پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

تنظیم محاسباتی

همانطور که در ابتدای فصل تصریح شده می باشد، شبیه سازی عددی مسائل پیش گفته را با بهره گیری از روش FDTD همراه با یک لایه­ی کامل جاذب (CPML) در حالت دو بعدی با ابعاد  با فاصله­گذاری یکسان  انجام خواهیم داد، که  طول موج در فرکانس مرکزی برای مقدار گذردهی متوسط می­باشد. از N=8 آنتن فرستنده و گیرنده برای فرستادن و دریافت امواج الکترومغناطیس با قطبش  بهره گیری خواهیم نمود. آنتن­ها در فاصله­ی  از هم قرار دارند، از مشتق اول پالس BH[1] برای تحریک آنتن­ها در فرکانس مرکزی  بهره گیری شده می باشد ]38[، که بعد از یک دوره­ی زمانی  صفر می­گردد. شکل 2-6 مشتق اول پالس فوق­الذکر را نشان می­دهد.

2-7 نتایج عددی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آغاز در این بخش، وضوح معکوس زمانی را در محیط تصادفی گسسته­ با بهره گیری از پالس الکترومغناطیس مطالعه می­کنیم و سپس کارآرایی این تکنیک برای محیط تصادفی پیوسته با در نظر داشتن پارامترهای محیط ( واریانس و طول همبستگی) مورد تحلیل قرار می­گیرد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق درباره برنامه ریزی ترکیبی با اعدادصحیح و حقیقی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل کردن عدم قطعیتِ پیش بینی بار

اندازه مصرف الکتریکی برای انجام برنامه ریزیِ بهینه مشارکت واحدهای سیستم­ قدرت، توسط پیش­بینی بار در دوره­های زمانی مختلف، در دسترس قرار می­گیرد. موفقیت در بازار رقابتی برق مستلزم داشتن مهارت قابل قبول در کار پیش بینی، براساس معیارهای علمی می­باشد. عواملِ بازار انرژی از اندازه کسب سود حاصل از قراردادهای بلندمدت تحویل انرژی در آینده مطمئن نیستند؛ زیرا ممکن می باشد اندازه تولید، تقاضا و نرخ رایج نسبت به فرضیات زمان عقد قرارداد تغییر نماید. در نتیجه معامله­گران انرژی، زمانی خوب اقدام می­نمایند که پیش بینی درست و خوبی بکار برده باشند. پیش­بینی بار به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد، امکان لحاظ شدن آن­ها در یک الگوریتم بسیار پیچیده و غیرقابل اجرا، در اقدام امکان پذیر نخواهد بود؛  نظر به توضیحات اظهار شده در این فصل مشخص می باشد که وجود خطا در پیش­بینی مصرف برق چه به صورت کوتاه­مدت و چه به صورت بلندمدت با هر روشی انکار ناپذیر می باشد. در پیش­بینی­های کوتاه­مدت مصرف الکتریکی این خطا مقدار کمتری می­باشد. خاطر نشان می گردد که هیچ پیش­بینی­ای کامل نمی­باشد و الگوریتم­های مختلف ارائه شده تنها در جهت بهبود پیش­بینی قدم برمی­دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:پایان نامه برق

تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر شکل مدل با دانش اولیه قوی

اصول این مدل­ها بر مبنای موارد گفته شده در قسمت 2-2-2-1-3 می­باشد البته تفاوت در اصلاح انرژی عملکردی با وارد کردن یک ترم جدید می­باشد. عملکرد تراکم احتمالی (PDF) یا نقشه احتمالی با اضافه کردن تصاویر بخش­بندی شده و بخشی هر دو حد فاصل پس از مقیاس بندی و تراز بندی، محاسبه می­گردد. یک جایگزین برای بهره گیری PDE پیشنهاد گردید که با امتیاز سریع و مستقیم بودن بر اساس PCA مقدماتی استوار می باشد.

توجه کنید که این رویکردها گردآوری جفت شده در دو سطح حد فاصل را شامل می­گردد که جایگاه­های نسبی­اند و اندوکاردیوم و اپی­کاردیم را طبق مدل فاصله­ای حفظ می­کند [40]. تحت مدل­سازی آماری تصویر، پروسه قطعه­بندی یک MAP (ماکزیمم posteriori) تخمین زده می­گردد. مدل شکلی از PCA بدست می­آید یا بر اساس نمایش فوریه که پارامترهای آن در بانک اطلاعات تصاویر بخش­بندی شده هست [60،59]. بخش­بندی از طریق روش­های مونت کارلو یا فیلتر سازی ذره انجام می­گردد [61].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه …

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-3-   تغذیه به روش تزویج روزنه ای[1]

در این روش تغذیه، پچ تشعشعی و خط تغذیه میکرو استریپ توسط صفحه زمین از یکدیگر مجزا می شوند. در شکل 2-5 شمای کلی از این سبک تغذیه را نشان می دهد. تزویج بین پچ و خط تغذیه از طریق یک روزنه در صفحه زمین ایجاد می گردد.

شکل 2-5 : تغذیه به روش تزویج روزنه ای( .(Garg et al., 2001

 

تزویج روزنه ای معمولا در مرکز و در قسمت زیرین پچ قرار می گیرد که این امر سبب کاهش قطبی شدگی جانبی به دلیل ایجاد تقارن می گردد. مقدار تزویج از خط تغذیه به پچ به پارامتر هایی مانند شکل، اندازه و محل قرار گیری روزنه وابسته می باشد. به دلیل جدا سازی پچ و خط تغذیه توسط صفحه زمین، تشعشعات اضافی کاهش می یابد.

به گونه کلی ، ماده با ثابت دی الکتریک بالا به عنوان زیر لایه زیرین و زیر لایه دوم از زیر لایه ای با ضخامت بیشتر و ثابت دی الکتریک کمتر تشکیل می گردد(  .(Behara, 2005یکی از معایب مهم این روش این می باشد که ساخت آن به دلیل بهره گیری از چند لایه که این امر سبب افزایش ضخامت آنتن می گردد، مشکل می باشد. همچنین این روش پهنای باند باریک فراهم می نماید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word