عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین المللی

عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین المللی: با توجه به تعریف عنوان شده در خصوص موفقیت نمایشگاهها عوامل متعددی بر موفق بودن نمایشگاهها اثر دارند و نظر به اینکه هر نمایشگاهی دو بخش مرتبط و مهم دارند که می بایست با تعامل و...

تعاریف فرهنگ سازمانی

تعاریف فرهنگ سازمانی فرنچ از فرهنگ سازمانی همان تعریف سازمان غیررسمی را ارائه کرده است. فرنچ معتقد است که یک سازمان مثل کوه یخ است که بخش عمده آن نامریی است. در این تعبیر آنچه که در زیر آب قرار دارد فرهنگ سازمان است؛ مفهوم...

انواع مهارت های انسانی

انواع مهارت های انسانی 2-3-2-1) خودگشودگی خودگشودگی باعث اعتماد در افراد شده و آنها احساس ارزشمند بودن می کنند. زمانی که مدیران با گشودگی با افراد ارتباط برقرار می کنند از خلاقیت و انرژی آنها به بهترین نحو استفاده می...

عوامل سازمانی سیستمی مؤثر بر توانمندسازی

عوامل سازمانی ـ سیستمی مؤثر بر توانمندسازی 1-منابع انسانی حمایت مدیریت: یک سازمان برای توانمند شدن می‌بایست رویه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های توانمندساز انتخاب کند. اولین و مهم‌ترین اقدام نهادینه کردن روح توانمندسازی...

ابعاد هوش معنوی

ابعاد هوش معنوی 2-2-9-1 تفکر انتقادی وجودی تفکر انتقاد وجودی در مورد موضوعاتی از قبیل زندگی، مرگ، زندگی پس از مرگ، واقعیت، عدالت و دیگر موضوعات وجودی ماورایی است.(بهروزی، زارع زاده، صابری کاخکی، 1392) تفکر انتقادی ,وجودی به...

مفهوم مدیریت دانش

مفهوم مدیریت دانش تاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت دانش ارائه شده است . مدیریت دانش ناظر برمجموعه ای از فرایند هاست که طی آن جریان دانش در یک جامعه به صورت مستمر و فزاینده هدایت می شود (سانتوس ودیگران ،2004). مدیریت دانش...

مدل های تعهد سازمانی

مدل های تعهد سازمانی 2-1-4-1- 1- مدل می یر و آلن می­یر و آلن (1991)، مدلی سه بعدیرا برای تعهد سازمانی قائل شدند (می یر و هرسکویچ، 2002) که در این پژوهش به منظور میزان تعهد کارکنان از آن استفاده شده است. تعریف و توصیف هر یک از مؤلفه­های...

مفهوم کارآفرینی

کارآفرینی واژهکارآفرینیازکلمهفرانسوی Entreprendreبهمعنای"متعهدشدن" گرفتهشدهاست .طبقتعریفواژهنامهدانشگاهیوبستر ،کارآفرینکسیاستکهمتعهدمی‌شودمخاطراتیکفعالیتاقتصادیراسازماندهیومدیریتکند....

عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری

عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری در بررسی نظرات مشتریان و مصاحبه باآنان وجود تعدادی از عوامل کلیدی آشکار شده است که در شکل گیری انتظارات مشتری مؤثر می باشد. اولین عملی که به طور بالقوه تعیین کننده انتظارات مشتری می باشد...

سطوح عملکردی برای مدیریت زنجیره تأمین

سطوح عملکردی برای مدیریت زنجیره تأمین برای رسیدن به حداکثر کارآیی و اثربخشی در مدیریت زنجیره­تأمین پنج سطح عملکردی در نظر گرفته شده که هر کدام در راستای سازماندهی سازمان است. مهارت و اثربخشی مدیریت زنجیره­تأمین به...