پایان نامه های ارشد

پایان نامه :شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

 

2-3-1-  تغذیه به روش خط میکرو استریپ

در این روش همانطور که در شکل 2-3 نشان داده شده می باشد ، یک نوار[3] هادی به گونه مستقیم به لبه پچ میکرو استریپ متصل می گردد. عرض نوار هادی در مقایسه با زیر لایه بسیار کوچک می باشد مزیت این روش این می باشد که تغذیه می تواند به زیر لایه مشابه متصل گردد.

شکل 2-3 : تغذیه به روش خط میکرو استریپ( .(Garg et al., 2001

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف بهره گیری از خط میکرو استریپ این می باشد که امپدانس خط تغذیه با پچ بدون بهره گیری از المان اضافی دیگر تطبیق یابد. این امر را می توان با جابجایی خط انجام داد. مزیت این روش این می باشد که به سهولت ساخته می گردد و به آسانی می توان تطبیق امپدانس ایجاد نمود. گرچه در این روش با افزایش ضخامت دی الکتریک، امواج سطحی افزایش می یابد و تشعشع اضافی در ناحیه تغذیه ایجاد می گردد از این رو پهنای باند کاهش می یابد(  .(Behara, 2005همچنین تشعشع در محل تغذیه با عث ایجاد قطبی شدگی جانبی می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word