اهداف برنامه های کیفیت زندگی شغلی

اهداف برنامه های کیفیت زندگی شغلی آرایش ، زیبایی و مدل لباس
اهداف برنامه های کیفیت زندگی شغلی آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهداف برنامه های کیفیت زندگی شغلی:

توجهی که اکنون به کیفیت زندگی شغلی میشود، بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قایل هستند. کارکنان میخواهند تا در پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی کارشان، تغییراتی داده شود. شماری از آگاهان بر این باورند که رکود بهره وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از سازمانها ناشی از کاستی های کیفیت زندگی شغلی و تغییراتی است که در علاقه مندیها و رجحانهای کارکنان پدید میآید. کارکنان میخواهند در کارشان نظارت و دخالت بیشتر داشته باشند. آنان میل ندارند مانند یک مهره در یک سیستم به حساب بیایند.

 

 

1 HUMAN RESOURCE PRODUCTIVITY

هنگامیکه با کارکنان با احترام رفتار شود و بتوانند اندیشه خود را بیان کنند و در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند، واکنشهای مناسبتری از خود نشان خواهند داد. بنابراین هدف اولیه برنامه های کیفیت زندگی شغلی، ایجاد سازمانهایی است که هم در ارایه برنامه ها و خدماتی که ارزش آن به وسیله جامعه تعیین میشود، مؤثرتر باشد و هم زمینهای پاداش دهنده تر برای کارکنان به وجود آورد. (قنبری بناب ، 1387)

در اکثر موارد برنامه های کیفیت زندگی شغلی با این اندیشه شروع میشود که رهبران سازمانی معتقدند میتوانند تغییراتی در نحوه فعالیت سازمانهایشان به وجود آورند تا در نتیجه آن، انرژی و خلاقیت اعضای سازمان را برای برآورده ساختن اهداف سازمانی بهتر بسیج کنند و در عین حال باعث شوند سازمان مکانی جالبتر و رضایتمندانه تر برای کار باشد. برنامه هایQWL وسیله ای را برای شناسایی و اجرای این تغییرات به وجود میآورد.

تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری

با توجه به تعاریفی که از بهره وری وکیفیت زندگی کاری گفته شد ، به تحلیل رابطه این دو می پردازیم . تاکید بر عوامل ملموس و عینی زندگی در محیط کار، این نظریه را تقویت می کند که افزایش این عوامل ، بهره وری منابع انسانی را افزایش می دهد.

احساس مفید بودن ،کارآیی وموثر واقع شدن در یک محیط کار ،بخش مهمی از کیفیت زندگی کاری است.

بهسازی کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری با انواع شرایط اجتماعی – روانی کار پیوند دارد ، در نتیجه بهسازی کیفیت زندگی کاری با ایمنی و بهداشت کاری ارتباط پیدا می کند. امروزه بسیاری از سازمانها به پژوهش هایی برای سنجش این عوامل پرداخته اند.

در این راه شیوه های غیر رسمی نیز به کار گرفته می شوند تا روابط بهبود یابد. گروه های کیفیت کار نیز در تدوین استراتژی هایی برای بهبود کیفیت محیط کار مفید هستند.

 

 

کیفیت

کیفیت زندگی کاری که در بسیاری از موارد از تغییر نظام پرداخت گرفته تا تصویب قانون حقوق کارکنان، آزادی اندیشه، آزادی بیان، فرآیند ارضای نیازها، و برخورد عادلانه و برابر را برای آنان تضمین میکند. از نگاهی دیگر، کیفیت زندگی کاری را میتوان به دو صورت زیر تعریف نمود:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دیدگاه های کلیشه ای در مورد اشتغال زنان

۱) تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعهای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند میزان حقوق و مزایا، امکانت رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیمگیری، مردمسالاری، سرپرستی، تنوع و غنی بودن مشاغل و…(ممیزاده، ۱۳۷۵) تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از تصور فرد و طرز تلقی او از کیفیت زندگی کاری به طور اخص. به عبارت دیگر، کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی آنان منعکس کننده مفهوم خاصی میباشد. در یک تعریف کلی میتوان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود است. طبعاً با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه یا در هر منطقه از یک کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان دارای خرده فرهنگهای گوناگون با تصورات ذهنی مختلف درباره زندگی و کار است، شاخصهای اندازه گیری کیفیت زندگی کاری متفاوت خواهد بود. والتون اجزای اصلی کیفیت زندگی کاری را به ۴ قسمت تقسیم میکند. از نظر وی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری عبارت اند از: معنیدار و با مفهوم بودن کار؛ تناسسب سازمانی و اجتماعی کار؛ چالشی، غنی و پربار بودن کار؛ به صورتی جزئی تر نیز مطرح کردهاست: پرداخت منصفانه و کافی؛ شرایط کاری ایمن و بهداشتی؛ فرصت مناسب برای توسعه قابلیتهای انسانی؛ فرصت مناسب برای رشد و امنیت مداوم؛ اهمیت کار در جامعه؛ قانونمندی کار؛ تناسب اجتماعی کار(جزئی، 1380).

فرهنگ هر جامعه بر پایه فلسفه زندگی آن جامعه شکل میگیرد. بنابراین، همان گونه که کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری برای هر جامعه تعریف خاصی دارد، رابطه کیفیت زندگی کاری نیز با توجه به فلسفه زندگی هر جامعه متفاوت است. این امر در مورد سازمانها نیز مصداق دارد. به علاوه، کیفیت زندگی کاری در سطح کل سازمان نشان داده است که تا سطح قابل توجهی عملکرد و بهرهوری نیروی انسانی و در نتیجه اثر بخشی سازمان را افزایش میدهد. در تعریف دیگر، کیفیت زندگی کاری به «مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاری خوب، پرداخت و مزایای مطلوب و مهم تر از همه ایجاد فضای کار چالش گرانه، مشارکتی، و اقناع کننده» است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست میآید و عبارت است از به کار گیری کوششهایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود کوششهای منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصتهای بزرگتری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان میدهد(جزئی:۱۳80).