پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه …

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

2-6-  بازده تشعشعی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازده تشعشی آنتن پج نه تنها تحت تاثیر تلفات هادی و دی الکتریک می باشد بلکه تحریک موج سطحی نیز بسیار موثر می باشد. با کاهش ضخامت زیر لایه، اثر تلفات هادی و دی الکتریک بسیار محسوس می گردد و بازده را محدود می نماید. به بیانی دیگر، با افزایش ضخامت دی الکتریک توان امواج سطحی افزایش می یابد و بازده را محدود می کند. تحریک امواج سطحی به دلیل ایجاد تزویج دو طرفه بین المان های در یک آرایه و ایجاد انکسار در لبه های صفحه زمین یا زیر لایه که سبب مخدوش شدن در الگو می گردد، نامناسب هستند. اگر زیر لایه هوا باشد امواج سطحی تحریک نمی شوند.  در مجموع می توان نتیجه گرفت که بازده بالاتر با افزایش ضخامت زیر لایه ایجاد می گردد که سبب کاهش تلفات دی الکتریک و هادی می گردد.

بازده تشعشعی به صورت زیر تعریف می گردد.(Jackson et al., 1991)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word