پایان نامه ارشد درباره مصرف کنندگان، گندم و برنج، مصرف کننده

همچنین سازگار بودن آن با خاک این منطقه(کوچصفهان) انتخاب شده است. به همین جهت، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان در کوچصفهان اجرا شد. فصل دوم بررسی منابع 2-1- مبدأ و...

پایان نامه ارشد درباره لوبیا، مالچ، گیاه

فصل دوم بررسی منابع 5 2-1 مبدأ و تاریخچه لوبیا 6 2-2 اهمیت اقتصادی لوبیا 6 2-3 سطح زیر کشت لوبیا در ایران و دنیا 7 2-4 خصوصیات گیاه شناسی لوبیا 8 2-5 نیازهای اقلیمی لوبیا 12 2-6 تاریخ کاشت 12 2-6-1 اثر تاریخ کاشت بر رشد لوبیا 13 2-6-2 اثر تاریخ...

منابع تحقیق با موضوع ترمیم، سمان، ریشه

ی فلوایبل و میکروهیبرید رزین گروه 2، فلوایبل A گروه 3، فلوایبل B گروه 4، میکرو هیبرید رزین A گروه 5، میکروهیبرید رزین B گروه 6، فلوایبل B + میکروهیبرید رزین B گروه 7، فلوایبل A + میکروهیبرید رزین A + پست A گروه 8، فلوایبل B +...

منابع تحقیق با موضوع گروه کنترل

پذیرفت. 45 دندان سانترال کشیده شده و اندو شده‌ی فک بالا به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند(9=n). در 2 گروه فضاهای پستی بوسیله‌ی دریل‌های مشابه با سیستم‌های پستی آماده شد که توسط پست‌های نوری دابل تیپر (DT. Light-Post) (گروه (DT.N و...

منابع تحقیق با موضوع گروه کنترل

موارد شکننده اتفاق می افتد که قادر به تغییر شکل پلاستیک برای توزیع استرس نیستند(23). هرچه مقاومت شکست ماده ای بالاتر باشد یعنی احتمال خرد شدن یا شکستن آن کمتر است . مقاومت شکست به دمای محیط، آهنگ اعمال نیرو، ترکیب ماده و...

منابع تحقیق با موضوع دندانپزشک

کارخانجات به طور عمومی ادعا می کنند که مواد ترمیمی با درصد فیلر بیشتر خصوصیت فیزیکی و مکانیکی بیشتری دارند(39و38). در عین حال مطلوب ترین مواد ترمیمی دندان ها موادی هستند که خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ساختاری عاج مینا را...

منابع تحقیق با موضوع تحت درمان

) گروه‌بندی می‌شوند. در گروه فعال، Postها به طور مکانیکی با عاج درگیر می‌شوند. در حالیکه در گروه غیرفعال Postها تطابق نزدیکی به عاج دارند(31). Postهای موازی گیر را زیاد می‌کند. سبب توزیع یکنواخت استرس در طول Post می‌شوند اما در...

منابع تحقیق با موضوع تحت درمان

د. در مرحله pre-gel کامپوزیت هنوز قادر به فلو هست و مقداری از استرس ناشی از انقباض را توسط دفرمیشن پلاستیک و جریان یافتن جبران می کند.اگرچه پس از نوردهی پلی مریزاسیون خیلی سریع پیشرفت می کند اما زمان اندکی برای آزاد شدن استرس...

منابع تحقیق با موضوع دندانپزشک، بازدارنده ها

ری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروههای آزمایش وجود دارد(05/0P). تفاوت های معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست بین گروههای 4 و 5 با سایر گروههای آزمایش وجود داشت(05/0P). تفاوت معناداری در مقاومت به شکست گروههای 1، 2،...

دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه تهران

الریات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏1404 ه ق ) 61. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7،...