طبقه بندی برنامه های تغییر

طبقه بندی برنامه های تغییر آرایش ، زیبایی و مدل لباس
طبقه بندی برنامه های تغییر آرایش ، زیبایی و مدل لباس

طبقه بندی برنامه های تغییر:

آشنایی با نحوه ارتباط برنامه های تغییر با یکدیگر جهت برنامه ریزی استراتژی کلی تحول حائز اهمیت فراوان است. برنامه های تحول سازمان، برای تحقق اهداف خاصی طراحی شده اند و غالبا چند برنامه با هم ترکیب می شوند تا اهداف کلی را تحقق بخشند. در حوزه تحول سازمان برنامه های اصلی ایجاد تغییر به شرح زیرند:

 

2-23-1 فعالیت های تشخیصی:

فعالیت هایی است که در جهت واقعیت یابی، که برای تعیین وضعیت سیستم، جایگاه مشکل یا مسئله و روش انجام کار به کار برده می شود در اینجا جمع آوری و اطلاعات با استفاده از روش هایی مانند: مصاحبه، پیمایش و برگزاری جلسات انجام می شود.

 

2-23-2 فعالیت های تیم سازی:

این فعالیت ها برای افزایش عملیات اثربخش گروه های سیستم طراحی شده اند، این فعالیت ها ممکن است به موضوعات وظیفه ای، به ماهیت و کیفیت روابط فی ما بین اعضای تیم یا بین اعضا و رهبر ارتباط پیدا کند. انواع تیم عبارتند از: تیم های کاری رسمی، تیم های عملیاتی موقت و تیم های چند وظیفه ای.

 

 

2-23-3 فعالیت های بین گروهی:

این فعالیت ها برای بهبود و اثربخشی گروه هایی که دارای وابستگی متقابل اند طراحی شده اند و بر روی فعالیت های مشترک و ستاده گروه مورد نظربه عنوان یک سیستم واحد به جای دو خرده سیستم متمرکز می شوند.

 

2-23-4 فعالیت های بررسی بازخورد:

شبیه به فعالیت های تشخیصی هستند ولی از نظر اهمیتی که دارند جداگانه بررسی می شوند. در این جایگاه طرح های عملی بر اساس داده های اطلاعاتی حاصله از پیمایش، طراحی و تدوین می شوند.

 

2-23-5 فعالیت های آموزشی و کارآموزی:

این فعالیت ها برای بهبود مهارت ها، توانایی و دانش افراد طراحی شده اند. افراد می توانند جدای از محیط کاری خود آموزش ببینند. رهبری، مسولیت ها و کارکرد اعضای گروه؛ تصمیم گیری، مشکل گشایی، هدف گذاری، برنامه ریزی و…. محور این فعالیت ها را تشکیل می دهند.

 

2-23-6 فعالیت های فنی ساختاری:

این فعالیت ها برای بهبود اثربخشی ستاده های فنی یا ساختاری و محدودیت های موثر بر افراد یا گروه ها طراحی شده اند که ممکن است شکل:

الف) ارائه ساختارهای جدید سازمانی دارند و این اثربخشی آنها بر حسب اهداف ویژه است.

ب) ابداع روش های نوین برای ارائه منابع فنی جهت تحمل مشکلات.

2-23-7 فعالیت های مشاوره   فرآیندی:

این فعالیت ها به متقاضی تحول سازمان در جهت درک و عمل بر اساس رویدادهای فرآیندی که در محیط او رخ دهد مدد می رسانند. در این جایگاه تاکید عمده بر ارتباطات، نقش های رهبری و اعضا در گروه، مشکل گشایی، تصمیم گیری، رهبری و اختیار و رقابت گروهی صورت می گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم جامع احساس خودکارآمدی

 

2-23-8 فعالیت های شبکه تحول سازمان:

این فعالیت ها مربوط به بک مدل تغییر شش مرحله ای است که با بالا بردن مهارت های فردی مدیران و توانایی های رهبری آغاز و به سمت فعایت های بهبود تیم حرکت می کند و در انتها با یک مرحله ارزیابی که به تغییر در فرهنگ سازمان می پردازد خاتمه می یابد.

 

25-23-9 فعالیت های مصالحه گری شخص ثالث:

این فعالیت ها بر اساس برنامه هایی چون رویارویی سازی و نوعی ادراک از فرآیند دخیل در تعارض و حل تعارض، استوارند که به وسیله یک مشاور خبره صورت می گیرد.

 

 

 

2-23-10 فعالیت های رایزنی و مشورتی:

فعالیت هایی است که مشاور یا سایر اعضای سازمان برای کمک به افراد جهت تعیین اهداف یادگیری و آموختن اینکه دیگران چگونه رفتار آنها را می پسندند یا بررسی اینکه آیا این روش آنها را در تحقق اهداف بهتر یاری می دهد یا خیر انجام می دهند.

 

2-23-11 فعالیت های برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی:

فعالیت هایی هستند که افراد را قادر می سازند  تا بر زندگی و مسیر شغلی خود و چگونگی اهتمام ورزیدن به تحقق آنها تمرکز یابند.

 

2-23-12 فعالیت های برنامه ریزی هدف گذاری:

شامل تئوری و تجربه در برنامه ریزی و هدف گذاری و همچنین بهره گیری از مدل های حل مسئله   می شود.

 

2-23-13 فعالیت های مدیریت راهبردی:

فعالیت هایی هستند که به خط مشی گذراندن کلیدی کمک می کنندتا بر اساس آنها رسالت بنیادی اهداف و خواسته های محیطی، تهدیدها و فرصت ها را به طور اصولی انعکاس دهند و به برنامه ریزی اقدامات عملی بلند مدت دست بزنند.

 

 

2-23-14 فعالیت های تغییر اساسی سازمان:

متضمن تغییرات عظیم در سیستم هستند. بر اساس این تغییر، فلسفه مدیریت، سیستم دهی پاداش، طراحی شغل، ساختار سازمان، رسالت سازمان، ارزش هاو فرهنگ ها تغییر داده می شوند.( فرنچ و بل، 1385)