ویژگی های شخصیتی:  شخصیت را  شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست؛ زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، عواطف و مواردی از این قبیل است. حتّی مطالعۀ بیماری های روانی و به خصوص بیماری های روان کنشی[1] را می توان جزو امراض شخصیت دانست. به عبارت دیگر شخصیت همانند ظرفی است که تمام پدیده ها و فرایندهای روان شناختی در آن قرار دارد. به طور کلّی، تمامی این مطالب برای شناخت هر چه روشن تر شخصیّت مورد بحث قرار می گیرند. (سعید شاملو، 1390). دریک تعریف جامع از شخصیّت  می­توان گفت: شخصیت عبارت است از‌، مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیّات نسبتاً ثابت و پایدار  که بر روی هم، یک فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. (شاملو، 1390).

شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایدار صفات‌، گرایشها‌، یا ویژگیهایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد‌. (‌فیست و همکاران‌، ترجمه سید محمدی‌، ۱۳۸۴‌)‌.

خلق و خو‌: خلق و خو اصطلاحی است که برای بیان تفاوت های فردی در مهار تها و عادات ادراکی به کار می رود و مراکز تنظیم آن، عمدتاً در آمیدال، هیپوتالاموس، استریاتوم و بخش های، دیگر سیستم لیمبیک قرار دارد (کلونینگر، ۱۹۹۴‌)  در تعریفی دیگر، خلق و خو به اولین تغییرات و ایجاد اولین تنوع در واکنش های هیجانی اشاره دارد. در تعریفی دیگر خلق و خو عبارت است از تفاوت های فردی باثبات در واکنش پذیری و خودگردانی که از همان ابتدای زندگی آشکار می شود‌. واکنش پذیری به سرعت و شدت برانگیختگی هیجانی‌، توجه و فعالیت حرکتی اشاره دارد‌. خودگردانی‌، همان گونه که دیدیم به راهبردهایی اشاره دارد که آن واکنش پذیری را تغییر می دهند (‌روث بارت‌، ۲۰۰۴​؛ روث  بارت و بیتس‌، ۱۹۹۸‌)‌.

سبک والدگری‌: دارلینگ و اشتنبرگ (1993) سبک فرزندپروری را به عنوان منظومه ای از نگرش­ها و رفتار تعریف کردند که جو عاطفی فراگیری ایجاد می کند که ماهیت تعامل های کودک والد را مشخص می­سازد‌. در تعریفی دیگر سبک های والدگری والدین را منظومه ای از بازخوردهای آنها نسبت به کودک دانسته اند‌، که در مجموع یک جو هیجانی را در رفتارهای ابرازی والدین ایجاد   می­کند در تعریف دیگر‌، فرزند پروری شامل روش ها و رفتار هایی است که والدین برای تربیت فرزندان بکار می­بندند‌. روش فرزند پروری و روش تربیتی والدین بر جنبه های مختلف رشد آنها تأثیر می­گذارد‌ (‌دسجاردینز‌، زلنسکی و کپلان‌، 2008‌)‌.

1-6-2- تعاریف عملیاتی‌

ویژگی های شخصیتی‌: نمره ای است که آزمودنی در هر یک از مولفه های آزمون شخصیتی NEO  فرم کوتاه‌،  بدست می آورد‌. این پرسشنامه توسط کاستا و مک کرا در سال ۱۹۹۲ تجدید نظر شده است (‌کلدبرگ‌، ۱۹۹۳‌)‌.

سبک های والد گری‌: نمره ای است که آزمودنی در هر یک از مولفه های آزمون سبک های والد گری آلا باما بدست می آورد‌. این پرسشنامه در سال ۱۹۹۷ توسط فرایک و برای سنجش رفتارهای والدین در شش بخش ابداع شد و توسط سامانی (۱۳۸۹‌) برای استفاده در ایران اعتباریابی شده است‌.

خلق و خوی کودکان‌: نمره ای است که آزمودنی در هر یک از مولفه های آزمون خلق و خو و منش کلونینگر برای کودکان  ‌(‌PC  -TCI) بدست می آورد‌. این پرسشنامه در سال ۱۹۹۷ توسط کلونینگر و سراکیک تدوین شده است‌.

 

[1] . Functional mentalillness

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

Author