ می‌شود(31).
استفاده از Post با ضریب الاستیسیته بالا مثل سرامیک یا فلز، می‌تواند استرسها فانکشنال را به دندان و ساختمان ریشه منتقل کند و به طور واقعی پستانسیل شکست را بالا ببرد. ثابت شده است که Post فلزی، یک دندان معالجه ریشه شده را تقویت نمی‌کند و سبب یک شکست فاجعه آمیز نظیر شکستگی عمودی ریشه می‌شود. بنابراین بهبود و پیشرفت Post زمانی مطلوب است که از ساختمان ارزشمند دندان حفاظت کند، دچار کروژن نشود و ضریب الاستیسیته نزدیک به عاج داشته باشد(32).
FRC Post های جدید این پارامترها را بخوبی دارا هستند و هم اکنون با تنوع در اندازه، شکل و میزان رادیواپاسیتی در دسترس می‌باشند.
هماهنگی فانکشنال
استفاده از Post-Core-Crown منجر به تشکیل گروهی از مواد غیرمشابه به عنوان یک مجموعه واحد می‌گردد. این اجزاء با خصوصیاتی نظیر ضریب الاستیسیته به طور مشخص متفاوت وقتی کنار هم قرار می‌گیرند انتقال استرسها به طور یکسان صورت نمی‌گیرد و منجر به انتقال استرس از جزئی با ضریب الاستیسیته بالاتر به جزئی با ضریب الاستیسیته پایین‌تر می‌گردد .
وقتی اجزاء تشکیل دهنده ضریب الاستیسیته نزدیک به هم داشته باشند تمایل به توزیع استرس به صورت یکنواخت‌تر در دندان ترمیم شده وجود دارد و لذا احتمال شکست کاهش یابد. از این شرایط بعنوان یک Mono block یاد می‌شود. از آنجا که ضریب الاستیسیته عاج تقریباً ثابت است برای دستیابی به یک Mono block یاد می‌شود. از آنجا که ضریب الاستیسیته عاج تقریباً ثابت است برای دستیابی به یک Mono block تمام موادی که در اتصال با آن قرار می‌گیرند باید ضریب الاستیسیته تا حد ممکن نزدیک به عاج داشته باشند. در این صورت استکه هیچ یک از اجزاء قادر به اعمال نیروی بیش از حد به دیگری نیست. اجزاء با هم حرکت می‌کنند، با هم خم می‌شوند و بعنوان یک مجموعه تحت استرس قرار می‌گیرند(Mono block).
آلیاژهایی که عموماً در ساخت Postهای ریختگی یا Postهای پیش ساخته فلزی به کار می‌روند ضریب الاستیسیته بسیار متفاوتی نسبت به عاج دندان دارند. به طور مشابه الاستیسیته‌های سرامیکی جدید بسیار سخت‌تر از عاج هستند. لذا ایجاد یک Mono block با این سیستم‌ها غیر ممکن است. FRCها همگی ضریب الاستیسیته نزدیک به عاج دارند (MPa40-15) میزان موفقیت بالای کلینیکی با این سیستم نشانه روشنی از دستیابی به Mono block است(32).
استحکام و مقاومت در برابر خستگی (Strength and fatigue resistance)
در مقایسه مواد مورد استفاده در ساخت Post مشخص می‌شود که استحکامflexural یک
FRC Post بطور مشخصی بیشتر از Stainless Steel Post و Titanium Post است. در حالیکه ضریب الاستیسیته بسیار نزدیک به عاج دارند(32). در مقایسه Para Post فلزی و Composi Post، در سیکل متناوب Pare post, fatigue فلزی مقدار عمده‌ای از استحکام ابتدایی خود را از دست می‌دهد و مستعد شکست می‌شود. اما در C-Post شواهدی دال بر fracture و fatigue وجود ندارد، در حالیکه استرس بسیار کمتری با دندان منتقل می‌شود(32).
سازگاری حیاتی
با کاربرد Postهای غیرفلزی، مساله کروژن در Postهای فلزی منتقی می‌شود. هیچ مشکلی از نظر سازگاری حیاتی در مورد FRC Postها دیده نشده است(32و31)).
توانایی باند شدن (Bonding ability)
سمان‌های رزینی جدید برای سمان کردن FRC Post ها توصیه می‌شود چرا که با کمک عوامل
FRC Post ها توصیه می‌شود چرا که با کمک عوامل Post, Bonding به دندان باند می‌شود. بدین ترتیب کور کامپوزیتی می‌تواند با کمک عوامل Bonding هم به دندان و هم به Post باند شود.
باندینگ Post به ساختمان دندان با افزایش گیر Post و تقویت ساختمان دندان(بدلیل خصوصیت توزیع استرس مواد باندینگ)، پیش آگهی دندان ترمیم شده با Post-Core را بهبود می‌بخشد(31).
زیبایی
در صورت استفاده از ترمیم‌های بدون فلز بر روی Post های فلزی بدلیل Shine through مشکل زیبایی عمده‌ای ایجاد می‌شود.
این پدیده در نتیجه تداخل با عبور نور طبیعی از دندان و کمپلکس لثه‌ای ایجاد می‌شود. محصولات جانبی اکسیداسیون و کروژن Postهای فلزی در ریشه پخش می‌شود و می‌تواند صدمات و تغییر رنگ‌های غیرقابل برگشتی ایجاد کند.
امروزه FRC Postها و Ceramic Post ها بعنوان جایگزینی برای Postهای فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهرحال Postهای سرامیکی در مقایسه با FRC Post نسبتاً اپک هستند و باند Post هستند و باند Postهای سرامیکی کمتر قابل پیش‌بینی است. ضریب الاستیسیته آنها حدود MPa200 است. با توجه به این مطالب می‌توان گفت FRC Post در این زمینه نسبت به Postهای سرامیکی برتری دارد(32).
سمان های رزینی
واژه ی سمان های رزینی یا سمان هایی که اساس آنها را رزین تشکیل می دهد یک واژه ی کلی است . بر اساس رزین بکار رفته در این سمان می توان آن را به 2 گروه عمده تقسیم نمود :
الف) سمان های آکریلیک برون فیلر (un filled)
ب) سمان های کامپوزیتی
الف) رزین های آکریلیک
اساس آن مونومرهای متیل متا کریلات است. که طی فرآیند پلی مریزاسیون به پلی متیل متا کریلات تبدیل می شوند. عامل شروع کننده واکنش اغلب یک پراکسید آلی مانند بنزوئیل پراکسید است که توسط حرارت یا اضافه کننده ی یک تسریع کننده آلی معمولا یک آمین آلی به رادیکال آزاد تجزیه می شود. این رادیکال آزاد با مونومر متیل متاکریلات وارد واکنش می شود و پلیمر را تولید می کند. واحدهای مونومری مختلف نظیر گلیکول دی متاکریلات که باند دوگانه فعالی در هر انتهای مولکول دارند. می توانند پلیمرهایی با ساختمان متقاطع بدست آورند که خواص مطلوب تری دارند.
ب) رزین های کامپوزیتی
بطور کلی از یک فاز آلی : ماتریکس رزینی (پلیمر آکریلیک ) و یک فاز غیر آلی : فیلرهای معدنی تشکیل شده اند.
سطح فیلرهای معدنی با اجزای خاصی به نام Coupling Agent پوشانده شده است تا اتصال خوبی بین ماتریکس و فیلر ایجاد کند. معمول ترین آن سیلیکون آلی (sitane) است. برای ایجاد پلیمراسیون سیستم های عمده ی شیمیایی (self cure) نوری (light cure) و dual cured در روش اول سخت شدن بوسیله ی یک آغاز کننده پراکسید آلی و یک تسریع کننده آمین آلی آنجام می شود. بصورت سیستم دو خمیری عرضه می شود. در سیستم فعال شونده با نور کامپوزیت در معرض نور آبی قرار می گیرد و این نور توسط یک دی کتون جذب می شود و در حضور یک امین آلی وارد واکنش می شود. این سیستم بصورت تک خمیری عرضه می شود. در سمان Dual cured یک کاتالیست با سمان مخلوط می شود تا بعد از سخت شدن اولیه سریع که با تاباندن نور حاصل می شود، نهایتا سمان در گوشه هایی که تحت تابش نور نیستند بیشتر سخت شود. این ها بصورت بیس کاتالیست عرضه می شوند و نیاز به اختلاط دارند.
موارد استفاده
سمان های رزینی برای چسباندن روکش ها، بریج های معمولی، بریج های متصل شونده با رزین و همچنین برای اتصال سرامیک های زیبایی بصور روکش یا ونیر و یا اینله و انله و رستوریشن های کامپوزیتی به دندان و اتصال دادن مستقیم براکت های ارتودنسی به مینای اچ شده یا اسید بکار می روند. اخیرا سمان های کامپوزیتی برای چسباندن رستوریشن های موقتی توسعه یافته اند.
نحوه‌ی کاربرد
در سیستم های دو جزئی، دو جزء بر روی یک پد کاغذی مخصوص به مدت 30-20 ثانیه با یکدیگر مخلوط می شوند. در سیستم های سخت شونده با نور که تک جزیی هستند، مدت زمانی که لازم است رزین در معرض نور قرار بگیرد تا پلیمریزه شود، بسته به نور انتقال یافته از درون رستوریشن یا براکت سرامیکی و لایه سمان پلیمریزه دارد، اما در هر صورت نباید از 40 ثانیه کمتر باشد. در سیستم های dual cure دو جزئی هستند ونیاز به اختلاط دارند. در این سمان فعال شدن شیمیایی آهسته است و زمان کار (working time) زیادی را تا زمانیکه در معرض نور قراربگیرد فراهم می کند، که در این لحظه به سرعت سخت می شود . سپس تحت پلیمریزاسیون شیمیایی، سخت شدن در زمان طولانی ادامه پیدا می کند تا سمان استحکام نهایی خود را بدست آورد.
Hori گزارش کرد با افزایش زمان نور می تواند نیروی باندینگ مواد رزینی dual cure را پیشرفت داد(33). استفاده از یک ماده اتصال دهنده ی عاجی زیر یک سمان رزینی برای موفقیت آن مهم و لازم است. این مواد اتصال دهنده ی عاجی با مکانیسم های مختلف به سطح عاجی اتصال می یابند که شامل tags در توبول های عاجی، اتصال به رسوب ها روی عاج pretreated، اتصال شیمیایی با اجزای معدنی، اتصال شیمیایی با اجزاء آلی و تولید یک لایه عاج آغشته با رزین (hybrid layer) می‌باشد. برای بهبود و ارتقاء اتصال به ساختار دندان،دندان تراش خورده معمولا اچ می‌شود. سمان های رزین لوتینگ به کامپوزیت های پرداخت شده گیر زیاد بین سمان رزینی و ترمیم کامپوزیت غیر مستقیم را مشکل می‌کند. خشن شدن سطحی با سندبلاست پیشنهاد شده است(35و34).
اثرات روی پالپ
سمان های رزینی درست مانند رزین های کامپوزیتی ترمیمی، پالپ را تحریک می کنند . یکی از مشکلات استفاده از سمان های رزینی برای چسباندن کراون های کامل واکنش های شدید پالپ، هنگامیکه
سمان روی عاج زنده قطع شده استفاده می شود. البته واکنش های شدید پالپی، بیشتر مربوط به نفوذ باکتریایی می باشد(37و36).
خواص فیزیکی
فرمول جدید ترین انواع سمان های رزینی مشابه کامپوزیت های رزینی پر کردگی است. مثل ماتریکس رزینی یا (BISGMA) است که با مونومرهای دی متاکریلات با وزن مولکولی کمتر رقیق شده است. دیگر جزء اصلی سیلیکای silanted یا گلاس می باشد . سمان هایی که میزان فیلر آنها بالاست، معمولا دارای ذرات معدنی silanted با قطر 13 میکرو متر هستند. سمان هایی به مقدار جزئی حاوی فیلر هستند، حاوی 28% سیلیکای کلوئیدال می باشند . همچنین سمان های رزینی در دو گروه میکرو هایبرید و میکرو فیلد قرار می گیرد. سمان های adhesive مشابه سمان های کامپوزیتی می باشند و رزین دی متاکریلات و فیلر گلاس دارند. سمان های adhesive به صورت dual cured یا self cured هستند. سمان های کامپوزیتی میکروفیلر در تحقیقات جدید دارای مقاومت سایش بیشتری نسبت به سمان کامپوزیتی میکرو هایبرید هستند. وجه تفاوت اولیه سمان های کامپوزیتی با کامپوزیت های ترمیمی محتوای فیلر کمتر و ویسکوزیته کمتر آن هاست . افزایش حجم در پارتیکل ها به تئوری منجر به افزایش ویسکوزیته می شود .

دیدگاهتان را بنویسید