پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-1 معرفی شمای کلی الگوریتم

در این قسمت مسئله مشارکت واحدها با درنظر گرفتن قیود شبکه سیستم­های قدرت در یک چارچوب تکراری حل می­گردد. در هر تکرار، یک مسئله مشارکت واحدها بدون قید شبکه می باشد. قید مربوط به عملکرد شبکه در حالت عادی و بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل، مثل قید مربوط به بیشینه ظرفیت انتقال خطوط در حالت عملکرد عادی شبکه و عملکرد شبکه بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل به ترتیب در دو زیرمسئله مورد مطالعه قرار می­گیرند. در هریک از این زیرمسئله­ها در هر تکرار اگر شاهد فعال شدن یک قید نامساوی باشیم این قید بصورت یک قطع بندرز[1] به مسئله اصلی اضافه می­گردد. در الگوریتم ارائه شده قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی می­مانند. این اقدام منجر به افزایش سرعت حل مسئله می­گردد [8]. بطور کلی مسئله SCUC به بخش­های مختلفی تجزیه می­گردد:

  1. مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی.
  2. زیربرنامه مطالعه شبکه در حالت عادی به عنوان زیرمسئله 1.
  3. زیربرنامه مطالعه شبکه بعد از وقوع حادثه­های مختلف به عنوان زیرمسئله 2.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Benders Cut

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word