دانلود پایان نامه ارشد درباره مقایسه، FS، میزان

دانلود پایان نامه ارشد درباره
مقایسه، FS، میزان No category
دانلود پایان نامه ارشد درباره
مقایسه، FS، میزان No category

هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز.
P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS
3-3-?- آنزیم لاکتات دهیدروژناز بر حسب واحد در لیتر دربافت کبد
نمودار شماره 3-11- مشخص می کند که میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FSکاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار 3-11- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر(unit/liter) در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS 3-?- مقایسه یافته های سرمی 3-?-1- آنزیم آلانین آمینوترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در سرم نمودار شماره 3-1?- مشخص می کند که مقدار آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.05). نمودار 3-1?- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 1? روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. * P?0.05 در مقایسه با گروه Sham، ¤P?0.05 در مقایسه با گروه Sham + DMSO، †P?0.05 در مقایسه با گروه Sham + Q و # P?0.05 در مقایسه با گروه FS 3-?-?- آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز بر حسب واحد در لیتردر سرم نمودار شماره 3-13- مشخص می کند که مقدار آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار ?-13- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS 3-?-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز بر حسب واحد در لیتر در سرم نمودار شماره 3-1?- مشخص می کند که میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار 3-1?- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS 3-?-?- آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم بر حسب واحد در لیتر در سرم نمودار شماره 3-1?- مشخص می کند که میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار 3-1?- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهجهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

دیدگاهتان را بنویسید