مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان

گرایش زراعت

با عنوان :  اثر تاریخ کاشت و بهره گیری از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه آموزشی زراعت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.sc.)

رشته: مهندسی کشاورزی      گرایش:زراعت

 عنوان:

اثر تاریخ کاشت و بهره گیری از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان

استاد راهنما:

دکتر محمدنقی صفرزاده

استاد مشاور :

دکتر هاشم امین پناه

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان   صفحه
  چکیده……………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2
فصل دوم مطالعه منابع……………………………………………………………………………………….. 5
2-1 مبدأ و پیشینه لوبیا……………………………………………………………………………………….. 6
2-2 سطح زیر کشت و تولید لوبیا در ایران و جهان……………………………………………….. 7
2-3 اهمیت اقتصادی لوبیا…………………………………………………………………………………… 8
2-4 خصوصیات گیاهشناسی لوبیا……………………………………………………………………….. 10
2-5 نیازهای اقلیمی لوبیا…………………………………………………………………………………….. 12
2-6 تاریخ کاشت………………………………………………………………………………………………. 13
2-6-1 اثر تاریخ کاشت بر رشد لوبیا……………………………………………………………………….. 14
2-6-2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف لوبیا…………………………………………………………. 16
2-6-3 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه لوبیا…………………………………………………………….. 17
2-6-4 اثر تاریخ کاشت بر اجزاء عملکرد لوبیا………………………………………………………….. 20
2-6-5 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد قسمت‌های هوایی لوبیا………………………………………… 21
2-7 مالچ………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-7-1 مالچ پلاستیکی……………………………………………………………………………………………. 23
2-7-2 اثر مالچ‌های پلاستیکی بر رشد گیاه……………………………………………………………….. 25
2-7-3 فوائد مالچ‌های پلاستیکی…………………………………………………………………………….. 27
2-7-4 اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبیا…………………………………………………………………………. 27
2-7-5 اثر مالچ در کنترل علف‌های هرز…………………………………………………………………… 28
2-7-6 اثر مالچ بر رطوبت قابل بهره گیری خاک……………………………………………………………. 29
فصل سوم مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………. 32
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید