رشته مدیریت

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

گرایش بین الملل

با عنوان :  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مديريت و حسابداري

گروه آموزشی مديريت بازرگاني

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مديريت بازرگاني    

گرایش:بين الملل

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

استاد راهنما:

دکترحبيب شهبازي گيگاسري

استاد مشاور:

دکترشهرام گيلاني نيا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6) چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7) فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-9)قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2) رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-3) روانشناسی رفتار مصرف کننده     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-4) اهمیت درک رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-5) انواع رفتار خرید مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-5-1) رفتار واکنشی عادی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-5-2) مشکل گشایی مجدد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-5-3) مشکل گشایی گسترده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-6) فرآیند تصمیم گیری به خرید مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………. 28
–         شناخت مشکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–         جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–         ارزیابی گزینه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
–         تصمیم گیری درمورد خرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
–         ارزیابی پس از خرید   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7) رفتار مصرف‏کننده در محیط دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………. 34
–         مدل شكل‏گيري و تأثير ساختار ذهني   …………………………………………………………………………………………………………………………… 36
–         رفتار ارتباطي مصرف‏كنندگان در محيط ديجيتال ………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-9) انواع کالا در خريد و فروش اينترنتي   ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  ………………………………………………………………………………………………… 44
2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-10-2) شرایط تحويل کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-10-3) خدمات مشتري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-10-4) عوامل مربوط به كيفيت اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-10-5) تمایل یا توجه مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-10-6) عوامل برانگيزاننده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-10-7) جنبه تجربي خريد ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-10-8) عوامل موقعيتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-10-9) قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-10-10) کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-10-11) امكانات پشتيباني سايت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-10-12) اعتماد الكترونيكی یا اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………… 58
2-10-12-1) اعتماد الكترونيك و توسعه تجارت الكترونيك ………………………………………………………………………………………. 60
2-11) پیشنه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
الف) پیشینه داخلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-12) اختصار فصل   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید