مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی آرایش ، زیبایی و مدل لباس
مفهوم کارآفرینی آرایش ، زیبایی و مدل لباس

کارآفرینی

واژهکارآفرینیازکلمهفرانسوی Entreprendreبهمعنای”متعهدشدن” گرفتهشدهاست .طبقتعریفواژهنامهدانشگاهیوبستر[1]،کارآفرینکسیاستکهمتعهدمی‌شودمخاطراتیکفعالیتاقتصادیراسازماندهیومدیریتکند. کارآفرینیعبارتاستازفرآیندایجادارزشازطریقتشکیلمجموعهمنحصر بهفردیازمنابع،بهمنظوربهره‌گیریازفرصت‌ها(ویسی و کریم زاده، 1389).

متخصصانازواژه کارآفرینیبراىتوصیفمجموعه‌اىمناسبازفعالیت‌هایافرآیندهاىبههممرتبطاستفادهمی‌کنند.چنینفرآیندهایىدربرگیرندهطیفگسترده‌اىازفعالیت‌هایىهستندکهشاملبرنامه‌ریزی،تجزیهوتحلیل،تصمیم‌گیرىوابعاددیگرىازفرهنگسازمانى،سیستمارزشىوهدفهستند، گرایشکارآفرینانهرامى‌توانبهمثابهیکراهبرددرسطحبنگاهدانستکهبنگاه‌هاازآنبراىتصویباهدافسازمانى،حفظنگرشوایجادمزایاىرقابتىوحفظآناستفادهمى‌کنند (منوریان و احمدی تنکابنی، 1391).

هم‌چنین کارآفرینییک روش تفکر و اقدام است که فرصت ذهن افراد را به خود مشغول کرده و براساس آن، گرایش در نگرش و رهبری متعادل به منظور خلق ارزش به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر کارآفرینییعنی تمایل به ا عمال ریسک‌های حساب شده هم در زمینه شغلی و هم مالی و سپس انجام هر کاری که برای ایجاد مزیت و امتیاز ممکن است. هم‌چنین کارآفرینی فرآیند ایجاد کسب سود از محصولات جدید و منحصر به فرد است (ربیعیو نظریان، 1392).

کارآفرینیواژه‌ایاستکهازدروندنیایکسبوکاربرخاستهوبهعنوانتواناییاستفادهازمنابعباروش‌هایجدیداستکهمنجربهخلقمحصولاتوخدماتجدیدیاایجادواحدهایجدیددرمحیطسازمانیمی‌شود(صمدآقایی, 1382).

کارآفرینی فرآیندی‌ است که فرد کارآفرین به خلق ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصت‌های تازه می‌پردازد و با بسیج منابع، مبادرت به ایجاد پیشه و کار و شرکت‌های نو با محصولات جدید، و سازمان‌های جدید و نوآور و رشد یابنده می‌کند. این فرآیند که مستلزم پذیرش خطر و ریسک است، منجر به عرضه محصول یا خدمت تازه به جامعه می‌شود و سبب می‌شود تا بهره‌برداری از منابع و فعال شدن آن‌ها در جهت بهره‌وری و تأمین منافع ملی میسر شود و مؤسسه‌های بهره‌ور و خلاق ایجاد شوند که موجب رشد و توسعه همه جانبه باشند. هم‌چنین می‌توان عنوان کرد که کارآفرینی، فرآیند خلق محصول جدید و با ارزش با اختصاص زمان و تلاش لازم، با در نظر گرفتن خطرهای مالی، روانی و اجتماعی و در نهایت رسیدن به رضایت فردی، مالی و استقلال است (ربیعیو نظریان، 1392).

وان[2] (2007) معتقد است که در میان همه مهارت‌های مورد نیاز فارغ‌التحصیلان، مهارت کارآفرینی ارزشمندترین مهارتی است که اشخاص هوشمند برای مقابله با چالش‌های اساسی قرن بیست و یکم به ویژه معضل بیکاری باید به آن مجهز باشند (Van Praag & Versloot, 2007).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین المللی

فردکارآفرینکسیاستکهتواناییتشخیصوارزیابیفرصتکسبوکارراداردومی‌تواندمنابعلازمراجمع‌آوریکندوازآن‌هابهره‌بردارینمودهوعملیاتمناسبیرابرایرسیدنبهموفقیتپیریزیکند.درنتیجهاینفردبااینرفتارکارآفرینانهمی‌تواندفعالیت‌هایسازمانیرابهسمتخلاقیت،نوآوری،مخاطره‌پذیریوپیشتازیسوقدهد (پورکیانی و همکاران، 1392).

کارآفرینان کسانی هستند که همراه با خطرپذیری، فرصت‌ها را غنیمت می‌شمرند و با تکیه بر اندیشه‌ها و تجربه‌های خویش راهکارهای تازه برای سودآوری جست و جو می‌کنند. در واقع کارآفرین کسی است که یک فرصت را درمی‌یابد و برای پیگیری آن فرصت، سازمانی را راه اندازی می‌کند. فرآیند کارآفرینی نیز تمام وظایف، فعالیت‌ها و عملیاتی را که با درک فرصت و ایجادیک سازمان به منظور پیگیری آن فرصت‌ها ارتباط می‌یابد، در بر می‌گیرد و نیز کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کند (سعیدی کیا، 1384).

لازم به ذکر است که برخلاف صورت ظاهریمفهوم کارآفرینی، این مفهوم به معنای ایجاد کار نیست و به صورت غلط متداول شده است. ایجاد کار ممکن است یکی از نتیجه‌های کارآفرینی باشد(صباغیان و همکاران، 1384). سه دلیل اصلی کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است، در حالی که در کشور ما، این مفهوم به اشتباه با اشتغال‌زایی مترادف شده است(قاسم‌نژاد و سیدی، 1389)

[1]. Webster’s New Collegiate Dictionary

[2]. Van