پایان نامه های ارشد

ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:پایان نامه برق

تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر شکل مدل با دانش اولیه قوی

اصول این مدل­ها بر مبنای موارد گفته شده در قسمت 2-2-2-1-3 می­باشد البته تفاوت در اصلاح انرژی عملکردی با وارد کردن یک ترم جدید می­باشد. عملکرد تراکم احتمالی (PDF) یا نقشه احتمالی با اضافه کردن تصاویر بخش­بندی شده و بخشی هر دو حد فاصل پس از مقیاس بندی و تراز بندی، محاسبه می­گردد. یک جایگزین برای بهره گیری PDE پیشنهاد گردید که با امتیاز سریع و مستقیم بودن بر اساس PCA مقدماتی استوار می باشد.

توجه کنید که این رویکردها گردآوری جفت شده در دو سطح حد فاصل را شامل می­گردد که جایگاه­های نسبی­اند و اندوکاردیوم و اپی­کاردیم را طبق مدل فاصله­ای حفظ می­کند [40]. تحت مدل­سازی آماری تصویر، پروسه قطعه­بندی یک MAP (ماکزیمم posteriori) تخمین زده می­گردد. مدل شکلی از PCA بدست می­آید یا بر اساس نمایش فوریه که پارامترهای آن در بانک اطلاعات تصاویر بخش­بندی شده هست [60،59]. بخش­بندی از طریق روش­های مونت کارلو یا فیلتر سازی ذره انجام می­گردد [61].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word