مقاله با موضوع پلیمرهای، پذیری، آروماتیک

مقاله با موضوع
پلیمرهای، پذیری، آروماتیک No category
مقاله با موضوع
پلیمرهای، پذیری، آروماتیک No category

) نفتالن………………………………57
شکل 3-10 طیف 13C-NMR 5،1- بیس(2- آمینو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن………………………….58
شکل 3-11 مکانیسم پلیمریزاسیون تراکمی به روش فسفریلاسیون برای تهیه پلی(آمید- اتر)ها……………………..59
شکل 3-12 دی اسیدهای استفاده شده برای سنتز پلی(آمید-اتر)ها……………………………………………………………..61
شکل 3-13 واکنش سنتز BAFPN/2,6-PDA………………………………………………………………………………………61
شکل 3-14 ساختار چهار پلی(اتر-آمید) سنتز شده……………………………………………………………………………………62
شکل 3-15 طیف FT-IR مربوط به پلیمر BAFPN/2,6-PDA…………………………………………………………….63
شکل 3-16 تصاویرSEM مربوط به پلیمرهای TPA/ BAFPNو 2,5-PDA/ BAFPN ………………………..66
شکل3-17 دیفرکتوگرام XRD پلیمرهای BAFPN/2,6-PDA و BAFPNTPA…………………………………..67
شکل3-18 ترموگرام DSC پلیمرBAFPN/2,6-PDA …………………………………………………………………………68
شکل3-19 ترموگرام TGA پلیمرBAFPN/2,6-PDA …………………………………………………………………………69
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1 ساختار شیمیایی و داده های حرارتی برخی از انواع پلیمرهای آروماتیک با کارایی بالا…………………………. 6
جدول 1-2 ساختارهای شیمیایی مناسب برای بهبود فرایندپذیری پلیمر…………………………………………………………………8
جدول1-3 گروههای ساختاری جهت افزایش مقاومت حرارتی و فرایند پذیری پلیمرها………………………………………….9
جدول 1-4 عوامل موثر در فرایندپذیری پلی‌آمیدها و نحوه اثر آنها………………………………………………………………………10
جدول 1-5 ساختار چند مونومر با خواص ویژه…………………………………………………………………………………………………13
جدول 1-6 خواص پلی‌آمیدهای آروماتیک تجاری……………………………………………………………………………………………15
جدول 1-7 حل پذیری پلی‌آمیدهای آروماتیک شکل1-4………………………………………………………………………………….24
جدول 1-8 خواص گرمایی پلی‌آمیدهای آروماتیک شکل1-4…………………………………………………………………………….25
جدول 1-9 حل پذیری پلیمرهای شکل 1-8…………………………………………………………………………………………………27
جدول 1- 10 نتایج بررسی رفتار گرمایی پلیمرهای شکل 1-8………………………………………………………………………….28
جدول 1-11حل پذیری پلی‌آمیدهای آروماتیک شکل1-10……………………………………………………………………………….31
جدول1-12خواص گرمایی پلی‌آمیدهای آروماتیک سنتز شده. …………………………………………………………………………..32
جدول1-13 طول موج لبه جذب پلیمرهای شکل 1-13……………………………………………………………………………………33
جدول 1-14 گرانروی ذاتی پلیمرهای شکل 1-11……………………………………………………………………………………………33
جدول1-15 حل پذیری پلیمرهای شکل 1-13…………………………………………………………………………………………………35
جدول1-16 نتایج آزمون بررسی رفتار حرارتی پلیمرهای شکل1-11………………………………………………………………….36
جدول1-17 ویژگی های فیلم پلیمرهای شکل 1-13………………………………………………………………………………………..37
جدول1-18حل پذیری پلی‌آمید های آروماتیک سنتز شده شکل 1-15 ………………………………………………………………39
جدول1-19 برخی‌خصوصیات پلی‌آمیدهای شکل 1-15……………………………………………………………………………………40
جدول1-20 نتایج بررسی رفتار حرارتی پلیمرهای شکل 1-15…………………………………………………………………………..41
جدول 1-21 نتایج بررسی رفتار حراری پلیمرهای شکل 1-18………………………………………………………………………….44
جدول 3-1 برخی از ویژگی های پلی(امید-اتر)های سنتز شده………………………………………………………………………….64
جدول 3-2 حل پذیری پلیمرها در حلالها……………………………………………………………………………………………………….65
جدول3-3 نتایج بررسی رفتار حرارتی پلیمر BAFPN/2,6-PDA ………………………………………………………………..69
چکیده
پلی(آمید-اتر)های آروماتیک جدید فلوئوردار:
سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول، حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی
توسط
سمیه کاشیان
دسته‌ی جدیدی از پلی(آمید-اتر)های فلوئوردار کاملا آروماتیک، بوسیله پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم یک دی آمین بر پایه نفتالن به نام 5,1- بیس(2-آمینو-4-تریفلوئورومتیلفنوکسی)نفتالن (BAFPN) با چهار دی اسید مختلف شامل ترفتالیک اسید(TPA)، ایزوفتالیک اسید (IPA)، 2،5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید(2,5-PDA) و 6،2-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید (2,6-PDA) با موفقیت سنتز شدند و تاثیر حضور گروههای فلوئوردار CF3 و حلقه های صلب نفتالن بر خواص پلیمرها از قبیل حل پذیری، بلورینگی و پایداری گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مونومر و پلیمرهای سنتز شده توسط طیف سنجی FT-IR و NMR بررسی و تایید شدند. میزان بلورینگی پلیمرها با مطالعاتXRD بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد گروههای CF3 متصل به زنجیره ها نظم ساختاری پلیمرها را به مقدار زیادی مختل کرده و منجر به کاهش بلورینگی شده است. همچنین پلیمرها از حل پذیری خوبی در حلال های آلی برخوردار بودند. بررسی مورفولوژی پلیمرها بوسیله تصاویر SEM به وضوح نشان داد که ساختار ماکرومولکولها به صورت میکروپلیت بودند. ترموگرام TGA پلیمرBAFPN/2,6-PDA ، نشان داد که این پلی(آمید-اتر) دارای پایداری گرمایی بسیار خوبی است. همچنین مقدار Tg این پلیمر نیز با استفاده از نمودار DSC تعیین و مشخص شد.
کلمات کلیدی: پلی‌(آمید-اتر)، مقاومت گرمایی، حل پذیری، بلورینگی
مقدمه
پلیمرهای با عملکرد بالا طبقهی مهمی از پلیمرها هستند که کاربردشان پیوسته در حال گسترش است که این کاربردها اغلب خواستار ترکیباتی مناسب و دارای خواصی مثل استحکام بالا، فرایندپذیری بالا ، چقرمگی، پایداری شیمیایی و حرارتی برجسته و ثابت دیالکتریک کم میباشند. پلیآمیدها، پلیایمیدها و پلی(آمید-ایمید)ها به خاطر داشتن چنین خواصی توجه هستند اما این دسته از پلیمرهای آروماتیک در سنتز و فراورش مشکل حل پذیری کم و دمای انتقال شیشهای (Tg) بالا را دارند. امروزه پژوهش های عملی و بنیادی روی افزایش فرایندپذیری و انحلال پذیری پلی‌آمیدهای آروماتیک متمرکز شده است تا کاربرد حرفه ای و صنعتی این پلیمرها افزایش یابد که از جمله این اصلاحات می توان به واردسازی اتصالات انعطاف‌پذیر در زنجیره‌های پلیمری، تعبیه گروههای حجیم در پیکره پلیمرها، حضور حلقه های هتروسیکل و همچنین حلقه های آویزان هتروآروماتیک در ساختار پلیمرها اشاره کرد. همچنین قرارگرفتن گروههای فلوئوردار در پیکره پلیمر، حل پذیری و عملکرد الکتریکی و دی الکتریکی پلیمر را افزایش میدهد که این افزایش به علت قطبش پذیری کم ، دوقطبی جزیی پیوندهای C-F و افزایش حجم آزاد می باشد. وجود گروههای هالوژنی مثل کلر و فلوئور پلیمرها را در برابر شعله، حلال، اسید و باز مقاوم می سازد که باعث افزایش کاربرد آنها می شوند. از مهمترین این گروهها می توان به گروههای CF3 اشاره نمود که حضور این گروه برهمکنش های بین زنجیری را کاهش داده و با ایجاد سد چرخشی در پلی‌آمیدها حلالیت را تغییر می دهد. همچنین وجود واحدهای نفتالنی که گروههای آزادکننده الکترون مثل اتر یا آمین دارند و به عنوان یک بخش سخت با خواص فتواکتیو مطرح هستند، خواص ویژه ای به پلیمر می دهند و می توانند حل پذیری و فرایندپذیری پلیمرهای مقاوم حرارتی را بدون کاهش قابل توجه مقاومت حرارتی افزایش بدهند.
1-1- پلی‌آمیدهای آروماتیک با عملکرد بالا
توسعه پلیمرهای با عملکرد بالا از سال 1950 به منظور استفاده در صنایع هوافضا و الکترونیک آغاز شد. اصطلاح عملکرد بالا به پایداری غیرعادی به هنگام قرار گرفتن در شرایط نامساعد و ویژگی هایی که پلیمرهای معمول را بهبود میدهند، اطلاق می‌شود. عمومی ترین مشخصات پلیمرهای باعملکرد بالا و مقاوم در برابر دما ماندگاری طولانی مدت (بیشتر از 1000 ساعت در? C177) ، دمای تجزیه حرارتی بالای ? C450، سرعت کم افت وزنی در دماهای بالا، دمای انحراف گرمایی بالا، داشتن ساختارهای آروماتیک، خواص مکانیکی عالی و وجود بخش های سخت که باعث افزایش (بیشتر از ? C200) می‌شوند، می‌باشد. بطور کل پلیمرهای مقاوم حرارتی برای استفاده در دماهای بالا، باید دارای ویژگی های زیر باشند:
الف- دمای ذوب )نرم شدگی) بالا (Tm)
ب- مقاومت در برابر تخریب اکسایشی در دمای بالا
ج- پایداری در برابر عوامل شیمیایی و تابشی
د- مقاومت در برابر دیگر فرآیندهای حرارتی تخریبی )غیر اکسایشی(
مهمترین فاکتورهایی که باعث عملکرد بالا و مقاومت گرمایی پلیمرها می‌شوند عبارتند از استحکام پیوندهای اصلی، پایدارسازی رزونانسی، نیروهای پیوندی ثانویه ( پیوند هیدروژنی، واندروالس، برهمکنش های قطبی و غیره)، توزیع وزن مولکولی، تقارن مولکولی، اتصالات عرضی، خلوص، مکانیسم شکافتگی پیوند، ساختارهای بین زنجیری سخت و افزودنی ها یا تقویت کننده ها ( فیبرها، خاک رس، نانوذرات مختلف) [25].
پلی‌آمیدها در طبیعت بصورت پروتئین‌ها و الیاف طبیعی مانند ابریشم و پشم و بصورت سنتزی در الیاف مصنوعی و پلاستیک‌ها یافت می‌شوند. اولین توسعه مربوط به پلی‌آمیدها با کار کاروترز پدر شیمی پلیمر در آمریکا، در سال 1935 میلادی آغاز شد. کاروترز، با استفاده از واکنش هگزا متیلن دی‌‌آمین و آدیپیک اسید موفق به تهیه پلی‌(هگزا‌متیلن‌آدیپامید) شد که بعدها توسط کمپانی دوپونت1 نام تجاری نایلون6،62 بر روی این پلی‌آمیدها نهاده شد.[19] پلیمرهای با عملکرد بالا بواسطه معیارهایی مثل میزان مقاوت گرمایی، استحکام مکانیکی، چگالی مخصوص پایین، قابلیت هدایت بالا، خواص گرمایی و الکتریکی بالا، و عایق بودن در برابر صدا و مقاومت شعله بالا توصیف می‌شوند. از اینرو پلی‌آمیدهای آروماتیک به دلیل خواص مکانیکی و گرمایی

دیدگاهتان را بنویسید