پایان نامه های ارشد

مقاله دانلود پایان نامه برق تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

1 مقدمه

همانطور که تصریح گردید، تکنیک معکوس زمانی (TR) اولین بار توسط Fink معرفی گردید ]8[، آزمایش­های موفق وی با بهره گیری از امواج صوتی در فرکانس پایین و فراصوت سبب علاقه و در نظر داشتن این تکنیک در حوزه­ی امواج الکترومغناطیس گردید. ایده­ی اصلی معکوس زمانی  به این شکل می باشد که موجی توسط یک منبع فرستاده می­گردد و امواج واگرا شده از منبع توسط تعدادی گیرنده دریافت می­شوند، سپس اگر داده­های دریافت شده توسط هر گیرنده معکوس زمانی گردد، و به همان محیط قبلی فرستاده شوند در یک نقطه که مکان منبع می باشد، متمرکز می­شوند. تکنیک معکوس زمانی کاربردهای مختلفی در بسیاری از زمینه­ها دارد. برای مثال، در پزشکی، از تمرکز امواج فراصوت برای تخریب سنگ کلیه ]28،27[ و در جمجمه ]29[ و تشخیص سرطان سینه ]30[ بهره گیری می­گردد. همچنین در کاربردهای تست­ غیر مخرّب برای تشخیص نقص در مواد و سازه­ها بهره گیری می­گردد ]14،31[. این تکنیک همچنین در ژئوفیزیک[1] و علوم زمینی برای تعیین مرکز زمین لرزه و اشیاء دفن شده در زیر زمین هم مورد بهره برداری قرار می­گیرد ]20،32 [. به علاوه، TR برای تصویربرداری ماکروویو نیز به کاربرده می­گردد ]18،33،34[.

هدف اصلی این فصل آشنایی با ابزارهای لازم برای انتشار یک موج الکترومغناطیس در یک محیط و همچنین اظهار اختصار­ایی از تئوری و شبیه سازی روش معکوس زمانی برای محیط­های همگن و تصادفی ناهمگن می­باشد.

[1] Geophysics

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این بخش همانند فصل2 می­باشد با این تفاوت که نیروگاه بادی در فرمولاسیون مربوطه همچون واحدهای تولیدی دیگر لحاظ می­گردد و به صورت روابط (3-6) و (3-7) نمایش داده می­شوند. بعد از وقوع حادثه متناسب با هر سناریو برای اینکه شبکه به سلامت حوادث هر سناریو را پشت سر بگذارد، باس­های شبکه به دو نوع تقسیم می­شوند. به این شکل که در باس­های نوع اول افزایش تولید یا کاهش مصرف، بهره­بردار را در جلوگیری از دست دادن بار کمک می­کند. برعکس کاهش تولید و یا افزایش مصرف در بعضی باس­های دیگر (باس­های نوع دوم) برای سپری کردن این حادثه مفید خواهد بود. در این بخش از روشی بهره گیری می­گردد که نوع باس­ها را بعد از وقوع هر سناریو حوادث تعیین می­کند. همانطور که اظهار گردید انجام این زیربرنامه سبب می­گردد که شبکه به نحوی مدل گردد که با تعداد قیود کمتری بتوان پاسخ مسئله بکارگیری واحدها را با لحاظ کردن قیود امنیتی بدست آورد.

در این زیربرنامه در هر یک از بازه­های زمانی موردنظر تابع هدف بصورت  ارتباط (3-6) در نظر گرفته می­گردد و به ازای هر باس دو نوع متغیر تعریف شده می باشد. متغیر اول اندازه از دست دادن بار و متغیر دوم اندازه از دست رفتن تولید بعد از وقوع هر سناریو می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word