رشته مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

گرایش منابع نیروی انسانی

با عنوان :  تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانی

عنوان:

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

استاد راهنما :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دکتر مراد رضایی دیزگاه

استاد مشاور :

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1

     فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………..6        

1-5- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

1-7- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقيق……………………………………………………………8

1-8- قلمرو انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………………9

     فصل دوم: پيشينه‌ پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………11

2-2- بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی………………………………………………………………..11

2-2-1- تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی…………………………………………………………………..11

2-2-2- تعریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………….12

2-2-3- تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………….13

2-2-4- انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها……………………………………………………………………14

2-2-5- سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه ……………………………………………………16

2-2-6- قابلیت یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………..16

2-2-7- عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه………………………………………………………….18

2-2-8- روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ………………………………………….18

2-2-9- مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور………………………………….19

2-2-10- مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین……………………………………………………….19

2-2-11- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون……………………………………………………19

2-2-12- مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران…………………………………….20

2-2-13- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه……………………………………………………………….21

2-2-14- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه………………………………………………22

2-3- بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی…………………………………………………………………..23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1- پویایی محیطی………………………………………………………………………………………………..24

2-3-2- پویایی گروهی………………………………………………………………………………………………..24

2-3-3- مدیریت محیط سازمانی……………………………………………………………………………………27

2-3-4- پیچیدگی محیطی…………………………………………………………………………………………….28

2-3-5- ارتباط محیط و ساختار …………………………………………………………………………………….29

2-3-6- تحقیقات امری و تریست درمورد ی محیط ………………………………………………………….30

2-4- بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی………………………………………………………………..32

2-4-1- معنای عملکرد………………………………………………………………………………………………..32

2-4-2- عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………………………33

2-4-3- موافقت نامه های عملکرد………………………………………………………………………………..34

2-4-4- استاندارد های عملكرد…………………………………………………………………………………….34

2-4-5- معیارهایی برای سنجش عملکرد……………………………………………………………………….35

2-4-6- عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف………………………………………………………….35

2-4-6-1-عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری……………………………………………………………36

2-4-6-2-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل………………………………………………………37

2-4-6-3-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی…………………………………………………………37

2-5- سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش………………………………………………..39

2-5-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………39

2-5-2-تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………41

2- 5-3- جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش …………………………42

فصل سوم: روش اجرای تحقيق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………44

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………….44

3-3- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………….44

3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………..45

3-5- روش و ابزار جمع آوري داده های پژوهش………………………………………………………………45

3-6- روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………46

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………..46

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………48

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………………………48

4-2-1- داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در پژوهش……………………………………48

4-3- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات پژوهش…………………………………………………52

فصل پنجم: نیتجه گیری پژوهش

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..56

5-2-نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………..56

5-2-1-توصیف متغیر یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………56

5-2-2-توصیف متغیر پویایی محیطی…………………………………………………………………………….56

5-2-3-متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………..56

5-3- یافته­های استنباطی………………………………………………………………………………………………57

5-4- پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………..58

5-5- محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………59

5-6- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………59

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………60

پیوست­ها و ضمائم………………………………………………………………………………………………………66

چکيده

سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به مقصود مطالعه تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده می باشد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار91 شرکت بود، تشکیل می داد. از این تعداد، 52 شرکت با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به این شکل که اسم همه شرکت ها نوشته گردید و داخل کیسه ای انداخته گردید و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ، پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با بهره گیری از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 83/.، 90/. به دست آمد، سپس داده‌ها با بهره گیری از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد ارتباط معنادار و مثبتی هست و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، پویایی محیطی، عملکرد سازمانی.

 1-1-مقدمه

کوشش برای عملکرد بهتر موضوعی می باشد که انتظار بزرگ همه افراد ذینفع سازمان اعم از مشتریان، کارمندان و سهامداران می باشد (کرنتیر[1]،2001). عملکرد را می توان به عنوان رفتار ( روشی که سازمان ها، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی نمود . کمپ بل معتقد می باشد عملکرد رفتار می باشد و بایستی از نتایج متمایز گردد زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف گردد که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد (نیلی[2] و همکاران، 2002). عوامل زیادی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد، که یکی از این عوامل یادگیری سازمانی می باشد. یادگیری سازمانی تا حد زیادی با تمایل و جهت گیری بازار یک سازمان مرتبط می باشد و به صورت توانایی سازمان در پردازش اطلاعات بازار تعریف می گردد (سنتوس و همکاران[3] ، 2005). به توانایی سازمان در یادگیری به عنوان منبعی از مزیت پایدار رقابتی نگریسته می گردد و این هم به آن علت می باشد که « در صورتی که سازمان ها از هر نوعی که باشند توانایی سازگاری مستمر با آینده ی بشدت غیرقابل پیش بینی را کسب نکنند، زنده نخواهند ماند چه برسد به این که رشد کنند». به گونه کلی یادگیری سازمانی بصورت فرآیند خلق و ایجاد دانش از طریق «کسب اطلاعات در مورد شرایط جهان و … و بهبودبخشی به نوع کار آن سازمان » تعریف می گردد (کوهن[4]، 1991). این فصل شامل اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش می باشد.

1-2- اظهار مسأله

سازمان­ها برای حفظ بقاء و پیشرفت، به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و منابع انسانی سرمایه­های بنیادی سازمان­ها و منشاء هر گونه تحول و نوآوری در آنها تلقی می­شوند. در این ارتباط، نظام آموزشی هر کشوری از نظر نیروی انسانی و مشاغل ایجاد شده در آن بالاترین نسبت را در میان سازمان­ها و دستگاه های دولتی دارا می­باشد(عسگرپور، 2006).

عملکرد را می توان با شاخص های گوناگونی ارزیابی نمود که در این پژوهش عملکرد را که متغیر وابسته پژوهش می باشد با شاخص های (1) رضایت وبهره وری کارکنان (2) ارائه­ی خدمات باکیفیت (3) سودآوری و غیره … به صورت کیفی مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می دهیم (هسو[5]، 2008). هر سازمان فعالی که در محیط پویا به فعالیت می پردازد و در زمینه حصول و حفظ مزیت های رقابتی کوشش می نماید بایستی به ارتقای پایه­های دانش سازمانی اش همت بگمارد؛ بدین علت مستلزم یک گرایش یادگیری سازمانی مناسب می باشد ( ویر و ماسون[6]، 1988)؛ (ویر و همکاران،2000). تعداد کثیری از SME[7] ها با محیط های چالش برانگیز و ناآرام و لجام گسیخته مواجهند و مستلزم یادگیری سازمانی مؤثری خواهند بود زیرا که یادگیری سازمانی عمومی عاملی محوری برای نوآوری و عملکرد نه تنها در سازمان ها و شرکت های بزرگ بلکه در SME ها نیز می باشد. یادگیری سازمانی مستلزم تأکیدی مشهود بر بازار و مشتریان می باشد که SME ها را قادر می سازد تا به پیشرفت های بازار و نیازهای مشتریان پاسخ بگویند (ناسوشن[8]؛ ماتاندا و اندو بی سی[9]، 2011). در این پژوهش یادگیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل و پویایی محیط به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته می گردد. شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای مختلفی تعریف می شوند. بعضی از این معیارهای عبارت اند از: حجم اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید،نوع فناوری و صادراتی بودن یا نبودن تولیدات ،میزان گردش مالی و غیره. پس هر کشوری با در نظر داشتن شرایط خاص خود تعریفی از این شرکت ها ارائه کرده می باشد؛ مثلا در ایالات متحده آمریکا شرکت هایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک می نامند؛ در حالی که در آلمان شرکت هایی را که کمتر از 10 نفر پرسنل داشته باشند کوچک و از 10 نفر تا 499 نفر شرکت های متوسط به شمار می رود. (ابراهیمی، مردانی، 1381) هر چند این تعاریف کمّی تا حدودی تقسیم بندی را راحت می کنند اما معیارهای کمّی همیشه برای طبقه بندی شرکت ها روش مناسبی نیستند؛ مثلاً یک شرکت فولادسازی که مجموع کارکنان آن 500 نفر باشند در صنعت فولاد یک شرکت متوسط به حساب می آید، در حالی که یک شرکت خدماتی مانند یک شرکت مشاور مالی با حدود 500 نفر پرسنل یک شرکت بزرگ در زمینه خودش به شمار می رود. پس کیفیت و مشخصات کیفی شرکت ها نیز مهم می باشد (ملکی نژاد (1385). نگاهی کوتاه تر به ساختار نظام اقتصادی کشورهای مختلف ما را به اهمیت و جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر آشنا می کند. بنگاه های کوچک و متوسط امروز با عنوان عامل رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می شوند. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان هست. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می گردد. تجربه تایوان باعث گردید که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند. در خصوص اهمیت این شرکت ها، همین بس که حداقل 3/2 میلیون موسسه کوچک و متوسط درآلمان هست که تعداد کارکنان آنها 20 میلیون نفر می باشد و 70 درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند. در ایالات متحده نیز حدود 25 میلیون شرکت کوچک هست که بیش از 50 درصد از نیروی کار بخش خصوصی را در اختیار دارد. این شرکت ها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تامین کرده و 96 درصداز کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکتها تولید می شوند. در ایران حدود 7/99 درصد کارگاه های صنعتی کشور، سازمان هایی هستند که کمتر از 50نفر پرسنل دارند و این سازمان های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می دهند ( ابراهیمی و همکاران، 1381).

با در نظر داشتن مزایای مطرح شده در مورد یادگیری سازمانی و با وجود آمار رضایت بخش از عملکرد شرکت های کوچک و متوسط کشورهای مختلف این سوال پیش می آید که چرا در کشورما این شرکت ها جایگاه اصلی خود را در نظام اقتصادی پیدا نکرداند؟

چه عواملی در بهبود عملکرد این شرکت ها تاثیرگذار می باشد؟ چرا بعضی از آنها در یک صنعت مشابه بهتر از بقیه فعالیت می کنند؟ پس به خاطر اهمیت موضوع و بخاطر اینکه در مورد یادگیری سازمانی در شرکت های استان اردبیل تحقیقاتی انجام نگرفته می باشد، این پژوهش بر روی 91 شرکت کوچک و متوسط استان اردبیل که حداکثر کارکنان شرکتهای کوچک 20 نفر و حداکثر کارکنان شرکتهای متوسط 200 نفر می باشند، انجام می گیرد و محقق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال می باشد که آیا بین یادگیری سازمانی و عملکرد SME در استان اردبیل ارتباط هست؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

بشر در تمامی سازمانها به عنوان عامل مهم در پیشبرد اهداف سازمانی به شمار می رود. به همین جهت در راستای افزایش کارایی و بهره­وری بایستی عوامل روانشناختی و تاثیرگذار برکارایی کارکنان را شناخت و با     طرح­ریزی برنامه ­هایی در جهت رشد تعالی آن­ها و بهبود سازمان اقدام نمود. از سویی دیگر با وجود رقابت روزافزون موجود در دنیای کار سازمان­ها بایستی بر ارزیابی عواملی تمرکز کنند که در نهایت منجر به افزایش عملکرد شغلی و تاثیر آن ها خواهد گردید. برای اغلب سازمان­ها عملکرد کارکنان مهم ترین تعیین کننده موفقیت سازمان می باشد اهمیت مطالعه عملکرد سازمانی به عنوان عامل کلیدی در بهره­وری و یک پیامد مهم و اساسی برای سازمان، کاملاً واضح و مشخص می باشد و همین امر این متغیر را به عنوان یکی از اساسی­ترین متغیرهای مورد توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی تغییر داده می باشد(فریس[10]،2008). عملکرد شغلی را   می توان به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان­ها از رویدادهای رفتاری مجزایی که افراد در طی یک دوره زمانی مشخص انجام می­دهند، تعریف نمود(موتوویدلو[11]،2003). طبق پژوهش­های صورت گرفته عملکرد سازمانی تحت تاثیر توجه­های مختلف کارکنان مانند ادراک عدالت سازمانی،تعهد عاطفی، انگیزش شغلی، طرفداری سازمانی ادراک شده ، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی و هوش سازمانی قرار می­گیرد(آری[12] و همکاران،2004؛نعامی و پیریایی،1389). با در نظر داشتن اهمیت پیامد عملکرد سازمانی و تأثیر برجسته­ای که در بهره­وری فردی و سازمانی دارد، لزوم مطالعه دقیق و موشکافانه این متغیر و شناسایی پیشایندها و عوامل ایجاد کننده آن در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش احساس می­گردد.

از طرفی دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان می باشد. و نیز با شناخت اهمیت روز افزون دانش به عنوان یک منبع استراتژیک برای سازمانهای امروزی، جای تعجبی نیست که در دهه های اخیر بحث یادگیری سازمانی کانون تمرکز مطالعه های گسترده محققان مدیریتی شده می باشد رشد روز افزون بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای مدرن، محیط به شدت رقابتی و متغیر برای آنها فرآهم آورده و لزوم پویایی های دانش را افزایش داده می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق و در نظر گرفتن این موضوع که تحقیقات کمی در ارتباط با موضوع حاضر انجام شده می باشد و همچپنین از آنجایی که می توان از نتایج حاصل از این پژوهش، راهبردهای عملی جهت بهره گیری مسئولین در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی ارائه نمود. بر این اساس ضرورت اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط یادگیری سازمانی با عملکرد SME در استان اردبیل می باشد.

1-4- اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

1-5- چارچوب نظری پژوهش:

چارچوب نظری، نوعی مبانی نظری هدایتگر برای دستیابی به علل وقوع یک پدیده اجتماعی یا مسئله پژوهش می باشد که به کمک آن می­توان واقعیّت یا بخشی از واقعیّت را در مورد آن پدیده کشف نمود تا محقّق به تبیین، تفسیر، تحلیل و تشریح پدیده مورد پژوهش بپردازد. محقّق در چارچوب نظری پژوهش، از طریق روش­های شناختی به درک جزئیات عناصر نظری می­پردازد. این استدلال منطقی بین پدیده­های مورد پژوهش، همراه با قواعد منطقی به کشف و درک تبیین واقعیت منتهی می­گردد(ایمان، 1388).در واقع چارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند و به ما کمک می کنند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه های پویایی های موقعیتی که قرار می باشد پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم . از آنجائیکه چارچوب نظری چیزی نیست غیر از تعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش (سکاران ، 1388،ص 81) لازم می باشد بدانیم متغیرهای این پژوهش کدامند :

در این پژوهش عملکرد سازمانی ، متغیر وابسته می باشد که بعنوان مهمترین متغیر در این پژوهش بکار میرود و هدف ، توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری این متغیر می باشد و در نظر می باشد واریانس آن توسط یک متغیر مستقل و یک متغیر تعدیل گر تشریح گردد . متغیر مستقل یادگیری سازمانی می باشد که می تواند تأثیر زیادی بر روی متغیر وابسته ( عملکرد سازمانی ) داشته باشد . متغیر دوم پویایی محیطی می باشد که بعنوان یک متغیر تعدیل گر تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.

از آنجایی که مطالعه عملکرد سازمانی به عنوان عامل کلیدی در بهره وری و یک پیامد مهم و اساسی برای سازمان،کاملاً واضح و مشخص می باشد و همین امر این متغیر را به عنوان یکی از اساسی ترین متغیرهای مورد توجه محققان و روانشناسان صنعتی و سازمانی تغییر داده می باشد(فریس،2008) ما نیز در این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط ی یادگیری سازمانی با عملکرد در یک محیط پویا جریان تحقیقاتی زیر را مطالعه می کند:

  • ارتباط یادگیری سازمانی و عملکرد: در این زمینه تحقیقات کمی انجام شده می باشد اما با این تفاصیل می توان به مطالعات ملاحسینی و همکاران در سال 1389 و همچنین اسدی و همکاران در سال 1388 تصریح نمود.
  • هرمانن و همکاران نیز در سال 2012 در پژوهش خود با عنوان ارتباط ی یادگیری سازمانی با عملکرد به این نتیجه دست یافتند که بین یادگیری سازمانی،پویایی محیطی و زیست محیطی با عملکرد ارتباط معنادار و مثبتی هست.

ما نیز در پژوهش حاضر می کوشیم تا با ارائه مدل مفهومی زیر تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد در محیط پویا را نشان می دهد.

پویایی محیطی ( متغیر تعدیل گر )

عملکرد ( متغیر وابسته )
یادگیری سازمانی( متغیر مستقل)
فرضیه سوم
فرضیه اول
فرضیه دوم

 

1-6- فرضیات پژوهش:

  • بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل ارتباط هست.
  • بین پویایی محیطی و عمکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل ارتباط هست.
  • ارتباط یادگیری سازمانی با عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل به واسطه پویایی محیطی تعدیل می گردد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

تعاریف مفهومی:

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و بهره گیری از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته می باشد(مورالس و همکاران،2007).

پویایی محیطی: بی ثباتی و تغییر و تحولات پیش بینی نشده در محیط سازمان را پویایی محیطی می نامند . ( رابینز ، 1943 )

عملکرد سازمانی:

عملکرد سازمانی شیوه ای می باشد که سازمان بتواند کارها و یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد(استونر،1386،ص 10).

تعاریف عملیاتی:

مقصود از یادگیری سازمانی در پژوهش حاضر نمره ای می باشد که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی یادگیری سازمانی کسب می کند.

مقصود از پویایی محیطی در پژوهش حاضر نمره ای می باشد که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی پویایی محیطی کسب می کند.

مقصود از عملکرد سازمانی در پژوهش حاضر نمره ای می باشد که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی عملکرد سازمانی کسب می کند.

1-8- قلمرو انجام تحقيق

     قلمرو موضوعي تحقيقي در یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مي باشد. این پژوهش در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و تئوری های سازمانی قرار دارد.

   الف) دوره زماني انجام تحقيق: در يک دوره زماني 6 ماهه به هدف معين شده دست يافته گردید.

   ب) مکان تحقيق: شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

تعداد صفحه :88

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان