پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد تصاویر رزونانس مغناطیسی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسئله دیریکله ترکیبی

در مقدمه عنوان کردیم که حل مسئله دیریکله ترکیبی برابر با احتمال­های پیمایشگر تصادفی دلخواه می باشد. در این بخش نحوه یافتن حل مسئله دیریکله را مرور می­کنیم. انتگرال دیریکله شامل فیلد U و ناحیه امگا می باشد که مرتبط با انتقال گرما، الکتروستاتیک و پیمایش­های تصادفی می­باشد. یک تابع هارمونیک تابعی می باشد که معادله لاپلاس را ارضا کند . مسئله دیریکله در واقع یافتن یک تابع هارمونیک می باشد که شرایط مرزی را ارضا می­کند. تابع هارمونیک که شرایط مرزی را ارضا کند انتگرال دیریکله را کمینه می­کند زیرا که معادله لاپلاس معادله اویلر- لاگرانژ برای انتگرال دیریکله می باشد. سپس ماتریس ترکیبی لاپلاس و ماتریس رویداد راس-یال تعریف می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word