ابعاد هوش معنوی

ابعاد هوش معنوی آرایش ، زیبایی و مدل لباس
ابعاد هوش معنوی آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ابعاد هوش معنوی

2-2-9-1 تفکر انتقادی وجودی

تفکر انتقاد وجودی در مورد موضوعاتی از قبیل زندگی، مرگ، زندگی پس از مرگ، واقعیت، عدالت و دیگر موضوعات وجودی ماورایی است.(بهروزی، زارع زاده، صابری کاخکی، 1392)

تفکر انتقادی ,وجودی به ماهیت وجود،  واقعیت،  جهان،  فضا، زمان،  تأمل و سایر مسائل وجودی مانند وجود متافیزیکی،  و نیز ظرفیت اندیشیدن به مسائل غیر وجودی در رابطه با وجود،  اشاره دارد (حمیدی، صداقت، 1391)

توانایی ایجاد معنی براساس فهمیدن عمیق در خصوص مسائل مربوط به هستی،وتوانایی استفاده از سطوح چندگانه هوش در حل مسائل؛ ظرفیت تفکر انتقادی نسبت به مباحث متافیزیکی و مربوط به هستی از جمله حقیقت، جهان، مرگ (یزدانیان، اعتباریان، ابزری، 1392)

2-2-9-2 ایجاد معنای شخصی

توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و روحی برای ایجاد معنا و هدف شخصی(بهروزی، زارع زاده، صابری کاخکی، 1392)

اهداف  شخصی از تجربیات ذهنی و جسمانی و به عبارتی زندگی بر اساس اهداف ایجاد شده(حمیدی، صداقت، 1391)

توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، از جمله ظرفیت برای ایجاد و استناد هدف زندگی است. (یزدانیان، اعتباریان، ابزری، 1392)

2-2-9-3 آگاهی متعالی

توانایی شناسایی جنبه های متعالی خویشتن، دیگران و جهان با استفاده از هوشیاری(بهروزی، زارع زاده، صابری کاخکی، 1392)

توانایی شناسایی ابعاد متعالی و ماورایی در خود،دیگران و جهان مادی. (حمیدی، صداقت، 1391)

ظرفیت برای شناسایی ابعاد متعالی / الگوهای خود ) به عنوان مثال، تعالی خود) یا دیگران، و از جهان ) به عنوان مثال، جهان غیر مادی) فیزیکی در حالات طبیعی هشیاری، همراه با توانایی شناسایی رابطۀ خود با جسم است. (یزدانیان، اعتباریان، ابزری، 1392)

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بازاریابی داخلی در صنعت بیمه

2-2-9-4 ایجاد موقعیت هوشیاری

توانایی ورود به موقعیت های معنوی بالاتر از جمله تفکر عمیق، نیایش، مراقبه و خروج از آن (بهروزی، زارع زاده، صابری کاخکی، 1392)

توانایی ورود به حالت های معنوی یا فراتر از هشیاری. (حمیدی، صداقت، 1391)

توانایی ورود و خروج به سطوح بالاتری از آگاهی )مانند هشیاری کامل، آگاهی کیهانی، وحدت( و سایر حالات در اختیار خود فرد )همانگونه که در تفکر عمیق، مراقبه، نماز، وغیره ایجاد میشود(.(یزدانیان، اعتباریان، ابزری، 1392)