پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی پایان نامه ارشد برق تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

2 Time-Reversal

مفهوم معکوس زمانی ، تغییرناپذیری معادله­ی موج[1] را تحت معکوس کردن زمان اظهار می­کند، یعنی برای معادله­ی موج در حوزه­ی زمان :

(1.2)

یک جواب برای معادله­ی موجی می باشد که  نیز در آن صدق می­نماید، که  بردار میدان الکتریکی در زمان و مکان،  فاصله­ی مکانی،  و  به ترتیب نفوذپذیری[2] و گذردهی[3] الکتریکی محیط می­باشد. این معادله­ی موج تضمین می­کند که برای هر موجی که از یک منبع ساطع می­گردد دقیقاً یک معکوس زمانی هست که همان مسیر قبل را طی می­کند تا به مکان منبع برسد. حتی برای حالتی که در محیط پراکنده کننده­هایی[4] وجود داشته باشد و تغییرات نفوذپذیری و گذردهی محیط سبب انعکاس و پراکندگی موج شوند نیز صادق می باشد. به بیانی دیگر اگر امواج معکوس شده را دوباره در همان محیط منتشر کنیم امواج همگرا می­شوند و در نزدیکی محل منبع متمرکز می­یابند. با در نظر داشتن توضیحات فوق فرآیند معکوس زمانی را می­توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- مطابق با شکل 2-1 یک پالس UWB از یک منبع به محیط فرستاده می­گردد. امواج انتشار یافته تحت تأثیر محیط زمینه دچار تضعیف[5]، پراکندگی می­شوند. این امواج توسط آرایه­ایی از آنتن­های دریافت کننده (TRA)[6] ضبط می­گردند. (مرحله­ی forward propagation)

2- این سیگنال­های ثبت شده در حوزه­ی زمان معکوس[7] می­شوند.

3- در این مرحله هر یک از آنتن­های آرایه تأثیر فرستنده را اعمال می­کنند و هر یک سیگنال معکوس شده­ی مرحله­ی قبل را به محیط قبلی می­فرستند. سیگنال­های فرستاده شده بعد از انتشار در محیط، در نزدیکی مکان منبع متمرکز می­شوند. مرحله­ی 2 و 3 در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد. (مرحله­ی backpropagation)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمولاسیون مشارکت واحدها با لحاظ کردن نیروگاه بادی

در این بخش با بهره گیری از متدولوژی معرفی شده در فصل2 و ترکیب آن با روش­های مرسوم در نظر گرفتن عدم قطعیت نیروگاه­های بادی کارایی روش مذکور در حذف قیود و کاهش زمان اجرای برنامه بیش از پیش نشان داده می­گردد. در این بخش از فرمولاسیون موجود در مرجع [69] بهره گیری شده با این تفاوت که در قسمتی از تابع هدف که به ازای سناریوهای مختلف باد، برای هر واحد رزروی متناسب با هر سناریو بدست می­آید، با فرمولاسیون معرفی شده در فصل2 جایگزین می­گردد و قیود اضافی حذف می­گردند. در ادامه تابع هدف و قیود مربوطه نشان داده شده می باشد. هزینه کلی انرژی و رزرو سیستم در طول زمان مورد نظر بهره­بردار، به عنوان تابع هدف در نظر گرفته  می­گردد به این شکل که هزینه انرژی وابسته به اندازه توان تولیدی و رزروهای سیستم می باشد؛ بهره­بردار به دنبال کم کردن این هزینه خواهد بود، این تابع هزینه در ارتباط (3-1) نشان داده شده می باشد. تابع هزینه واحدها بصورت خطی درآمده و قیمت­های پیشنهاد شده ازسوی تأمین کننده­های رزرو نیز دردسترس می­باشد. هزینه مربوط به روشن و خاموش­کردن واحدها نیز در نظر گرفته شده می باشد. در این تابع هدف تنها واحدهای حرارتی در نظر گرفته شده­اند. خاطر نشان می گردد که در بعضی از روابط فصل2 از اندیس k که بیانگر حوادث محتمل بود بهره گیری شده و در این فصل به جای اندیس k از اندیس s که بیانگر شماره سناریو از 1 تا  می­باشد بهره گیری شده می باشد. بدیهی می باشد که متغیرها و ثابت­ها از لحاظ ماهیتی همان تأثیر قبل را خواهند داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2 تابع هدف

هزینه کلی انرژی و رزرو سیستم در طول زمان موردنظر بهره­بردار به عنوان تابع هدف درنظر گرفته می­گردد و بهره­بردار به دنبال کم کردن این هزینه خواهد بود، این تابع هزینه در ارتباط (2-1) نشان داده شده می باشد. تابع قیمت پیشنهادی واحدها بصورت خطی درآمده و قیمت­های پیشنهاد شده ازسوی تأمین کننده­های رزرو نیز در دسترس می­باشد. هزینه مربوط به روشن و خاموش کردن واحدها نیز درنظر گرفته شده می باشد. در این تابع هدف تنها واحدهای حرارتی درنظر گرفته شده­اند. برای دیدن نحوه مدلسازی هزینه تولید سایر انواع نیروگاه‏ها مانند نیروگاه سیکل ترکیبی، آبی و تلمبه ذخیره­ای می‏توان به مرجع [30] مراجعه نمود.

در ارتباط (2-1)  تمایه شماره واحد از 1 تا ،  نمایه شماره باس از 1 تا ،  نمایه شکاره تکا­های تابع هزینه واحد از 1 تا ،  نمایه زمان از 1 تا T،  کمترین هزینه تولید،  نشانگر روشن بودن واحد،  شیب مربوط به هر یک از تکه­های خطی شده تابع هزینه واحدها،  تولید مربوط به هر یک از تکه­های تابع هزینه،  و  نشانگر روشن و خاموش شدن واحد،  و  هزینه راه­اندازی و خاموش کردن هر واحد می­باشد.  و  اندازه رزرو بالارونده و پایین رونده سمت تولید،  و  اندازه رزرو بالارونده و پایین رونده سمت بار،  نرخ­های پیشنهادی برای رزروهای مختلف می­باشد.  اندازه قطع بار غیر داوطلبانه و  نرخ قیمت قطع بار غیر داوطلبانه می باشد.  لذا هدف یافتن کمترین مقدار مخارج (قیمت پیشنهادی) تولید نیروگاه­ها با تعیین مشارکت واحدها و توان تولیدی هر کدام از آنها با در نظر گرفتن محدودیت­های واحدها و شبکه می­باشد. در این تابع هدف اثری از هزینه سیستم بعد از وقوع حادثه­های گوناگون (هزینه وقوع حادثه­های احتمالی) دیده  نمی­گردد. به این دلیل که با اضافه کردن این مورد به تابع هدف، تابع هدف به دو بخش هزینه اصلی و هزینه پس از وقوع حوادث تقسیم می­گردد که با هم در نظر گرفتن آنها سبب می­گردد که از حالت بهینه­ای که در آن تنها بخش اصلی درنظر گرفته شده فاصله بگیرد. به راحتی می‏توان باتوجه به احتمال وقوع هر حادثه هزینه احتمالی بعد از وقوع آن را به تابع هدف الحاق نمود. برای دیدن نحوه انجام این کار مراجع [42] و [43] را ببینید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مقاله دانلود پایان نامه ارشد برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 وزن یال­ها

تبیین کامل الگوریتم را با توصیف دقیق گراف آغاز می­کنیم. گراف شامل رئوس و یالهاست بطوریکه هر یال به دو راس متصل می باشد. در گراف وزن­دار هر یال دارای وزنی مشخص می­باشد. درجه هر راس برابر مجموع وزن یال­های متصل به آن راس می­باشد. وزن کلیه یال­ها در گراف مورد نظر مثبت می باشد. همچنین گراف متصل و یال­ها بدون جهت هستند.

برای نمایش تصویر توسط پیمایش­گر تصادفی بایستی تابعی تعریف کنیم که تغییر مقادیر پیکسل­ها در تصویر را با وزن یال­ها مرتبط سازد. بهره گیری از این نوع توابع از ویژگی­های الگوریتم­های مبتنی بر گراف می باشد. در الگوریتم پیمایشگر تصادفی از وزن گوسی بهره گیری شده می باشد.

( 3-3)

 

که gi مقدار پیکسل در پیکسل i را مشخص می­کند. مقدار β تنها پارامتر آزاد الگوریتم را مشخص می­کند. بهتر می باشد که معادله بالا قبل از بهره گیری نرمال­سازی گردد. همچنین این معادله می­تواند به مقصود بهره گیری از اطلاعات بافت، ضرایب فیلتر و مشخصه­های تصویر ویرایش گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC

تکه هایی از این پایان نامه :

  • روش فیلترینگ نویز دنباله

روش فیلترینگ نویز]11[ یکی از مهمترین تکنیک ارائه شده برای کاهش نویز فاز نوسان‌ساز­­­های CMOS نوع  LC می­باشد. این روش بر پایه­ی فیلتر کردن نویز منبع جریان دنباله که از منابع مهم تولید نویز فاز در نوسان‌ساز­­­ LC برشمرده می­گردد، بنا شده می باشد. قبل از ارائه تکنیک فیلتر نویز آغاز بایستی تأثیر منبع جریان دنباله در نوسان‌ساز­­­ LC مطالعه گردد.

 

  • تأثیر منبع جریان دنباله

برای مطالعه تأثیر منبع جریان دنباله در نوسان‌ساز­­­ LC دو حالت را بایستی درنظر گرفت.

در حالت اول فرض می­گردد منبع جریان واقع در سورس با یک اتصال کوتاه جایگزین گردد (شکل (2-46) (الف)). آغاز دقت کنید که ساختار نوسان‌ساز­­­ ایجاب می­کند که ولتاژ  دو ترانزیستور هم اندازه با ولتاژ خروجی دیفرانسیلی نوسان‌ساز­­­ اما با علامت مخالف یکدیگر باشند. در لحظه گذر از صفر ولتاژ دیفرانسیلی خروجی، هر دو ترانزیستور در ناحیه اشباع به سر می­برند و هدایت دیفرانسیلی منفی که توسط زوج دیفرانسیل ایجاد می­گردد باعث تحریک و شروع نوسان می­گردد. هنگامی که ولتاژ خروجی نوسان‌ساز­­­ از مقدار  عبور می­کند، ولتاژ  یکی از ترانزیستورها از  بیشتر شده و در نتیجه وارد ناحیه تریود می­گردد و ولتاژ  ترانزیستور دیگر از  کمتر شده و عمق قرار گرفتن آن در ناحیه اشباع بیشتر می­گردد.  مقدار ( عکس مقاومت ناحیه­ی تریودی ترانزیستور) ترانزیستوری که وارد ناحیه خطی می­گردد متناسب با ولتاژ خروجی شروع به افزایش می­کند و باعث افزایش تلفات شبکه LC می­گردد. در نیم سیکل بعدی  ترانزیستور دیگر باعث ایجاد تلفات در رزناتور می­گردد و در نتیجه می­توان گفت که دو ترانزیستور باعث کاهش ضریب کیفیت متوسط شبکه LC در یک دوره تناوب می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

تحقیق پایان نامه برق:طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • تانک RLC سری

برخلاف تانک RLC موازی، در تانک RLC سری رزونانس وقتی اتفاق می­افتد که امپدانس شبکه مینیمم گردد و برابر با مقدار حقیقی R گردد.  ساختارهای دیگری نیز به عنوان مدار تانک هست که همگی آنها قابل ساده سازی به مدار تانک RLC سری یا موازی می­باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ضریب کیفیت تانک

یکی از پارامترهای توصیف کننده مدار تانک ضریب کیفیت[1] یا به اختصار Q می باشد. تعاریف مختلفی برای Q هست که در اینجا سه مورد از آنها اظهار می­گردد]18[.

  1. تعریف اساسی Q از دید فیزیکی بصورت (نسبت انرژی ذخیره شده به انرژی تلف شده در هر سیکل) × تعریف می­گردد. این تعریف یک تعریف بنیادی می باشد زیرا توضیحی در مورد اینکه کدام انرژی ذخیره و کدام تلف می­گردد نداده می باشد و برای سیستم­های توزیع شده همانند حفره­های مایکروویو که امکان تشخیص اندازه سلف و خازن مشکل می باشد، بکار می­رود. از این تعریف بهره گیری شده تا  Q مدار تانک RLC موازی را محاسبه گردد. در فرکانس تشدید که با  نشان داده می­گردد، ولتاژی که روی شبکه می­افتد برابر می باشد با RIin. انرژی شبکه بطور غیر­کنترلی بین سلف و خازن پخش می­گردد درحالیکه مجموع آنها همواره با انرژی شبکه برابر می باشد. در واقع برای یک نوسان کننده LC، ضریب کیفیت به معنای مقدار انرژی از دست رفته در هر بار انتقال آن از سلف به خازن و بالعکس می باشد. پس Q بصورت زیر محاسبه می­گردد

[1]Quality factor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word