پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شکل فعال و مدل­های ظاهری

ASM شامل یک مدل شکلی آماری بنام PDM بدست آمده توسط PCA روی شکل­ها تراز شده و یکسان برای جستجوی مدل در تصویر می­باشد [62]. بخش­بندی از طریق قرار دادن مدل روی تصویر و گردش تخمینی تکراری، انتقال و جابجایی پارامترهای مقیاسی با بهره گیری از تخمین مربع انجام می­گردد. این روش یک راه حل قابل اعتماد را فراهم می­کند از آنجایی که فقط اشکال مشابه با داده­های آموزشی مجاز هستند.

AAM بکار برده شده جهت بخش­بندی بطن چپ بطور مستقل در دو مطالعه ارائه شدند که پتانسیل کلینیکی رویکرد را در بخش­بندی هم اندوکاردیوم و هم اپی­کاردیوم نشان داد [64،63]. قدرت AMM و ASM می تواند در یک مدل ترکیبی[1] ادغام گردد [67-61]. محققان یک مدل ترکیبی چند مرحله­ای معرفی کردند که AAM در حالت ظاهری کلی مطلوب­تر اما جایگاه­های مرزی غیر دقیق­تری فراهم می­نمود در حالی­که ASM توانایی خوبی در یافتن ساختارهای موضعی داشت. آنها پس پیشنهاد کردند که چندین فاز مستقل مورد تأکید قرار بگیرد که با AAM در مرحله اولیه آغاز می­گردد که مدل را روی قلب جایگاه­بندی کرده و بدنبال آن مرحله ترکیب AAM/ASM که امکان دقیق­تر کردن جایگاه را ممکن می­سازد. هر چند این مدل نتایج دقیقی نتیجه می­دهد و برای اولین بار AMM، نتایج روی بطن راست ، مدل کنونی به تصاویر میان حفره­ای و پایان دیاستول منفرد بود در حالیکه مدل شکل سه بعدی سازگاری کلی با مدل فراهم می­کند [68]. نتایج بخش­بندی بدست آمده روی قسمت­های رأسی بهبود پیدا نمود، اگر مطابقت موضعی AMM دو بعدی مؤثر نباشد، با مدل سه بعدی از طریق مطابقت سراسری[2] تصحیح می­گردد.

[1] hybrid

[2] – global matching

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word