پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره:الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تکه هایی از این پایان نامه :

روش Nicolson Ross Weir

روش های استخراج پارامترهای محیطی در بعضی شرایط مانند هنگامی که ضخامت تیغه به صورت دقیق مجاسبه نشده می باشد و یا زمانی که اندازه ضرایب انعکاس و انتقال بسیار کوچک می باشد، پاسخ دقیقی ایجاد نمی نماید. (Smith et al., 2002; Ziolkwoski, 2003)

از دیگر معایب روش های دست یابی به پارامترهای محیطی می توان به تعیین اولین مرز تیغه همگن، تعیین علامت ریشه جذر جهت یافتن امپدانس موج، تعیین عدد صحیح m در قسمت حقیقی ضریب شکست تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این روش نیز از پارامتر های پراکندگی جهت استخراج پارامترهای محیطی بهره گیری می گردد. فرض می گردد که تیغه به صورت همگن اقدام می نماید و تیغه دارای ضخامت d می باشد. در این روش  ضریب انعکاس و

ضریب انتقال می باشد، به صورت زیر تعریف می گردد.

(4-36)

در ارتباط فوق  نشان دهنده عدد موج در فضای آزاد می باشد.

پارامترهای پراکندگی برحسب ضریب شکست و امپدانس موج به صورت زیر محاسبه می شوند. (Nicolson et al, 1970; Kong, 2000; Kong, 2002)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word