پایان نامه های ارشد

مقاله دانلود پایان نامه برق تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

1 مقدمه

همانطور که تصریح گردید، تکنیک معکوس زمانی (TR) اولین بار توسط Fink معرفی گردید ]8[، آزمایش­های موفق وی با بهره گیری از امواج صوتی در فرکانس پایین و فراصوت سبب علاقه و در نظر داشتن این تکنیک در حوزه­ی امواج الکترومغناطیس گردید. ایده­ی اصلی معکوس زمانی  به این شکل می باشد که موجی توسط یک منبع فرستاده می­گردد و امواج واگرا شده از منبع توسط تعدادی گیرنده دریافت می­شوند، سپس اگر داده­های دریافت شده توسط هر گیرنده معکوس زمانی گردد، و به همان محیط قبلی فرستاده شوند در یک نقطه که مکان منبع می باشد، متمرکز می­شوند. تکنیک معکوس زمانی کاربردهای مختلفی در بسیاری از زمینه­ها دارد. برای مثال، در پزشکی، از تمرکز امواج فراصوت برای تخریب سنگ کلیه ]28،27[ و در جمجمه ]29[ و تشخیص سرطان سینه ]30[ بهره گیری می­گردد. همچنین در کاربردهای تست­ غیر مخرّب برای تشخیص نقص در مواد و سازه­ها بهره گیری می­گردد ]14،31[. این تکنیک همچنین در ژئوفیزیک[1] و علوم زمینی برای تعیین مرکز زمین لرزه و اشیاء دفن شده در زیر زمین هم مورد بهره برداری قرار می­گیرد ]20،32 [. به علاوه، TR برای تصویربرداری ماکروویو نیز به کاربرده می­گردد ]18،33،34[.

هدف اصلی این فصل آشنایی با ابزارهای لازم برای انتشار یک موج الکترومغناطیس در یک محیط و همچنین اظهار اختصار­ایی از تئوری و شبیه سازی روش معکوس زمانی برای محیط­های همگن و تصادفی ناهمگن می­باشد.

[1] Geophysics

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-1 معرفی شمای کلی الگوریتم

در این قسمت مسئله مشارکت واحدها با درنظر گرفتن قیود شبکه سیستم­های قدرت در یک چارچوب تکراری حل می­گردد. در هر تکرار، یک مسئله مشارکت واحدها بدون قید شبکه می باشد. قید مربوط به عملکرد شبکه در حالت عادی و بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل، مثل قید مربوط به بیشینه ظرفیت انتقال خطوط در حالت عملکرد عادی شبکه و عملکرد شبکه بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل به ترتیب در دو زیرمسئله مورد مطالعه قرار می­گیرند. در هریک از این زیرمسئله­ها در هر تکرار اگر شاهد فعال شدن یک قید نامساوی باشیم این قید بصورت یک قطع بندرز[1] به مسئله اصلی اضافه می­گردد. در الگوریتم ارائه شده قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی می­مانند. این اقدام منجر به افزایش سرعت حل مسئله می­گردد [8]. بطور کلی مسئله SCUC به بخش­های مختلفی تجزیه می­گردد:

  1. مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی.
  2. زیربرنامه مطالعه شبکه در حالت عادی به عنوان زیرمسئله 1.
  3. زیربرنامه مطالعه شبکه بعد از وقوع حادثه­های مختلف به عنوان زیرمسئله 2.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Benders Cut

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد تصاویر رزونانس مغناطیسی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسئله دیریکله ترکیبی

در مقدمه عنوان کردیم که حل مسئله دیریکله ترکیبی برابر با احتمال­های پیمایشگر تصادفی دلخواه می باشد. در این بخش نحوه یافتن حل مسئله دیریکله را مرور می­کنیم. انتگرال دیریکله شامل فیلد U و ناحیه امگا می باشد که مرتبط با انتقال گرما، الکتروستاتیک و پیمایش­های تصادفی می­باشد. یک تابع هارمونیک تابعی می باشد که معادله لاپلاس را ارضا کند . مسئله دیریکله در واقع یافتن یک تابع هارمونیک می باشد که شرایط مرزی را ارضا می­کند. تابع هارمونیک که شرایط مرزی را ارضا کند انتگرال دیریکله را کمینه می­کند زیرا که معادله لاپلاس معادله اویلر- لاگرانژ برای انتگرال دیریکله می باشد. سپس ماتریس ترکیبی لاپلاس و ماتریس رویداد راس-یال تعریف می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مقاله شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال -پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2- کابل هم محور

 

بهره گیری ار کابل هم محور یکی از روش های رایج تغذیه آنتن میکرو استریپ می باشد. همانطور که در شکل 2-4 نظاره می گردد، هادی درونی کابل هم محور از درون دی الکتریک عبور کرده و در پچ لحیم می گردد. هادی خارجی به صفحه زمین متصل می گردد.

شکل 2-4 : تغذیه به روش کابل هم محور ( .(Garg et al., 2001

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مزیت این روش این می باشد که تغذیه می تواند جهت تطبیق امپدانس به هر نقطه پچ متصل گردد. از مزایای دیگر این روش این می باشد که به سهولت ساخته می گردد و تشعشع اضافی آن در ناحیه تغذیه بسیار کم می باشد. اما مشکل این روش این می باشد که پهنای باند باریک ایجاد می کند و مدل سازی آن برای زیر لایه با ضخامت زیاد، مشکل می باشد(  .(Balanis, 1997همچنین برای زیر لایه های با ضخامت بالا، افزایش طول کابل باعث می گردد تا کابل مانند سلف اقدام کند و تطبیق امپدانس سخت و پیچیده می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مقاله پایان نامه ارشد برق درباره تابع حساسیت ضربه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

همه­ی نوسان‌ساز­ ­ها ذاتا سیستم­هایی متغیر با زمان هستند و فرض خطی نامتغیر با زمان (LTI[1]) قابل تردید می باشد. حاجی میری در سال 1998برای نخستین بار نوسان‌ساز­ را به عنوان یک سیستم تغییر پذیر با زمان در نظر گرفت و بر مبنای آن ادعا نمود فرآیند ایجاد نویز فاز در طول یک دوره تناوب نوسان ثابت نمی­باشد و بیشتر نویز فاز یک نوسان‌ساز­ در زمان­های گذر از صفر آن ایجاد می­گردد. در مدل ارائه شده برای نویز فاز توسط حاجی میری دو فرض خطی و تغییر پذیر با زمان نوسان‌ساز­ گماشته شده و به اثبات آنها پرداخته می باشد که در ادامه بطور اختصار اظهار می­گردد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اثبات فرض تغییر پذیر با زمان بودن نوسان‌ساز­

در مدل حاجی میری، برای اثبات تغییر پذیر با زمان بودن نوسان‌گر، را به صورت یک سیستم با n ورودی (هر ورودی متناظر با یکی از منابع نویز مدار) و دو خروجی که همان دامنه لحظه­ای  و فاز لحظه­ای  هستند، مدل می گردد. همان­گونه که در شکل (2-37) نشان داده شده می باشد، برای هر منبع نویز سیستم را به صورت سیستم جداگانه با یک ورودی و یک خروجی در نظر گرفت.

هر دو سیستم شکل (2-37) سیستم های متغیر با زمان می باشند.  برای نمونه نوسان‌ساز­ LC ساده شکل  (2-38) را در نظر بگیرید. برای یافتن پاسخ سیستم­ها که همان دامنه و فاز هستند، بهتر می باشد پاسخ ضربه­ی سیستم مشخص گردد تا با بهره گیری از روابط ریاضی بتوان پاسخ به سیگنال ورودی را محاسبه نمود. از این رو چنانچه یک سیگنال جریان ضربه به این نوسان‌ساز­ اعمال گردد، دامنه و فاز نوسان‌ساز­ پاسخ هایی مطابق شکل های (2-38) از خود نشان می دهند.

[1]Linear Time Invarient

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word