پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد درباره روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی دﺳﺘﻪ ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقاومت در برابر نویز

تصویر 3-8 پاسخ الگوریتم به نویز را مطالعه می­کند. در این آزمایش یک تصویر شامل دو مارپیچ تو در تو به کمک نقاط در هر مارپیچ  و در پس زمینه علامت گذاری شده­اند. سپس مقدار زیادی نویز با تصویر اضافه می­گردد و پاسخ الگوریتم مطالعه می­گردد. نویز در مقادیر مختلف به تصویر اضافه می­گردد که در هر مرحله صد آزمایش انجام می­گردد بطوریکه تصویر نویزی تولید می­گردد و نتایج الگوریتم ذخیره می­شوند. شکل 3-8 سه تصویر برای اندازه مختلف نویز را نشان می­دهد.

  • تصویر خراب شده را نشان می­دهد.
  • متوسط تقطیع تولید شده توسط الگوریتم را نشان می­دهد.
  • تغییرات تقطیع را نشان می­دهد.

تقطیع متوسط با انتساب برچسبی که در 100 آزمایش بارها و بارها بیشتری به پیکسل منتسب شده بدست می­آید. تغییرات تقطیع برای یک پیکسل با محاسبه درصد آزمایش­هایی که به پیکسل برچسب بدست آمده در تقطیع متوسط انتساب داده شده می باشد بدست می­آید بطوریکه بیشترین درصد به شدت بیشینه پیکسل یا رنگ سفید و کمترین درصد به سیاه نگاشت شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word