منابع پایان نامه ارشد با موضوع معنی‌‌دار، n.s، متیونین

ال-کارنیتین82120062/6667114704/888915007/833357352/444419/51**74/55**/00001/00001لیزین- متیونینال-کارنیتین×لیزین- متیونینخطای آزمایشکل2418262778/00002579/777813848/0000133910/66671389/0000644/9444769/333315007/83331/81 n.s0/84 **0/19290/0024 38/05362 ضریب تغییرات(درصد)*: معنی‌‌دار در سطح پنج درصد...

قوانین موجود

سیستمهای بسیار هوشمند استفاده نمود، چرا که شناسایی حمله بسیار سخت خواهد شد. چون حمله کننده بستهها را به صورت انبوه اما هر بخشی را با استفاده از یک سیستم و یا با چند IP و حتی از مسیرهای گوناگون ارسال میکند. در اینجا باید...

هوش مصنوعی، اولویت بندی، الگوریتم ژنتیک

درگاه نامعقول3 انجام جستجو و کنکاشهای مخرب در محیط3 به روز نبودن سیستم عامل کاربر2 ایجاد نشست ارتباط بین سیستم عامل کاربران در سیستم عامل میزبان همسان2 خاموش شدن غیر معمولی سیستم عامل کاربر2 بالارفتن ترافیک کاربر بیش از...

تشخیص ناهنجاری، معیارهای ارزیابی، سیستم کار

بستهها و کم بودن نرخ از دست رفتن بستهها بوده است . از این نظر IDS خوب ابزاری است که با به کارگیری حداقل منابع سختافزاری، بیشترین حجم ترافیک عبوری را پردازش کند. لزوم استفاده از شبکه مدیریت برای راه اندازی سیستم تشخیص نفوذ...

سیستم مدیریت، آسیب پذیری، دسترسی به اطلاعات

اجزای سیستم قبل از جایگذاری در سیستم و بکارگیری، در شرایط آزمایشی مورد تست قرار بگیرند. در مراحل نصب سیستم هم باید ابتدا تعداد محدودی حسگر نصب شده و خروجی آن بدون هیچ استفادهای مورد بررسی قرار گیرد. در این فاز امکان...

سیستمهای توزیع شده، انواع ارتباطات، مدیریت ارتباط

منابعی میتواند و یا نمیتوانند دسترسی داشته باشد. یک HIDS میتواند سیاستهای امنیتی خاص را بر روی سیستم اعمال کند و در مقابل حملات منجر به اشباع شدن منابع سیستم از آن حفاظت کند. در بسیاری از موارد حمله کننده عملیات نفوذ را در...

دسترسی به اطلاعات، امنیت اطلاعات، اجرای برنامه

اولین روتکیتها در اوایل دهه 90 میلادی مشاهده شدند و در آن زمان سیستم عاملهای Sun و لینوکس هدف اصلی حملات بودند. در حال حاضر روتکیتها برای اغلب سیستم عاملها از جمله سیستم عاملهای مایکروسافت وجود دارند. توجه: دقت داشته باشید...

سیستم کار، امنیت اطلاعات، تخصیص منابع

د میبایست در این حوزه کار بسیار زیادی انجام گیرد تا در زمینههای مختلف امنیت را برای کاربران فراهم نمود و رضایتایشان را جلب کرد.1-2-7- امنیت در محیط محاسبات ابری با توجه به روند رو به پیشرفت و توسعه استفاده از محاسبات ابری...

منبع پایان نامه با موضوع قوانین موجود، اولویت بندی

ماشینهای مجازی اصل قالب پیشنهادی بر اساس ماشینهای مجازی موجود در سیستم میباشد. این به این معناست که پس از آنکه قوانین به طور کلی ساخته شد آنها را برای هر ماشین مجازی نیز به صورت خصوصی طراحی کنیم و در پروفایل هر ماشین...

منبع پایان نامه با موضوع تشخیص ناهنجاری، معیارهای ارزیابی، سیستم کار

بستر شبکه اصلی انجام دهند و لزوم نصب شبکه مدیریت را از بین ببرند و از لحاظ هزینه نصب سیستم صرفه جویی کنند. از این نظر ابزار مناسب باید این امکان را داشته باشد. از دیگر معیارهای اندازه گیری بهرهوری تاخیر است. تشخیص سریع...