پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

عملیات ساختاری

 

همانطور که در شکل 3-2 نظاره می­گردد بخش­بندی حاصل از PSO علاوه بر بطن راست و چپ شامل اجزای دیگر هم می­گردد برای اینکه ما از خروجی این مرحله برای خودکار کردن روش پیمایش تصادفی بهره گیری می­کنیم پس نیاز می باشد که اجزای غیر از بطن راست و چپ تا حد ممکن از تصویر حذف شوند. برای رفع این مشکل از آنجایی که بطن راست و چپ از اجزای بزرگ تصویر هستند ما از عملیات ساختاری بهره گیری کردیم.

عملیات ساختاری به عملیاتی گفته می گردد که بر روی تصاویر باینری یا مقیاس خاکستری اعمال شده و هدف از آن ایجاد تغییر و یا تصحیح در اجزا داخل یک تصویر می­باشد. این عملیات معمولا به عنوان یک مرحله پیش پردازش انجام می­گردد. از مهمترین عملیات ساختاری عبارتند از: عملیات افزایش، عملیات فرسایش، عملیات گشودن، عملیات بستن.

عملیات افزایش و فرسایش: مقصود از عملیات افزایش عملیاتی می باشد که باعث افزایش ابعاد اجزاء داخل تصویر به اندازه یک یا چند پیکسل می گردد. در اثر این اقدام ممکن می باشد نقاطی که از یک تصویر در اثر عواملی زیرا تاثیر نویز یا اعمال حد آستانه نامطلوب جا افتاده می باشد، تصحیح گردند. مثلا ممکن می باشد دو جزء از تصویر به یکدیگر متصل گردند. الگوریتم اعمال فیلتر افزایش به یک تصویر باینری به این شکل می باشد که تمامی نقاط سیاه تصویر مطالعه شده در صورتیکه حداقل یکی از همسایگان انتخابی نقطه مورد مطالعه سفید باشند، نقطه مزبور نیز سفید خواهد گردید در غیر اینصورت سیاه باقی خواهد ماند.

عملیات فرسایش دقیقا عکس عملیات افزایش می باشد. در این عملیات معمولا نقاط ناخواسته حذف می شوند و سایر اجزا تصویر نیز به اندازه یک یا چند پیکسل نازکتر خواهند گردید. در یک تصویر باینری تمامی نقاط سفید تصویر مطالعه شده در صورتیکه حداقل یکی از همسایگان انتخابی آن سیاه باشد، آن نقطه نیز سیاه خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word