پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمولاسیون مشارکت واحدها با لحاظ کردن نیروگاه بادی

در این بخش با بهره گیری از متدولوژی معرفی شده در فصل2 و ترکیب آن با روش­های مرسوم در نظر گرفتن عدم قطعیت نیروگاه­های بادی کارایی روش مذکور در حذف قیود و کاهش زمان اجرای برنامه بیش از پیش نشان داده می­گردد. در این بخش از فرمولاسیون موجود در مرجع [69] بهره گیری شده با این تفاوت که در قسمتی از تابع هدف که به ازای سناریوهای مختلف باد، برای هر واحد رزروی متناسب با هر سناریو بدست می­آید، با فرمولاسیون معرفی شده در فصل2 جایگزین می­گردد و قیود اضافی حذف می­گردند. در ادامه تابع هدف و قیود مربوطه نشان داده شده می باشد. هزینه کلی انرژی و رزرو سیستم در طول زمان مورد نظر بهره­بردار، به عنوان تابع هدف در نظر گرفته  می­گردد به این شکل که هزینه انرژی وابسته به اندازه توان تولیدی و رزروهای سیستم می باشد؛ بهره­بردار به دنبال کم کردن این هزینه خواهد بود، این تابع هزینه در ارتباط (3-1) نشان داده شده می باشد. تابع هزینه واحدها بصورت خطی درآمده و قیمت­های پیشنهاد شده ازسوی تأمین کننده­های رزرو نیز دردسترس می­باشد. هزینه مربوط به روشن و خاموش­کردن واحدها نیز در نظر گرفته شده می باشد. در این تابع هدف تنها واحدهای حرارتی در نظر گرفته شده­اند. خاطر نشان می گردد که در بعضی از روابط فصل2 از اندیس k که بیانگر حوادث محتمل بود بهره گیری شده و در این فصل به جای اندیس k از اندیس s که بیانگر شماره سناریو از 1 تا  می­باشد بهره گیری شده می باشد. بدیهی می باشد که متغیرها و ثابت­ها از لحاظ ماهیتی همان تأثیر قبل را خواهند داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word