دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده

مقدمه:

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.

مولوی علیه الرحمه می فرماید:

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد.

که مبحث ارتباط تفکرات پارانوئیدی با تحریف واقعیت و ویژگیهای شخصینی و سلامت روانی بر این است که این عقیده که طرفداری از استدلال منجر به توسعه و تداوم اوهام- عقاید قومی و محکمی که در مقابل تغییر مقاوم هستند- می شود، اصولاً پذیرفتنی و محتمل است. این اکنون تصدیق شده است که نیمی از مردم دارای اوهام در مقایسه با 10 تا 20% افراد بدون اوهام، به نتایجی بر اساس استدلال احتمالی دست می یابند. در گروه های آزمایشگاهی، JTC همراه با سطوح محکومیت وهمی همراه بوده اماغ با پریشانی، اضطراب، یا افسردگی وهمی همراه نبوده است. جمع آوری محدود اطلاعات پذیرش قومی یک توضیح را آسان می کند. JTC در افراد دارای خطر بالای بیماری روانی و در اقوام این افراد نیز یافت شده است. همراهی دستیابی به نتیجه و خیال اندیشی پارانویامی غیرآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته اند و یافته ها با هم ترکیب شده اند. یک مطالعه معین و نظمی از JTC و خیال اندیشی اوهامی غیرآزمایشگاهی انجام نگرفته است. مطالعات قبلی شرکت کنندگان کمی داشت و دامنه های آن در خیال اندیشی اوهامی غیرآزمایشگاهی، محدود بود. این همچنین ممکن است دارای اهمیت باشد که مطالعات قبلی ممکن است در این متفاوت باشند که محکومیت اوهامی در نظر گرفته شده باشد یا این تجزیه و تحلیل برای عملکرد عقلانی و اطلاعات اساسی دموگرافیک کنترل شده باشد. در این مقاله ما دو سوال را مطرح می کنیم که در مورد یک نمونه عمومی غیرآزمایشگاهی جمعیتی می باشند: چه نسبتی رسیدن به نتیجه گیری را نشان می دهد؟ و نشانه و همبستگی های اجتماعی و روانشناسی رسیدن به نتیجه گیری چه هستند؟ از 10 تا 20% عموم مردم انتظار می رفت که طرفداری از استدلال را نشان دهند. پیش بینی می شد که این طرفداری همراه خواهد بود با محکومیت در ایده های اوهامی و انعطاف پذیری ادراکی، اما نه با سطوح اضطراب و افسردگی. ما همچنین پیش بینی می کردیم که دستیابی به نتیجه همراه خواهد بود با اختلالات تجربه نظیر اختلالات حسی و توهمات. شواهد و قرائن می گویند که تجربه توهمی و اوهامات در مکانیزمهای اساسی، مشترک هستند که موجب ایجاد تجربه غیرعادی می گردند و در دستیابی به نتیجه، به هم متصل هستند. این همچنین به نظر امکان پذیر می آید که دستیابی به نتیجه همراه خواهد بود با انزوای اجتماعی (بخاطر فرصت های کمتر برای در نظر گرفتن توضیحات و توصیفات جایگزین) در نهایت JTC در ارتباط با تعدادی از عوامل اضافی اجتماعی و روانشناسی در یک تجزیه و تحلیل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله

تحریف واقعیت یا « دروغگویی » از نظر روانی بر قرار کردن یک نوع رابطه بیمارگونه با اطرافیان است که علاوه بر فرد ، اطرافیان را دچار ناراحتی و یر درگمی می کند . دروغ حاکی از وجود یک نا امنی و اغتشاش در درون وجود اوست و نشان دهنده این است که فرد در وضعی نامطمئن و نا ایمن قرار دارد ، شخصیت و موقعیت او در خطر است و تنها از راه دروغ می تواند خود را ایمن و رهایی بخشد .

دروغ گویی یا تحریف واقعیت بیان سخن و مطلبی است که مطابق با موقعیت و حقیقت نیست .

معمولاً فردی که دروغ می گوید آگاهانه به تحریف واقعیت می پردازد و تایید از امری می کند که وجود خارجی ندارد . در مواردی که فرد دچار احساس ضعف یا حقارت باشد و این درد جان او را مورد صدمه قرار داده و آزارش رسانده برای رهایی از آن و رسیدن به تعادل و اعتدال این راه را انتخاب کرده است . توضیح مساله این است که انسان در برابر دنیای پیچیده ای است .

دنیایی که احراز هویت و یافتن موقعیت در آن دشوار است و آدمی نمی تواند به هر چه که مورد طلب او در این جهان است دست یابد . لذا در راه وصول به اهدافش دو دسته وسایل و ابزار وجود دارند . نوعی وسایل و ابزاری که در سایه تلاش و کوشش و با تحمل رنج بدست می آید و نوعی دیگر وسایل و ابزاری که شرافتمندانه نیست ولی آسان حاصل می شود که یکی از راههای نوع دوم دوغگویی « یا تحریف واقعیت » است که آنرا بکار می برد . جنبه زیان بخشی و خطر آفرینی دروغ بر کسی پوشیده نیست از یک سو در صورت استفاده مکرر خصوصیت شخصیت حقیقی و واقعی انسان به شخصیا ساختگی و تصنعی تبدیل خواهد شد . و از سوی دیگر ضمن از میان برداشتن اعتماد ، آدمی را بین جمع بیگانه می سازد ، اوضاع و حرکت جامعه را دچار شک و تزلزل می نماید و در بین مردم بد بینی پدید می آورد.

لذا جهت شناسایی این بعد از شخصیت افراد ، می بایست اقدام به تهیه پرسشنامه ای متناسب با عوامل احتمالی این خصوصیت نمود .

2-1- اهمیت موضوع

جمع آوری اطلاعات دقیق و مطابق با واقعیت توسط محقق متضمن موفقیت امر تحقیق و برنامه ریزی صحیح می باشد . لذا برای مقابله با تحریف واقعیت « دروغ گویی » آزمودنی ها روشها و ابزارهای مختلفی توسط محققان و صاحبنظران تهیه شده است . هر چند طی سالهای اخیر ، مطالعات و پژوهشهای زیادی در ارتباط با موضوع سلامت روان صورت گرفته ، اما بعلت فقدان مقیاسی برای سنج تحریف واقعیت چنین تحقیقی تحت این عنوان تا کنون در ایران به ویژه در جامعه دانشجویی صورت نگرفته است و اجرای چنین پژوهشی می تواند از جهت مقایسه نتایج بین فرهنگی نیز مفید و موثر باشد . امید است این پژوهش مفید و ضروری در امر پیشگیری و درمان تحریف واقعیت باشد .

3-1- فرضیه های تحقیق

1-3-1- فرضیه اصلی

بین تحریف واقعیت با تفکرات پارانوئیدی ،سلامت روان و وژگیهای شخصیتی همبستگی مثبت وجود دارد .

2-3-1- فرضیه فرعی

فرضیه 1 : بین سوماتیزه شدن و میزان تحریف واقعیت دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 2 : بین تحریف واقعیت و وسواس دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 3 : بین تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 4 : بین تحریف واقعیت و افسردگی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 5 : بین تحریف واقعیت و اضطراب دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 6 : بین تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 7 : بین تحریف واقعیت و اضطراب فوبیک دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 8 : بین تحریف واقعیت و افکار پارانوئیدی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 9 : بین تحریف واقعیت و حالتهای سایکوتیک دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه 10 : بین تحریف واقعیت و سلامت روان ( کل آزمون SCL 90-R ) دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

4-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش عبارت است از :

بررسی رابطه میزان تحریف واقعیت با تفکرات پانوئیدی، ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شیراز

5-1- سئوالات تحقیق

1-5-1- سئوال اساسی این است « آیا بین تحریف واقعیت با تفکرات پارانوئیدی ،سلامت روان و وژگیهای شخصیتی همبستگی مثبت وجود دارد؟ »

2-5-1- سئوالات فرعی نیز عبارتند از :

سئوال 1 : بین سوماتیزه شدن و میزان تحریف واقعیت دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 2 : بین تحریف واقعیت و وسواس دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 3 : بین تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 4 : بین تحریف واقعیت و افسردگی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 5 : بین تحریف واقعیت و اضطراب دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 6 : بین تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 7 : بین تحریف واقعیت و اضطراب فوبیک دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 8 : بین تحریف واقعیت و افکار پارانوئیدی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 9 : بین تحریف واقعیت و حالتهای سایکوتیک دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

سئوال 10 : بین تحریف واقعیت و سلامت روان ( کل آزمون SCL 90-R ) دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

5-1- تعاریف عملیاتی و مفاهیم متغیرهای بکار رفته در پژوهش

بهداشت روانی – بهداشت روانی به معنای سلامت فکر و اندیشه می باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که می تواند نسبت به ایجاد نظام ارزشمندی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین المللی کمک کند. (حسینی – 1374) که در این تحقیق با توجه به نمره ای که دانشجو بر اساس پاسخگویی به آزمون 90 آیتمی SCL 90-R به دست می آورد سنجیده می شود .

2- ویزگی شخصیتی : هویت اجتماعی و شخصیت هر شخص در جامعه ، در کنش متقابل اجتماعی (Social interaction ) – یعنی در نتیجه ی تماس با اشخاص دیگر در گروه های اجتماعی – به تدریج تکوین می یابد ، رشد می کند و طی زمان در محیط فرهنگی و اجتماعی و زیستی تحقق می یابد و این جریان تحت تأثیر ده ها پدیده ی فرهنگی صورت می گیرد و هر یک از آنها در رفتار و عاطفه ی او ظاهر می شود . این پدیده های فرهنگی متنوعند ، مانند هنرها ، ادبیات عامیانه ، ارزش ها و عقاید مذهبی و ملی و بسیاری از آداب و رسوم و عادات اجتماعی و فرهنگ مادی ، که هر یک در تکوین و تشکیل شخصیت اجتماعی شخص تأثیر مثبت می گذارد . این پدیده های فرهنگی همواره در سراسر زندگی شخص باعث رشد شخصیت می شوند .
3- تفکرات پارانوئید : این عقیده که طرفداری از استدلال منجر به توسعه و تداوم اوهام- عقاید قومی و محکمی که در مقابل تغییر مقاوم هستند- می شود، اصولاً پذیرفتنی و محتمل است. این اکنون تصدیق شده است که نیمی از مردم دارای اوهام در مقایسه با 10 تا 20% افراد بدون اوهام، به نتایجی بر اساس استدلال احتمالی دست می یابند. در گروه های آزمایشگاهی، JTC همراه با سطوح محکومیت وهمی همراه بوده اماغ با پریشانی، اضطراب، یا افسردگی وهمی همراه نبوده است. جمع آوری محدود اطلاعات پذیرش قومی یک توضیح را آسان می کند. JTC در افراد دارای خطر بالای بیماری روانی و در اقوام این افراد نیز یافت شده است. همراهی دستیابی به نتیجه و خیال اندیشی پارانویامی غیرآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته اند و یافته ها با هم ترکیب شده اند. یک مطالعه معین و نظمی از JTC و خیال اندیشی اوهامی غیرآزمایشگاهی انجام نگرفته است

4- تحریف واقیت : واژه انکار یا تحریف واقیت را آنطور که ما در زبان روزمره از استعمال می کنیم در واقع نوعی اعتراض یا بی توجهی خودمان را نسبت به یک واقعیت بیان می کنیم.به عبارت دیگر معنای متعارف انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهار نظر یا به یک عقیده است.به عنوان مثال وقتی پرسشی مطرح می شود ممکن است ما گفتن مطلب خاص را یا مشارکت در فعالیت های معینی را یا رفتاری را آگاهانه انکار کنیم. لیکن،انکار یک سیستم دفاعی روانی است و با معنای عرفی و روزمره آن کاملاً تفاوت دارد.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

1-3 – جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش ، دانشجویان دانشگاه شیراز در نیمسال دوم تحصیلی 88-87 می باشد . نمونه های آزمون فرضیه و سنجش روایی به شیوه تصادفی از بین دانشجویان شرکت کننده در کلاسهای گروه معارف انتخاب شده اند . دلایل استفاده از کلاسهای گروه معارف این بوده است که :

اولاً دستیابی به فهرست کامل دانشجویان ، جهت انتخاب تصادفی امکان پذیر نبود .

ثانیاً : این دروس در تمامی دانشکده ها به طور یکسان ارایه و تدریس می شود . به عبارت دیگر ، کلاسهای فوق در هر دانشکده در برگیرنده طیف وسیعی از دانشجویان ورودی سالهای مختلف کلیه رشته های هر دانشکده می باشد . بنابراین می توان استدلال کرد که دانشجویان شرکت کننده در این کلاسها نمونه معرفی از کلیه دانشگاه هستند و انتخاب آزمودنی ها طی مراحل زیر صورت گرفته است .

1- فهرست کلیه کلاسهایی که گروه معارف در نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 در سطح دانشگاه ارایه داده بود ، تهیه شد .

2- به منظور آنکه دانشجویان سالهای مختلف به تعداد کافی در نمونه تحقیق حضور داشته باشند ، از تعداد کل کلاسهای مربوط به دروس گروه معارف 32 کلاس به طور تصادفی ، از چهار درس معارف 1 ، معارف 2 ، اخلاق و تربین اسلامی و متون اسلامی انتخاب شدند .

3- برای باز آزمایی از میان 32 کلاس منتخب برای اجرای مقدماتی پرسشنامه ، 4 کلاس نیز بطور تصادفی انتخاب شد .

4- برای اعتباریابی 127 نفر از دانشجویان موجود در کلاس و برای آزمون فرضیه ، تعداد 181 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در کلاس علاوه بر 32 کلاس فوق الذکر بطور تصادفی انتخاب شدند . ویژگیهای آزمودنی های نمونه های مختلف این پژوهش به قرار زیر است :

سن : توزیع فراوانی سن آزمودنی ها ، در این پژوهشنشان می دهد که دانشجویان 20 ساله ، بیشترین فراوانی را از نظر سنی دارند. همچنین حداکثر و حداقل فراوانی سن آزمودنی ها به ترتیب 20 سال ( 2/21 درصد ) و 33 و 34 سال هر کدام با ( 2/0 درصد ) می باشند .

جنس : توزیع فراوانی آزمودنی در این پژوهش ، از نظر جنس ، شامل 250 دختر ( 5.51 در صد ) و 235 پسر ( 5/48 درصد ) می باشد .

وضعیت تاهل : توزیع فراوانی آزمودنی ها نشان می دهد که 434 نفر ( 5/89 درصد ) از آزمودنی ها مجرد و 51 نفر ( 5/10 درصد ) از آنان متاهل می باشند .

2-3- نمونه آزمون فرضیه ها

این نمونه شامل 181 آزمودنی با میانگین ( و انحراف معیار ) سن 04/20 ( 85/2 ) ، حداقل سن 18 و حداکثر سن 34 سال است ، که از این تعداد 95 آزمودنی دختر با میانگین ( و انحراف معیار ) 12/21 ( 60/1 ) ، و حداقل سن 18 سال و حداکثر سن 26 سال و 86 آزمودنی پسر با میانگین ( و انحراف معیار ) 07/23 ( 52/3 ) ، حداقل سن 18 و حداکثر سن 34 سال می باشند . « جدول شماره 1-4 »

جدول شماره 1-3

میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر سن آزمودنی ها
سن نمونه میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

کل نمونه (181 N=)
04/20 85/2 18 34

دختر (95 N= )
12/21 60/1 18 26

پسر (86 N= )
07/23 52/3 18 34

3-3- ابزار تحقیق

در این پژوهش ، برای جمع آوری اطلاعات ، به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه های زیر استفاده شد .

1- مقیاس محقق ساخته تحریف واقعیت ( RDI )

2- مقیاس مقبولیت اجتماعی مارلو- کران ( SDS )

3- خرده مقیاس دروغ سنج پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( EPI )

4- خرده مقیاس دروغ سنج شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ( MMPI )

5- خرده مقیاس دروغ سنج آزمون عزت نفس کوپر اسمیت ( 1967 )

6- آزمون SCL 90-R

7- تعریف سازه ای مقیاس تحریف واقعیت .

1- مقیاس تحریف واقعیت ( RDI )

در بررسی های اولیه و با مراجعه به مرکز اطلاع رسانی ، مشخص شد که در ارتباط با تحریف واقعیت ، هیچ پژوهش مشابهی در داخل کشور انجام نشده و در ضمن هیچ پرسشنامه و مقیاس معتبر ایرانی در این زمبنه در کشور وجود ندارد . با انجام بررسی هایی در خصوص تحریف واقعیت در منابع خارجی ، مقیاسهای متعددی در ارتباط با موضوع مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت .

با استفاده از ماده های موجود در مقیاسهای خارجی تحریف واقعیت و اضافه نمودن ماده هایی دیگر پرسشنامه هایی که دارای محتوای مرتبط با موضوع تحریف واقعیت بودند و ویراستاری این ماده ها در چندین نوبت و همچنین نوشتن تعدادی ماده جدید ، پرسشنامه مقدماتی تنظیم گردید .

در نوشتن ماده های مربوط به تحریف واقعیت سعی شد ، تا حد امکان ، ماده ها متناسب و هم خوان با فرهنگ جامعه باشد بطوری که حتی ماده های انتخاب شده از سایر آزمونهای خارجی بعد از چندین بار ویرایش و اعمال تغییرات لازم در جملات اصلی برای تهیه مقیاس اولیه بکار گرفته شدند بطوری که نهایت دقت در آیتم نویسی بر اساس متون فرهنگی توجه گردید . مراحل زیر در ساخت مقیاس تحریف واقعیت انجام شده است .

– در مرحله اول ، بیش از 82 ماده در مورد تحریف واقعیت ، تدوین گردید و با بررسی و بحث در مورد هر یک از پرسشها ، سعی شد ، ماده ها طوری تهیه گردند که تحریف واقعیت را بسنجند ، بعد از ویراستاری متن ، از نظر ادبی و فنی ، تعدادی از ماده ها حذف گردید و به 50 ماده کاهش یافت .

– در مرحله دوم مجدداً 50 ماده مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از ماده ها حذف و تعدادی هم اضافه گردید ، که در کل 47 ماده حاصل گردید .

– در مرحله بعدی ، تمام ماده ها از نظر محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند و ماده ها به 45 ماده کاهش یافت . – در این مرحله ، مقیاس 45 ماده ای به منظور مطالعه مقدماتی ، به 50 نفر دانشجویان جامعه مورد مطالعه داد ه شد . از دانشجویان خواسته شد که بعد از خواندن هر ماده مقیاس ، به یکی از چهار گزینه ( « هرگز » ، « به ندرت » ، « گاهی اوقات » ، « اغلب اوقات » ) پاسخ گویند . همچنین از آنها خواسته شد که ماده های نارسا ، مبهم و نامفهوم را با علامتی مشخص کرده تا در مراحل بعدی اصلاح یا حذف گردند . با این مطالعه مقدماتی ، چندین ماده از جهت جمله بندی اصلاح شد و تعداد ماده های مقیاس به 42 ماده رسید .

– سرانجام ، مقیاس مذکور ، مورد بازنگری قرارگرفته و از نظر فنی و ادبی ویرایش گردید ، که در نهایت پرسشنامه مقدماتی با 40 ماده جهت اجرا بر روی نمونه اصلی آماده شد . ( ضمیمه 1 )

2- مقیاس مقبولیت اجتماعی مارلو- کران

مقیاس SDS یک مقیاس خود گزارشی مداد کاغذی است که 13 ماده دارد و آزمودنی به یکی از دو گزینه « درست » و « نادرست » پاسخ گفته و بر اساس مقادیر 0 و 1 نمره گذاری می شود و گرفتن نمره بالا در آن نشان دهنه تحریف واقعیت بالاست . ( ضمیمه 3 )

این فرم کوتاه 13 ماده ای توسط رینولدز ( 1982 ) از مقیاس اصلی 33 ماده ای مارلو- کران ( 1960 ) برگرفته شده است . اعتبار سازه فرم 13 ماده ای توسط رینولدز با استفاده از مقیاسهای اعتبار MMPI مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصله به وجو.د رابطه همبستگی بالا با فرم کوتاه جور شد .

از سوی دیگر همسانی درونی آن با استفاده از فرمول 20 کودر- ریچاردسون برابر 76/0 ، همبستگی آن با مقیاس 33 ماده ای مارلو- کران 93/0 و همبستگی آن با مقیاس ادواردز 41/0 بدست آمده است ( رینولدز ) .

زوک و سیپز ( 1985 ) پایایی مقیاس 13 ماده ای مارلو- کران را مورد آزمایش قرار داده و گزارش کرده اند که همسانی درونی آن بالای 74/0 و ضریب همبستگی 6 هفته ای بین پیش آزمون و پس آزمون را برابر 74/0 گزارش نموده اند .

این مقیاس توسط نجاریان ( 1371 ) با اجرا بر روی یک نمونه 434 نفری از دانشجویان دختر و پسر چند مؤسسه آموزش عالی اهواز ، اراک و رشت هنجاریابی شد . ضرایب بدست آمده برای این مقیاس رضایت بخش بودند در این پژوهش ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمرات آزمودنی ها در مقیاس SDS و مقیاس L پرسشنامه MMPI نیز معنا دار بوده است که کارآریی بالای آن به منظور کاربرد در تحقیقات روانشناسی توسط محققین مورد تاکید قرار گرفته است .

3- پرسشنامه شخصیت آیزنک ( EPI )

پرسشنامه شخصیت آیزنک موسوم به (EPI ) است که با تحلیل عوامل ساخته شده است و بر الگوی دو واحدی شخصیت استوار است . ( آیزنک 1964 ) EPI برای اندازه گیری برون گرایی (E ) و گرایش روان نژندی ( N ) که به عقیده تهیه کنندگان این آزمون دو عامل بسیار مهم در توصیف شخصیت می باشند ، طراحی شده بود . این پرسشنامه شکل تکامل یافته ای است از پرسشنامه اولیه طبی مادزلی MMQ و سیاهه شخصیت مادزلیMMI . این پرسشنامه نیز شامل یک مقیاس دروغ سنج 18 (L ) ماده ای برای شناسایی افرادی که در پاسخ های خود وانمود به خوب بودن می کنند است .

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تنها مقیاس ( L ) این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت لذا تنها به توضیح مختصر این مقیاس اکتفا می کنیم .

نمره در میزان ( L ) یا دروغ سنج پرسشنامه نشان می دهد آزمودنی تا چه حد سعی داشته است خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد . اگر نمره آزمودنی در این میزان 10 یا بیشتر باشد می توان نتیجه گرفت که وی تلاش داشته است خود را بهتر نشان بدهد و لذا در جهت نمره وی در میزانهای دیگر نیز باید شک و تردید روا داشت . اگر چه مقیاس ( L ) ، اساساً برای جدا کردن تشخیص پاسخگویی در جهت مطلوب اجتماعی ساخته شده است . اما برای سازندگان آن آشکار شده که می توان از این مقیاس درجاتی از ساده لوحی اجتماعی را نیز بدست آورد و در ادامه اینکه پایایی درونی برای مقیاس ( L ) در حدود 80% می باشد . ( آیزنک 1975 )

بطور کلی نمره زیاد در مقیاس ( L ) نشانه تحریف پاسخها در جهت مطلوب به دروغ پردازی و تلاش در جهت بهتر نشان دادن خود می باشد . ( اخوت و دانشمند 1375 )

4- پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ( MMPI ) پرسشنامه استانداردی براب فراخوانی دامنه گسترده ای از ویژگیهای خود- توصیفی و نمره گذاری آنهاست ، که یک شاخص کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت در آزمون را به دست می دهد . از هنگام تدوین MMPI توسط هته وی و مک کین لی در سال 1940 ، این آزمون یکی از معروفترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی بوده و بیش از 8000 منبع تحقیقی درباره آن منتشر شده است . ( گراهام و لیلی 1984 ، لوبین و همکاران 1985 )

پرسشنامه شخصیتی MMPI بر اساس راهبرد گروه- ملاک ساخته شد . این آزمون یک پرسشنامه خود سنجی با پاسخهای « آری » یا « نه » است . این آزمون دارای سه مقیاس روایی و ده مقیاس بالینی است . مقیاسهای روایی ، اطلاعاتی را در مورد ریکرد آزمودنی نسبت به ازمون فراهم می کنند ، مانند دادن پاسخهای غیر واقعی برای بیمار جلوه داد ن خود و یا کوشش برای ارائه یک تصویر خوب از خصایص خود .

آزمون MMPI یک پرسشنامه 71 ماده ای است که دارای 11 خرده مقیاس می باشد . سه خرده مقیاس روایی و 8 خرده مقیاس بالینی . که به این منظور ساخته شد که روانشناسان بتواند با استفاده از این آزمون افراد بهنجار و نابهنجار را تمیز دهند .

پژوهشهای انجام شده در مورد اعتبار MMPI نشان می دهد که از سطوح متوسط ثبات کوتاه مدت و همسانی درونی برخوردار است . به عنوان مثال ، هانسلی ، هنسون و پارکر ( 1988 ) درباره مطالعات انجام شده در مورد MMPI بین 1970 تا 1980 یک مطالعه فرا تحلیلی انجام دادند و چنین نتیجه گرفتند که همه مقیاسهای MMPI کاملاً پایا هستند و دامنه تغییر ضرایب پایایی آنها از 71/0 ( مقیاس Ma ) تا 84/0 ( مقیاس Pt ) است .

5- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

کوپر اسمیت ( 1967 ) مقیاس عزت نفس خود را براساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرو دیموند ( 1954 ) انجام داده ، تهیه و تدوین نمود . این مقیاس 58 ماده ای خود گزارشی و مداد کاغذی است که 8 ماده آن ( یعنی شماره های 6،13،20،27،34،41،48،55 ) دروغ سنج می باشند و 50 ماده دیگر آن به چهار خرده مقیاس عزت نفس خود کلی ، عزت نفس اجتماعی ( همسالان ) ، عزت نفس خانوادگی ( والدین ) و عزت نفس تحصیلی ( آموزشگاه ) تقسیم شده است . ماده های این مقیاس از نظر فهم برای کودکان 8 تا 10 ساله نوشته شده است . ولی می توان آن را با تغییراتی برای سنین مختلف استفاده کرد .

شیوه نمره گذاری این مقیاس به صورت 0 و 1 می باشد . بدین معنی که ماده های پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر 0 نمره می گیرد .

کوپر اسمیت و همکاران ( 1967 ) ضریب بازآزمایی 88/0 را بعد از 5 هفته و ضریب بازآزمایی 70/0 را سه سال بعد از آزمون بدست آوردند . تحلیل عاملی نشان داد که خرده مقیاس ها عاملهای متغاوتی از عزت نفس را می سنجد . ( رابرسون و میلر 1986 ) .

6- پرسشنامه SCL 90 – R

دراگوتیس و همکاران ( 1973 ) این پرسشنامه را ارائه نمودند . پرسشنامه SCL 90 – R دارای 90 سؤال می باشد ، هر یک از سؤالات این آزمون از یک طیف پنج نقطه ای میزان ناراحتی ( 4-0 ) که به ترتیب شامل ، گزینه های هیچ ، کمی ، تا حدی ، زیاد و به شدت می باشد تشکیل شده است . این آزمون دارای ابعاد نه گانه خصومت ، پرخاشگری ، اضطراب ، وسواس ، حساسیت بین فردی ، شکایات جسمانی ، روان پریشی ، تصورات پارانوئیدی ، افسردگی و ترس مرضی می باشد .

اعتبار آزمون SCL 90 – R

مطالعات بسیاری به منظور تعیین انواع اعتبار این آزمون انجام شده است . در زمینه اعتبار همزمان دراگوتیس ، ریکلز و راک ( 1976 ) این آزمون را به همراه MMPI روی 19 نفر داوطلب اجرا کردند . همبستگی بین نتایج دلالت بر همگرایی بین دو آزمون بوده ، به طوری که بالاترین همبستگی مربوط به ملاک افسردگی با 73/0 و کمترین آن مربوط به ترس مرضی با 16/0 بوده است .

پایایی آزمون SCL 90 – R

الف ) ضرایب همسانی درونی : برای محاسبه همسانی درونی آزمون SCL 90 – R بر روی 219 داوطلب در ایالات متحده آمریکا انجام گردید . و از ضرایب آلفا و کودر ریچاردسون 20 استفاده شد . نتایج نشان داد که ضرایب بدست آمده برابر ابعاد نه گانه این آزمون کاملاً رضایت بخش بود و بیشترین همبستگی در بعد افسردگی ( 90/0=r ) و کمترین آن به بعد روان پریشی ( 77/0=r ) تعلق داشت . ( دارگوتیس ، ریکلز 1976 ) .

ب ) ضرایب بازآزمایی : پایایی آزمون از طریق روش بازآزمایی بر روی 94 نفر بیمار روئانی ناهمگون و پس از سه هفته از ارزیابی اولیه انجام گرفت . ضرایب پایایی درحد بالایی ( بین 78/0=r تا 90/0=r ) قرار داشتند ( نانالی 1970 ) .

7- پرسشنامه اعتبار سازه تحریف واقعیت ( RDVS )

بر اساس تعاریف ارائه شده در متون روانشناسی ، پرسشنامه 3 ماده ای مبتنی بر تعاریف عملیاتی مقبولیت اجتماعی ، تحریف واقعیت و دروغ گویی هفت درجه ای تهیه گردید و بعنوان ملاک بطور همزمان با مقیاس RDI در مرحله اعتباریابی روی نمونه تحقیق ( 127=N ) اجرا شد . نمونه تعاریف عملیاتی تعریف سازه ای به شرح ذیل می باشد .

1- تمایل دارم خودم را بهتر از آ؛نچه هستم جلوه دهم . ( مقبولیت اجتماعی )

خیلی زیاد خیلی کم

7 6 5 4 3 2 1

2- تمایل دارم که واقعیت را به نفع خودم تحریف کنم . ( تحریف واقعیت )

خیلی زیاد خیلی کم

7 6 5 4 3 2 1

3- در صورت لزوم دروغ می گویم . ( دروغ گویی )

خیلی زیاد خیلی کم

7 6 5 4 3 2 1

فصل چهارم

یافته های تحقیق

1-4- مقدمه

هدف از اجرای این پژوهش ، بررسی رابطه میزان تحریف واقعیت با تفکرات پانوئیدی، ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شیراز بوده است .این پژوهش از نوع همبستگی می باشد . در تحقیق همبستگی ، پژوهشگر تلاش می نماید که میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه را روشن و از نتایج حاصل ، به پاسخ روشنی در مورد فرضیه های تحقیق برسد . البته وجود همبستگی بین متغیرها ، به این معنی نیست که یک متغیر علت دیگری است ، هر چند که در فرهنگ عامه ، همبستگی برای توصیف هر نوع رابطه بین حوادث و رویدادها بکار برده می شود . اما در آمار همبستگی دارای معنای دقیق تری است . در آمار ، همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند اطلاق می شوند . شاخص آماری که میزان و حدود رابطه بین متغیرها را نشان می دهد ، ضریب همبستگی نامیده می شود . در این پژوهش بر آن هستیم تا میزان و حدود روابط احتمالی تحریف واقعیت را با تفکرات پانوئیدی، ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در دانشجویان بررسی نمائیم .

نمونه آزمون فرضیه ها

قبلاً در فصل سوم چگونگی گزینش نمونه آزمون فرضیه های پژوهش توضیح داده شد . این نمونه شامل 181 آزمودنی با میانگین ( و انحراف معیار ) سن 04/20 ( 85/2 ) ، حداقل سن 18 و حداکثر سن 34 سال است ، که از این تعداد 95 آزمودنی دختر با میانگین ( و انحراف معیار ) 12/21 ( 60/1 ) ، و حداقل سن 18 سال و حداکثر سن 26 سال و 86 آزمودنی پسر با میانگین ( و انحراف معیار ) 07/23 ( 52/3 ) ، حداقل سن 18 و حداکثر سن 34 سال می باشند . « جدول شماره 1-4 »

جدول شماره 1-4

میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر سن آزمودنی ها
سن نمونه میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

کل نمونه (181 N=)
04/20 85/2 18 34

دختر (95 N= )
12/21 60/1 18 26

پسر (86 N= )
07/23 52/3 18 34

میانگین نمرات ( معدل ) ترم گذشته

میانگین نمرات ( معدل ) ترم گذشته کل آزمودنی ها در آزمون فرضیه (181 N=) با میانگین ( و انحراف معیار ) 22/15 ، ( 62/1 ) ، حداقل معدل 12/11 و حداکثر 57/19 است ، که از این تعداد 95 آزمودنی دختر با میانگین و ( انحراف معیار ) 48/15 ( 71/1 ) و حداقل معدل 12/11 و حداکثر 57/19 می باشند . 86 آزمودنی پسر با میانگین و ( انحراف معیار ) 94/14 ( 48/1 ) و حداقل معدل نیمسال گذشته 78/11 و حداکثر 59/18 می باشند . « جدول شماره 2-4 »

جدول شماره 2-4

میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر معدل نیمسال آزمودنی ها
سن نمونه میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

کل نمونه (181 N=)
22/15 62/1 12/11 57/19

دختر (95 N= )
48/15 71/1 12/11 57/19

پسر (86 N= )
94/14 48/1 78/11 59/18

تعداد واحدهای گذرانده

یافته های حاصل در زمینه تعداد واحدهای گذرانده شده کل آزمودنی ها حاکی از آن است که میانگین و (انحراف معیار ) ، 57 و ( 55/35 ) حداقل واحدهای گذرانده 12 و حداکثر 128 است ، که از این تعداد 95 آزمودنی دختر با میانگین و انحراف معیار 56 و ( 24/30 ) و حداقل 12 و حداکثر 123 واحد می باشد . 86 آزمودنی پسر نیز با میانگین و ( انحراف معیار ) 65 ( 45/39 ) و حداقل 15 و حداکثر 128 واحد را گذرانده اند . « جدول شماره 3-4 »

جدول شماره 3-4

میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر تعداد واحدهای گذرانده آزمودنی ها
سن نمونه میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

کل نمونه (181 N=)
22/15 62/1 12/11 57/19

دختر (95 N= )
48/15 71/1 12/11 57/19

پسر (86 N= )
94/14 48/1 78/11 59/18

سال ورود به دانشگاه

توزیع فراوانی ، سال ورود دانشجویان به دانشگاه در نمونه آزمون فرضیه نشان می دهد که ورودی های سال 86 با تعداد 50 نفر ( 6/27 در صد ) بیشترین فراوانی و ورودی های سال 82 با تعداد 4 نفر ( 2/2 در صد ) کمترین فراوانی را دارا می باشند . « جدول شماره 4-4 »

جدول شماره 4-4

فراوانی و درصد فراوانی سال ورود آزمودنی ها به دانشگاه
کل دختر پسر سال ورود به دانشگاه

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

2/2 4 0 0 7/4 4 82

3/8 15 4/7 7 3/9 8 83

8/18 34 5/10 10 9/27 24 84

26 47 4/28 27 3/23 20 85

6/27 50 1/42 40 6/11 10 86

1/17 31 6/11 11 3/23 20 87

100 181 100 95 100 86 جمع

رشته تحصیلی

توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی آنان نشان می دهد که دانشجویان رشته تربیت بدنی بیشترین شرکت کننده را با تعداد 12 نفر ( 6/6 درصد ) دارا می باشند . دانشجویان رشته های زمین شناسی ، مهندسی برق ( قدرت ) و فیزیک کاربردی هر کدام با 1 نفر شرکت کننده ( 6/0 درصد ) کمترین فراوانی را دارا می باشند . « جدول شماره 5-4 »

جدول شماره 5-4

فراوانی و درصد فراوانی سال ورود آزمودنی ها به دانشگاه
کل دختر پسر عناوین
رشته ها

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

4/4
8
3/6
6
3/2
2
ادبیات فارسی

4/2
4
1/2
2
3/2
2
خاکشناسی

9/3
7
1/2
2
8/5
5
دامپزشکی

0/5
9
5/9
9
0
0
زیست شناسی عمومی

1/6
11
1/2
2
5/10
9
مدیریت بازرگانی

7/1
3
0
0
5/3
3
حسابداری

2/2
4
1/1
1
5/3
3
زراعت

9/3
7
2/3
3
7/4
4
آمار

6/0
1
0
0
2/1
1
زمین شناسی

2/2
4
1/2
2
3/2
2
مهندسی کشاورزی

7/1
3
2/3
3
0
0
زبان انگلیسی

3/3
6
1/2
2
7/4
4
ادبیات عرب

3/3
6
2/4
4
3/2
2
گیاه پزشکی

3/3
6
3/5
5
2/1
1
شیمی محض

2/2
4
1/1
1
5/3
3
تاریخ

3/3
6
2/4
4
3/2
2
دبیری فیزیک

7/1
3
2/3
3
0
0
مترجمی زبان انگلیسی

7/1
3
1/1
1
3/2
2
ماشین آلات کشاورزی

8/2
5
0
0
8/5
5
علوم اقتصادی

7/1
3
1/1
1
3/2
2
حقوق

7/1
3
1/1
1
3/2
2
کتابداری

کل دختر پسر عناوین
رشته ها

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

2/2
4
2/3
3
2/1
1
ریاضی محض

6/1
3
2/3
3
0
0
زبان فرانسه

6/0
1
0
0
2/1
1
مهندسی برق ( قدرت )

6/6
12
4/8
8
7/4
4
تربیت بدنی

2/2
4
1/1
1
5/3
3
مهندسی عمران

1/1
2
0
0
3/2
2
مهندسی مکانیک

8/2
5
2/3
3
3/2
2
علوم اجتماعی

3/3
6
1/2
2
7/4
4
زیست شناسی جانوری

7/1
3
1/2
2
2/1
1
علوم تربیتی

4/4
8
3/6
6
3/2
2
دبیری ریاضی

4/4
8
3/6
6
3/2
2
فیزیک

4/4
8
2/3
3
8/5
5
راهنمایی و مشاوره

1/1
2
1/1
1
2/1
1
جغرافیا

6/0
1
0
0
2/1
1
فیزیک کاربردی

2/2
4
2/3
3
2/1
1
دبیری انگلیسی

2/1
2
2/2
2
0
0
دبیری شیمی

2/1
2
0
0
3/2
2
دبیری زیست شناسی

100
181
100
95
100
86
جمع کل

سهمیه ورودی

توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس سهمیه ورودی آنان نشان می دهد که دانشجویان سهمیه مناطق بیشترین شرکت کننده را با تعداد 122 نفر ( 5/67 در صد ) دارا می باشند و دانشجویان سهمیه مناطق محروم ، جانبازان و منطقه یک هر کدام با 1 نفر شرکت کننده ( 6/0 درصد ) کمترین فراوانی را دارا می باشند . « جدول شماره 6-4 »

جدول شماره 6-4

توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت بر اساس سهمیه ورودی
کل دختر پسر سهمیه
ورودی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

5/67
122
7/73
71
3/59
51
مناطق

6/0
1
0
0
2/1
1
منطقه 1

7/12
23
5/10
10
1/15
13
منطقه 2

7/7
14
4/8
8
7
6
منطقه 3

4/4
8
2/4
4
7/4
4
خانواده شهداء

6/0
1
0
0
2/1
1
جانبازان

5
9
1/1
1
3/9
8
رزمندگان

1/1
2
0
0
3/2
2
ایثارگران

6/0
1
1/1
1
0
0
مناطق محروم

100
181
100
95
100
86
جمع

دانشکده ها

توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس دانشکده های محل تحصیل آنان نشان می دهد که دانشجویان دانشکده علوم بیشترین شرکت کننده را با تعداد 59 نفر ( 6/32 در صد ) و دانشجویان دانشکده تربیت بدنی با 10 نفر شرکت کننده ( 98/3 در صد ) کمترین فراوانی را دارا می باشند . « جدول شماره 7-4 »

جدول شماره 7-4

توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت بر اساس دانشکده
کل دختر پسر نام
دنشکده

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

4/14
26
0/20
19
1/8
7
ادبیات

6/11
21
5/10
10
8/12
11
کشاورزی

9/3
7
1/2
2
8/5
5
دامپزشکی

6/32
59
1/41
39
3/23
20
علوم

9/14
27
3/6
6
4/24
21
اقتصاد

3/8
15
4/7
7
3/9
8
علوم تربیتی

9/3
7
2/3
3
7/4
4
الهیات

9/3
7
2/1
1
7
6
مهندسی

6/6
12
4/8
8
7/4
4
تربیت بدنی

100
181
100
95
100
86
جمع

ترمهای مشروطی

توزیع فراوانی ترمهای مشروطی آزمودنی ها ، در نونه مربوط به آزمون فرضیه ها نشان می دهد که 156 نفر از دانشجویان ( 2/86 در صد ) سابقه مشروط شدن نداشته و در مقابل 3 نفر از دانشجویان ( 7/1 در صد ) 3 بار سابقه مشروطی داشته اند . « جدول شماره 8-4 »

جدول شماره 8-4

توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس تعداد ترمهای مشروطی
کل دختر پسر تعداد ترمهای مشروطی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

2/86
156
6/91
87
2/80
69
0

4/9
17
2/4
4
1/15
13
1

8/2
5
1/2
2
5/3
3
2

7/1
3
1/2
2
2/1
1
3

100
181
100
95
100
86
جمع

2-4- یافته های مربوط به آزمون فرضیه ها

فرضیه 1 : بین سوماتیزه شدن و میزان تحریف واقعیت دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی بین نمره های دانشجویان در مقیاس تحریف واقعیت با سوماتیزه شدن محاسبه گردید . چنانچه در جدول 9-4 مشاهده می شود ، ضریب همبستگی بین نمره های دانشجویان در مقیاس تحریف واقعیت با سوماتیزه شدن 31/0=r ( 001/0=p ) مثبت می باشد به عبارت دیگر افزایش تحریف واقعیت در دانشجویان با افزایش سوماتیزه شدن آنها همراه است . با توجه به این یافته ، فرضیه (1) تائید می شود .

فرضیه 1-1 : بین سوماتیزه شدن و میزان تحریف واقعیت دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد .

همانطور که در جدول شماره 9-4 مشاهده می شود ، ضریب همبستگی بین نمره های تحریف واقعیت دانشجویان دختر و نمرات آنها در مقیاس سوماتیزه شدن 46/0=r ( 001/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته فرضیه شماره 1-1 تائید می شود . به عبارت دیگر افزایش تحریف واقعیت در دانشجویان دختر با افزایش سوماتیزه شدن آنها همراه است .

فرضیه 2-1 : بین سوماتیزه شدن و میزان تحریف واقعیت دانشجویان پسر همبستگی مثبت وجود دارد .

ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمره های تحریف واقعیت و سوماتیزه شدن دانشجویان پسر 20/0=r ( 05/0=p ) می باشد . بر اساس این نتیجه فرضیه 2-1 تائید می شود . « جدول شماره 9-4 »

فرضیه 2 : بین تحریف واقعیت و وسواس دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

ضریب همبستگی بین نمرات تحریف واقعیت و وسواس دانشجویان مورد مطالعه برابر با 30/0=r ( 001/0=p ) می باشد و نشان دهنده همبستگی مثبت بین تحریف واقعیت و وسواس در دانشجویان می باشد . لذا با توجه به نتیجه به دست آمده فرضیه شماره 2 تائید می گردد . « جدول شماره 9-4 »

فرضیه 1-2 : بین تحریف واقعیت و وسواس دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد .

با مراجعه به جدول شماره 9-4 مشاهده می شود که ضریب همبستگی بین نمرات تحریف واقعیت و وسواس در دانشجویان دختر مورد مطالعه برابر با 23/0=r ( 05/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته ، فرضیه شماره 1-2 نیز تائید می گردد .

فرضیه 2-2 : بین تحریف واقعیت و وسواس دانشجویان پسر همبستگی مثبت وجود دارد .

مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمرات دانشجویان پسر مورد مطالعه در مقیاسهای تحریف واقعیت و وسواس برابر با 35/0=r ( 01/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته ، فرضیه شماره 2-2 نیز تائید می گردد .

فرضیه 3 : بین تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

ضریب همبستگی بین نمره های تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان مورد مطالعه برابر با 38/0=r ( 001/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته ، فرضیه فوق مورد تائید می باشد . « جدول شماره 9-4 »

فرضیه 1-3 : بین تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد . با مراجعه به جدول شماره 9-4 مشاهده می شود که ضریب همبستگی بین نمرات تحریف وافعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان دختر مورد مطالعه برابر با 33/0=r (01/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته فرضیه شماره 1-3 تائید می شود .

فرضیه 2-3 : بین تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان پسر همبستگی مثبت وجود دارد . مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمرات تحریف واقعیت و حساسیت بین فردی دانشجویان پسر مورد مطالعه برابر با 44/0=r (001/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته ، فرضیه شماره 2-3 نیز تائید می گردد . « جدول شماره 9-4 »

جدول شماره 9-4

ضرایب همبستگی بین مقیاس تحریف واقعیت دانشجویان با

سوماتیزه شدن ، وسواس و حساسیت بین فردی
آزمودنی ها متغیرها سوماتیزه شدن وسواس حساسیت بین فردی

کل
تحریف
وافعیت *** 31/0 *** 30/0 *** 38/0

دختر *** 46/0 * 23/0 ** 33/0

پسر * 20/0 ** 35/0 *** 44/0

05/0=p * 01/0=p ** 001/0=p ***

فرضیه 4 : بین تحریف واقعیت و افسردگی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی بین نمره های دانشجویان در مقیاس تحریف واقعیت با افسردگی محاسبه گردید . چنانچه در جدول 10-4 مشاهده می شود ، ضریب همبستگی بین نمره های دانشجویان در مقیاس تحریف واقعیت با افسردگی 31/0=r (001/0=p ) مثبت می باشد و به عبارت دیگر افزایش تحریف واقعیت در دانشجویان با افزایش افسردگی آنها همراه است . با توجه به این یافته ، فرضیه 4 تائید می شود .

فرضیه 1-4 : بین تحریف واقعیت و افسردگی دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد . همانطور که در جدول شماره 10-4 مشاهده می شود ، ضریب همبستگی بین نمره های تحریف واقعیت دانشجویان دختر و نمرات آنها در مقیاس افسردگی 29/0=r (01/0=p ) مثبت می باشد . با توجه به این یافته فرضیه شماره 1-4 تائید می شود . به عبارت دیگر افزایش تحریف واقعیت در دانشجویان دختر با افزایش افسردگی آنها همراه است .

فرضیه 2-4 : بین تحریف واقعیت و افسردگی دانشجویان پسر همبستگی مثبت وجود دارد . ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمره های تحریف واقعیت دانشجویان پسر و نمرات آنها در مقیاس افسردگی 33/0=r (01/0=p ) می باشد . با توجه به این نتیجه فرضیه شماره 2-4 تائید می شود .« جدول شماره 10-4 »

فرضیه 5 : بین تحریف واقعیت و اضطراب دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

ضریب همبستگی بین نمره های تحریف واقعیت و اضطراب دانشجویان مورد مطالعه برابر با 33/0=r (001/0=p ) می باشد و نشان دهنده همبستگی مثبت بین تحریف واقعیت و اضطراب در دانشجویان می باشد . لذا با توجه به نتیجه بدست آمده فرضیه شماره 5 تائید می گردد . « جدول شماره 10-4 »

فرضیه 1-5 : بین تحریف واقعیت و اضطراب دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد . جدول شماره 10-4 ضریب همبستگی بین نمرات تحریف واقعیت و اضطراب در دانشجویان دختر مورد مطالعه را 29/0=r (01/0=p ) نشان می دهد . با توجه به این یافته فرضیه شماره 1-5 تائید می شود .

فرضیه 2-5 : بین تحریف واقعیت و اضطراب دانشجویان پسر همبستگی مثبت وجود دارد . مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمرات دانشجویان پسر مورد مطالعه در مقیاسهای تحریف واقعیت و اضطراب برابر با 36/0=r (001/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته ، فرضیه شماره 2-5 نیز تائید می گردد . « جدول شماره 10-4 »

فرضیه 6 : بین تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

ضریب همبستگی بین نمرات تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان مورد مطالعه برابر با37/0=r (001/0=p ) می باشد . با توجه به نتیجه بدست آمده فرضیه شماره 6 تائید می گردد . « جدول شماره 10-4 »

فرضیه 1-6 : بین تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد . با مراجعه به جدول 10-4 مشاهده می شود که ضریب همبستگی بین نمره های تحریف واقعیت و خصومت در دانشجویان دختر مورد مطالعه برابر با 35/0=r (01/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته فرضیه شماره 1-6 تائید می شود .

فرضیه 2-6 : بین تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان پسر همبستگی مثبت وجود دارد . مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده بین نمره های تحریف واقعیت و خصومت دانشجویان پسر مورد مطالعه برابر با 39/0=r (001/0=p ) می باشد . با توجه به این یافته ، فرضیه شماره 2-6 نیز تائید می گردد . « جدول شماره 10-4 »

جدول شماره 10-4

ضرایب همبستگی بین مقیاس تحریف واقعیت دانشجویان با

افسردگی ، اضطراب و خصومت
آزمودنی ها متغیرها افسردگی اضطراب خصومت

کل
تحریف
وافعیت ** 31/0 ** 33/0 ** 37/0

دختر * 29/0 * 29/0 ** 35/0

پسر * 33/0 ** 36/0 ** 39/0

01/0=p * 001/0=p **

فرضیه 7 : بین تحریف واقعیت و اضطراب فوبیک دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد .

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی بین نمره های دانشجویان در مقیاس تحریف واقعیت با اضطراب فوبیک محاسبه گردید . چنانچه در جدول 11-4 مشاهده می شود ، ضریب همبستگی بین نمره های دانشجویان در مقیاس تحریف واقعیت با اضطراب فوبیک 31/0=r (001/0=p ) مثبت می باشد و به عبارت دیگر افزایش تحریف واقعیت در دانشجویان با افزایش اضطراب فوبیک آنها همراه است . با توجه به این یافته ، فرضیه 7 تائید می شود .

فرضیه 1-7 : بین تحریف واقعیت و اضطراب فوبیک دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود دارد . همانطور که در جدول شماره 11-4 مشاهده می شود ، ضریب همبستگی بین نمره های تحریف واقعیت دانشجویان دختر و نمرات آنها در مقیاس اضطراب فوبیک 33/0=r (01/0=p ) مثبت می باشد . با توجه به این یافته فرضیه شماره 1-7 تائید می شود . به عبارت دیگر افزایش تحریف واقعیت در دانشجویان دختر با افزایش اضطراب فوبیک آنها همراه است .

فرضیه 2-7 : بین تحریف واقعیت و اضطراب فوبیک دانشجویان


دسته‌بندی نشده

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

Author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *