رشته مدیریت

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

گرایش مالی

با عنوان : مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پايان نامه تحصیلی جهت اخذ درجةکارشناسي ارشد

رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 عنوان:

” مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمّدطالقانی

 

استاد مشاور:

دکترابراهیم چیرانی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3اهميت وضرورت اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 3

1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5فرضیه ها ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-8ساختار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات

2-1 مقّدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2 بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)…………………………………………. 9

2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری……………………………………………………………………………. 9

2-2-2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران……………………………………………………………………………………… 11

2-2-3تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران……………………………………………………………………………….. 13

2-2-3-1تئوري چشم انداز……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-3-2نظریه رفتارهاي مبتني بر تجربه و آزمون خطا……………………………………………………………………. 16

2-2-3-3نظریه رفتار گلهاي در بازارهاي مالي……………………………………………………………………………… 20

2-2-3-4ديدگاه معامله گران اختلال زا در ماليه…………………………………………………………………………. 20

2-2-4واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد…………………………………………………………………………… 20

2-3بخش دوّم: مبانی نظری اعلاميه‌هاي سودنقدي……………………………………………………………………… 23

2-3-1سود نقدی سهام……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-2مفهوم سود و کاربردهای آن…………………………………………………………………………………………… 24

2-3-3سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن…………………………………………………………………………….. 25

2-3-4سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن……………………………………………………………………………………. 26

2-3-5مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری……………………………………………………………………….. 28

2-3-6عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود………………………………………………………… 30

2-3-7 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود………………………………. 33

2-3-8 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………….. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-9 سودآوری و تقسیم سود………………………………………………………………………………………………… 37

2-4بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………… 39

2-4-1تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-4-2تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………. 41

فصل سوم: روش پژوهش

3-1مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-3معرفی مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 49

3-4متغيرهاي پژوهش و تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………… 49

3-5روش‌شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 54

3-6روشهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 55

3-7جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 55

3-8روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ها…………………………………………….. 56

3-8-1 تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-8-2 رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………. 57

3-8-3 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده…………………………………………………………………………… 58

3-8-4 مفروضات رگرسیون خطی………………………………………………………………………………………………. 58

3-8-5 آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….. 59

3-8-6 آزمون مناسب بودن مدل………………………………………………………………………………………………… 59

3-8-7 آزمون هم‌خطی بین متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. 60

3-8-8 آزمون معنادار بودن ضرايب……………………………………………………………………………………………. 61

3-8-9 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………… 61

3-9نرم افزار تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 64

4-3آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………… 65

4-4آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

4-4-1تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون…………………………………………………………………… 66

4-4-2 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………… 68

4-4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………………………… 68

4-4-2-2 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-2-3 ناهمسانی واریانس ها…………………………………………………………………………………………………. 70

4-4-2-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………. 71

4-5 آزمون فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5-2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 74

4-5-3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 77

4-5-5 آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 82

5- 2 اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 82

5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-1نتیجه گیری از فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 85

5-3-3نتیجه گیری از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………… 86

5-3-4نتیجه گیری از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………… 87

5-3-5نتیجه گیری از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………….. 88

5-4محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 89

5-5پیشنهادات برای بهره گیری از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………. 89

5-6توصيه براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………………………………………….. 90

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………. 97

1مقّدمه

در تحقیقات مالی ارتباط مثبت بین تغییر سود نقدی و بازده سهام پیرامون روزهای اعلان توزیع سود نقدی به خوبی مستند شده می باشد. (آرونی و سواری[1]، 1980؛ آسکیت و مولینز[2]، 1986). پژوهش گران بر این باورند که سود نقدی همانند سود گزارش شده، اطلاعاتی در باره جریان نقدی آتی شرکت فراهم می کند. پرداخت سود نقدی به گونه منظّم به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان نقدی آتی مورد توجّه سرمایه گذاران قرار می گیرد (بنارتزی و دیگران[3]، 1997؛ اسکینر[4]، 2003). تغییر سود نقدی به افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند کمک می کند تا پیش بینی های خود از جریان نقدی آتی را مورد ارزیابی مجّدد قرار داده و بر این اساس قیمت سهام شرکت ها را تغییر دهند.

با توجّه به موارد گفته شده، در اين فصل به بررسي كليّات تحقيق پرداخته شده می باشد. آغاز مساله اصلي تحقيق بيان مي گردد و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، فرضیات تحقيق، روش تحقيق، روش گردآوري اطلاعات و قلمرو تحقيق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار کلّی پژوهش اظهار می گردد.

1-2بيان مسئله

در بازارهاي كارآ در شكل قوي، اوراق بهادار به شكل صحيحي قيمت گذاري شده و منعكس كننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم مي باشد. همچنين فرض مي گردد كه همه اطلاعات به گونه رايگان و بدون محدوديت در دسترس همه سرمايه گذاران در بازار سرمايه قرار مي گيرد. در صورت وجود چنين اطلاعاتي، افرادي كه به اين اطلاعات دسترسي دارند مي توانند از آن در جهت پيش بيني قيمت سهام بهره گیری و بازدهي غير عادي كسب كنند. در واقع براي اينكه گروهي بازده اضافي پايداري بدست آورند، بايستي به گونه مداوم اطلاعات محرمانه اي را داشته باشند يا توانايي خاصي براي كسب بازده غيرعادي مداوم بر مبناي اطلاعات عمومي، نسبت به ديگر سرمايه گذاران، داشته باشند (راعي، تلنگي، 1387: 506) صورت هاي مالي چاپ گردیده توسط شركت ها، محتواي اطلاعاتي دارند. يكي از مشخصه هاي بازار كارآ در شكل قوي اين می باشد كه قيمت سهام در هر لحظه از زمان منعكس كننده ارزش ذاتي سهام با توجّه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار بوده و بازده غيرعادي در اين بازار وجود ندارد. بنابراين در صورتي كه بتوان اين بازده غيرعادي را در بازار كاهش داد، ميزان كارآیي بازار بيشتر مي گردد. كاهش اين بازده اضافي نيز صرفاً از طريق شناسايي عوامل مرتبط با ايجاد آن امكان پذير می باشد (Aksu, 2003).

سود نقدي و تغييرات قيمت سهام از عوامل اصلي كسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. و از آنجايي كه بخشي از اين بازدهي حاصل سرمايه‌گذاران را سود نقدي شامل مي‌گردد ، نياز به بررسي بوده تا زماني كه سود نقدي اعلام مي‌گردد بر روي بازار چه عكس العملي خواهد داشت و اين عكس العمل در حقيقت توسط حجم معاملات و بازدهي سهم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين تحقيق مي‌تواند براي بسياري از سرمايه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به كار گرفته شده و در تصميم‌گيري‌هاي خود لحاظ نمايند چرا كه اگر افزايش سود تقسيمي باعث مي‌گردد تا بازار از واكنش مناسبي بر خوردار گردد در نتيجه سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي كه با افزايش سود تقسيمي مواجه هستند، مناسب‌تر خواهد بود (يحيي زاده فر و ميربلوك، 1384: 104).

لذا سوال اصلی پژوهش حاضر به این شکل می باشد که: “آیا بین عکس العمل بازار سهام و اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟”.

 1-3اهميت وضرورت اجرای پژوهش

تأثیر واحدهاي تجاري و بازرگاني در ساختار اقتصادي كشورها بركسي پوشيده نيست. امروزه واحدهاي تجاري به عنوان پايه هاي اصلي اقتصاد كشورها، حجم زيادي از منابع اقتصادي، نظير نيروي كار، مواد اوّليه، سرمايه و . . . را مورد بهره گیری قرار مي دهند و پیش روی، با توجّه به حجم توليد و فروش، تأثیر حائز اهميتي را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها ايفا مي نمايد. به همين دليل بحث درخصوص اطلاعات مالي نسبت بدهي، نسبت گردش دارايي هاي ثابت، نسبت گردش مجموع دارايي ها، ،EPS انتشار يافته نظير نسبت بازده سرمايه گذاري، نسبت حاشيه خالص سود در تعيين و شناسايي سهام بهينه بسيار تأثيرگذار مي باشند، بنابراين اطلاعات مالي درست و به موقع و بهنگام در شناسايي سهام بهينه بسيار مورد توجّه مي باشد (فلّاح شمس و کوشا، 1390).

همچنین تجهيز و تخصيص بهينه سرمايه، تأثیر بسيار مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد (بهکیش، ۱۳۸۰). بورس اوراق بهادار، عمدهترين راه تجهيز و تخصيص بهينه سرمايه می باشد. با ارتقا كارآيي، بورس اوراق بهادار، تأثیر خود را در حصول اهداف فوق بهتر ايفا مي‌كند. يكي از ويژگي‌هاي بازار كارآ ، شفّاف بودن اطلاعات می باشد. با ارائه اطلاعات دقيق و به موقع سرمايه‌گذاران، امكان تصميم‌گيري صحيح براي آنها فراهم مي‌گردد. زیرا هنگامي كه سرمايه‌گذار تصميم به سرمايه‌گذاري در سهام مي‌گيرد، اوّلين مشكلي كه با آن مواجه مي‌گردد انتخاب سهم مورد نظر براي خريد می باشد. لذا اگر اطلاعات مربوط و به موقع در دسترس باشد، سرمايه‌گذاران دچار سر در گمي نمي‌شوند و با اطمينان خاطر مي‌توانند با بهره گیری از اين اطلاعات اقدام به تصميم‌گيري كنند (فربد، بردبار و منصوری، 1388). از طرف دیگر تقسيم سود از دوجنبه بسيار مهم قابل بحث می باشد. از يك طرف عاملي اثرگذار بر سرمايه‌گذاري‌هاي پيش روي شركت‌هاست. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي‌گردد. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري تعادل مستقر كنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت‌ها اتخّاذ مي‌گردد بسيار حسّاس و داراي اهميت می باشد. توجّه همه جانبه به عوامل و محدوديت‌هاي مؤثّر بر سياست تقسيم سود علاوه بر به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقاي شركت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم مي‌نمايد. سود نقدي به عنوان یکی از شیوه هاي توزیع جریان نقدي، بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. شرکت ها ممکن می باشد به علت های متعددي اقدام به توزیع سود کنند. تئوري هاي پیام دهی توزیع سود نقدي را تبیین می کنند . بر اساس این تئوري ها، مدیریت، زمانی اقدام به افزایش سود نقدي می کند که از سودآوري آتی شرکت مطمئن باشد .پس، توزیع سود نقدي می تواند حاوي پیام مثبتی از سودآوري آتی شرکت باشد (کردستانی، نصیري و رحیم پور، 1389: 69-68).

لذا با توجّه به اهمیتی که ذکر گردید پرداختن به اعلامیه های سود نقدی و واکنش بازار نسبت به آن از اولویت های پژوهشی می باشد که در پژوهش حاضر به آن پرداخته می گردد.

1-4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

2- تعیین ارتباط بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

3- تعیین ارتباط بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

4- تعیین ارتباط بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

5- تعیین ارتباط بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلاميه‌هاي سودنقدي.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

1-5فرضیه ها ی پژوهش

  • بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي ارتباط معناداري هست.

2- بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي ارتباط معناداري هست.

3- بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي ارتباط معناداري هست.

4- بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي ارتباط معناداري هست.

5- بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي ارتباط معناداري هست.

1-6روش پژوهش

تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد، زیرا به “مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” می پردازد.

از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غير آزمايشي مي باشد که سعي پژوهشگر بر این می باشد تا يك مساله و پرسش واقعي كه در اقدام هست طي يك فرآيند تحقيق پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

 1-7قلمرو تحقيق

الف. قلمرو زماني: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زماني مربوط به از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 مي باشد.

ب. قلمرو مكاني: قلمرو مكاني تحقيق شامل بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج. قلمرو موضوعي: اين تحقيق از لحاظ قلمرو موضوعي در زمينه مباحث مالی – رفتاری مي باشد.

1-8ساختار تحقيق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده می باشد.

فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار پژوهش ارائه گردیده می باشد.

فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش به توضیح زیر گنجانده می گردد:

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

بخش دوّم: مبانی نظری اعلاميه‌هاي سودنقدي.

بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلاميه‌هاي سودنقدي در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل سوّم: در اين فصل كلّية مراحل روش شناسي تحقيق شامل: روش تحقيق، جامعه آماري مورد مطالعه، نمونه آماري، ابزار جمع آوري اطلاعات ، اعتبار يابي ابزار پژوهش، روش تجزيه وتحليل داده ها و آزمونهاي آماري بهره گیری شده، مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

فصل چهارم: در این فصل پس از اظهار مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به پژوهش حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می گردد.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجّه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای پژوهش اظهار شده و در انتها نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

تعداد صفحه :122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان