دانلود پایان نامه ارشد درباره زنان باردار

دانلود پایان نامه ارشد درباره
زنان باردار No category
دانلود پایان نامه ارشد درباره
زنان باردار No category

مختلف……………………………………………44
تصویر 3- 2- بررسی هیستولوژیک کبد (آپوپتوز هپاتوسیت) در گروههای مختلف……………………………..45
تصویر 3- 3- بررسی هیستولوژیک کبد (تورم) در گروههای مختلف………………………………………………………..46
تصویر 3- 4- بررسی هیستولوژیک کبد (تغییرات چربی) در گروههای مختلف………………………………………47
تصویر 3- 5- بررسی هیستولوژیک کبد (اینفیلتراسیون سلولهای التهابی) در گروههای مختلف……………48
فهرست شکلها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل 1- 1- هیستولوژی کبد………………………………………………………………………………………………………………………5
فصل اول
مقدمه
مقدمه و اهداف
بر اساس مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته، مشخص شده که یکی از علل نارسایی حاد کبدی می تواند مصرف مقادیر زیاد آهن باشد که اغلب در کودکان زیر 6 سال و زنان باردار دیده می شود (Albertsen, 2006). آهن یکی از مهمترین عناصر موجود در بدن است که در هموگلوبین، میوگلوبین، سیتوکرومها و آنزیمهای وابسته به آهن یافت میشود. آهن توسط سلول ها به حالت تعادل بین سطح ضروری و سطح سمی آن حفظ می شود، در بعضی موقعیتها این تعادل به هم ریخته و باعث اضافه بار آهن1 می شود .( Sarkar et al., 2012) اضافه بار آهن میتواند سبب آسیب های مخربی به لوله گوارش شده، به زخم معده، خونریزی و شوک منجر گردد. آهن همچنین موجب افزایش نفوذپذیری مویرگها، اتساع آرتریولها و اسیدوز شدید می گردد. مکانیسم سلولی که توسط آن اضافه آهن منجر به سمیت میگردد شامل تشکیل رادیکالهای آزاد مثل رادیکال هیدروکسیل (·OH) طی واکنش فنتون و پس از آن شروع پراکسیداسیون لیپیدهای غشای اندامکها، اکسیداسیون پروتئین ها و نوکلئیک اسید است .(Zhang et al., 2006)پراکسیداسیون لیپیدها میتواند به تغییرات ساختاری و عملکردی در لیزوزومها، میتوکندری و شبکه اندوپلاسمی گردد. آسیبهای اکسیداتیو به غشای سلول و اندامکهایش میتواند کاهش قابل توجه در عمر سلولها را منجر شود (Allameh et al., 2008). رادیکالهای آزاد اکسیژن ناشی از مصرف بیش از حد آهن ممکن است نکروز کبدی را ایجاد میکنند که ابتدا نارسایی حاد کبدی و پس از آن نارسایی چندین اندام دیگر را به دنبال دارد(Sharma et al., 2011) . مطالعات نشان داده اند که سولفات آهن در شرایطی که بیش از حد معمول مصرف گردد، باعث سمیت کبدی میگردد که با نشت آنزیمهای کبدی هم در سرم و هم در بافت کبد و نیز افزایش میزان بیلیروبین در سطح سرم همراه است در حالیکه سطح پروتئینهای سرمی مثل آلبومین کاهش پیدا می کند. همچنین، مطالعات هیستولوژیک کبد حاکی از نکروز شدن هپاتوسیتها، تغییرات چربی و التهاب پورتال هستند ((Pawar et al., 2012. بیماری های کبدی با مرگ و میر زیادی همراه هستند، داروها و درمان های معمول تنها حدود 1? درصد از بیماران مبتلا را از مرگ نجات می دهد؛ همین موضوع سبب شده است تا برخی از دانشمندان علوم دارو شناسی پتانسیل فعالیت حفاظت کبدی را در گیاهان و بر پایه طب سنتی جستجو کنند (Selvi, 2012).
برای حفاظت از سلول های کبدی از داروهای شیمیایی گوناگونی بهره گرفته میشود. این داروها عملکرد کبد را تحت تاًثیر قرار میدهند اما استفاده از ترکیباتی آنتی اکسیدان و نیز گیاهان حاوی ترکیبات فنولیکی همچون کوئرستین، مفید بوده و اثر حفاظتی و بهبودی بخش خود را بدون اثرات جانبی میتوانند اعمال کنند (Satyendra et al, 2012).
فلاونوییدها2 متعلق به یک گروه از مواد طبیعی با ساختارهایی فنولیکی هستند که توزیع وسیعی در شاخه گیاهان دارند(Padma et al., 2012) . از میان بیوفلاونوییدهای آزمایش شده کوئرستین3 بالاترین خاصیت آنتی اکسیدانی را نشان داده است (Satyendra et al., 2012). کوئرستین با نام علمی 3،3،?،?،3،?-پنتاهیدروکسیل فلاوون4 یکی از برجسته ترین آنتی اکسیدان های رژیمغذایی است که در شکل گلیکوزیله خود در لوبیای سبز، کلم بروکلی، سیب، و مخصوصاً در پیاز یافت می شودHamed et al., 2012) ). گزارش شدهاست که کوئرستین دارای اثرات سودمند در سلامتی انسان است مثل حفاظت قلبی عروقی، فعالیت ضد سرطانی، فعالیت ضد ویروسی و ضد باکتریایی، و اثرات ضدالتهابی که این اثرات منجر به فعالیت و خواص آنتیاکسیدانی قوی آن می شود Satyendra et al., 2012)) .همچنین مشخص شده است که کوئرستین دارای اثرات درمانی در برابر بیماری های متعددی از قبیل نارسایی قلبی، آترواسکلروز، فیبروز کبدی، آسیب کلیوی، و جلوگیری از آسیب مزمن صفراوی استDavid et al., 2011) ). همچنین کوئرستین دارای اثرات سودمندی در سرکوب تکثیر سلول، حفاظت از اکسیداسیون لیپیدها و جلوگیری از تجمع پلاکتی می باشد Mishra et al., 2013)) .
از آنجایی که فلاونوئیدها مهارکننده های مؤثری در لیپیدپراکسیداسیون و کی لیت کردن آهن هستندGao et al., 1999) )، بنابراین جای تعجب نیست که فلاونوئیدها می توانند مهارکننده های خوبی برای فیبروز در بیماری اضافه بار آهن باشند. پس به طور خلاصه می توان گفت که مکمل های فلاونوییدی با هردو فعالیت آنتی اکسیدانی و کی لیت کردن آهن می تواند دفع آهن را در اضافه بار آهن در کبد موش افزایش داده و بنابراین کبد را ازاسترس اکسیداتیو و فیبروز حمایت کنند .(Zhang et al., 2006)
با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که کوئرستین دارای خواص ضدالتهابی، آنتی اکسیدانی و کی لیت کردن فلزات است؛ ولی تا کنون گزارشی مبنی بر بررسی اثر محافظتی آن در برابر اضافه بار سولفات آهن و تاثیر آن در نارسایی حاد کبدی و اختلالات عملکردی و بافتی کبد منتشر نگردیده است، از اینرو در این پژوهش این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
1-2- کبد
1-2-1 – هیستولوژی کبد
کبد یکی از مهمترین اندامهای بدن است که البته بزرگترین غده هم به شمار میرود. این اندام چند لوبه و بزرگ است که در حفره شکم واقع شده و اعمالش در ارتباط نزدیکی با سیستم گوارشی است. (Guyton and Hall, 2006). این اندام 20% از خون خود را از شریان کبدی و80% مابقی را از ورید باب دریافت می کند. کبد توسط بافت همبند احاطه شده است و واحد اصلی عملکردی این اندام لوبول ها هستند که حول یک ورید مرکزی سازمان می یابند (Berne and Levy, 2008).
شکل 1-1- هیستولوژی کبد
هپاتوسیت ها یا سلول های پارانشیم کبدی جز ساختاری اصلی کبد هستند که 60% از کل سلول ها را تشکیل می دهند. آنها در هر لوبول به شکل شعاعی آرایش یافته اند و صفحات سلولی بین سینوزوئیدها (مویرگ های اختصاصی کبد) را تشکیل می دهند. خون از طریق انشعابات ورید باب و شریان کبدی به کبد وارد شده و پس از عبور از سینوزوئیدها به ورید مرکزی تخلیه می گردد (Vekemans and Braet, 2005). سینوزوئیدها عروق گشاد و نامنظمی هستند که از یک لایه سلول های اندوتلیال منفذدار منقطع تشکیل شده اند. زیر اندوتلیوم سینوزوئیدی و اندوتلیوم جدا کننده هپاتوسیت ها یک لایه نازک از بافت ارتباطی شل به نام فضای دیس وجود دارد که سلول های ستاره ای کبد در آن قرار گرفته اند (Berne and Levy, 2008).
1-2-2- عملکرد کبد
کبد مکان اصلی برای سوخت و ساز و دفع مواد زاید است و با تمام مسیرهای بیوشیمیایی رشد، مبارزه علیه بیماریها، تولید مواد مغذی، فراهم کردن انرژی و تولید مثل درگیر است (David et al., 2011). اعمال پنج گانه کبد عبارتند از: 1) کمک به متابولیسم کل بدن شامل متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها، هورمون ها، و مواد شیمیایی خارجی ?) سمیت زدایی، فیلتراسیون و ذخیره کردن خون 3) دفع مواد زاید محلول در لیپید یا متصل به پروتئین ?) ساخت پروتئینها، صفرا و عوامل انعقادی ?) ذخیره ویتامین ها و آهنBerne and Levy, 2008) Guyton; and Hall,2006). این اندام هدف اصلی برای سمیت با آهن است به دلیل اینکه کبد عمدتاً مسئول برداشت و ذخیره مقادیر بیش از اندازه آهن است. تجمع بیش از حد آهن در کبد منجر به آسیبهای متعددی ازجمله نکروز سلولهای کبدی، التهاب، فیبروز و حتی سرطان می گردد (Zhang et al., 2006).
1-2-2-?- ارزیابی عملکرد کبد
بیماری های کبدی اغلب با اختلالات بیوشیمیایی سیستم های مختلف کبدی یا عملکرد کبد منعکس می شوند. تست هایی که سطح آنزیم های سروم کبدی را اندازه می گیرند، به عنوان تست های عملکرد کبدی نشان داده می شوند و شامل آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلکالین فسفاتاز(ALP) ، گاماگلوتامیل ترانسفراز(GGT) ، زمان پروترومبین و آلبومین سرم هستند که آنها منعکس کننده عملکردهای مختلف کبدی می باشند (Giboney et al., 2005).
1-2-2-2- آمینوترانسفرازهای AST و ALT
ALT و AST قابل اطمینان ترین مارکرها برای آسیب کبدی و نکروز به حساب می آیند (Giannini et al., 2005). آمینوترانسفرازهای AST و ALTبا غلظت بالایی در کبد متمرکز هستند. سطح هردوی این آنزیم ها پس از آسیب هپاتوسیت ها، نکروز مرتبط با داروها، توکسین ها، ایسکمی و هپاتیت شدیداً بالا میرود (Giboney et al., 2005). AST علاوه بر سیتوزول در میتوکندری سلولهای کبدی و همچنین بافت های دیگر بدن از جمله قلب، ماهیچه اسکلتی، کلیه ها، مغز و گلبول های قرمز خون حضور دارد (Giannini et al., 2005). در حالیکه مقدار عمده ALT به طور طبیعی در کبد یافت می شود با این وجود در دیگر بافت های بدن از جمله کلیه ها و ماهیچه های اسکلتی هم یافت شده است (Giannini et al., 2005). بنابراین از آنجایی که در کبد ALT منحصراً در سیتوپلاسم سلول های کبدی است و غلظت آن در بافت های دیگر کم است، اینگونه انتظار می رود که افزایش سطح سرمی ALT برای آسیب کبدی اختصاصی تر باشد (Giboney et al., 2005).
1-?-?-3- آلکالین فسفاتاز (ALP)
بیماری های کبدی و استخوانی شایعترین علل پاتولوژیکی بالا رفتن سطح این آنزیم می باشند. ALP عمدتاً از دو منبع سرچشمه می گیرد: مغز استخوان و کبد. این آنزیم ممکن است از بافت های دیگری همچون جفت، کلیه ها یا روده ها و یا از لکوسیت ها نشاَت بگیرد. این آنزیم مارکر غشای پلاسمایی و شبکه اندوپلاسمی به حساب می آید و اغلب برای بررسی یکپارچگی غشای پلاسمایی مورد ارزیابی قرار می گیرد (Giboney et al., 2005).
1-?-?-?- لاکتات دهیدروژناز(LDH)
این آنزیم تقریباً در اکثر بافت های بدن حضور دارد و دارای پنج ایزوآنزیم مختلف می باشد (George et al., 1997). ایزو آنزیم های 1و? در بافت های قلب، کلیه، و گلبول های قرمز خون هستند در حالیکه ایزوآنزیم 3 در بافت لنفاوی، ریه ها و پلاکت ها و بالاخره ایزوآنزیم های ?و? در کبد حضور دارند (Faddah et al., 2007). وجود این آنزیم در سرم آسیب هپاتوسیت ها را مشخص می کند ، لیکن این آنزیم برای آسیب هپاتوسیت ها و نکروز آنها نسبت به آمینوترانسفرازها کمتر اختصاصی می باشد (Giannini et al.,2005). از آنجایی که ایزوآنزیم LDH در اندام ها و بافت های مختلف متفاوت است آنالیز آن در سرم در تعیین محل آسیب دیده سلولی مفید می باشد (George et al., 1997).
1-3- نارسایی حاد کبدی
1-3-1-تعریف
نارسایی حاد کبدی5 به القاء آسیب یا التهاب در بافت کبد منجرشده و یا با از بین رفتن سریع عملکرد سلول های کبد همراه می شود (Polson and Lee, 2005). نارسایی حاد کبدی که از نشانههای تشخیص آ

دیدگاهتان را بنویسید