پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق با موضوع روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی دﺳﺘﻪ ذرات

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) نواحی مبهم و فاقد برچسب

ویژگی­های تحلیلی الگوریتم پیمایشگر تصادفی برای مطالعه رفتار الگوریتم هنگامی که نواحی مبهم وجود دارند برای زمانیکه تعداد نواحی از تعداد برچسب­ها بیشتر می باشد بهره گیری می­گردد. با بهره گیری از ویژگی مقدار میانگین در تابع هارمونیک احتمال یا پتانسیل در یک ناحیه برچسب گذاری نشده با میانگین­گیری روی نواحی همسایه و وزن دهی به کمک تباین بین ناحیه­ها و سطح مشترک آنها بدست می­آید. پس یک ناحیه مبهم که با دو ناحیه برچسب گذاری شده سطوح مشترک دارد برچسب ناحیه را می­گیرد که تباین پایین­تری با آن دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word