رشته مدیریت

فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

گرایش مالی

با عنوان : بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه مديريت بازرگاني

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.A.” مديريت بازرگاني

« گرايش مديريت مالي»

عنوان

بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

فصل اول: كليات تحقيق

1-1مقدمه. 1

1-2 بيان مسئله پژوهش………..2

1-3 ضرورت و انگيزه پژوهش… 2

1-4 اهداف پژوهش… 3

1-5 بيان موضوع تحقيق.. 4

1-6 فرضيه اصلي (کل) 4

1-8 روش جمع آوري اطلاعات… 4

1-9 مدلهاي آماري در تحليل داده ها 5

1-10 تحليل واريانس… 5

1-11 قلمرو زمانی تحقيق.. 6

1-12 قلمرو مکانی تحقيق.. 6

1-13 تعاريف مفهومی و عملياتی تحقيق.. 6

فصل دوم: مرور منابع و ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

2-1-1 بخش اول تعريف حسابداري.. 9

2-1-2 ضرورتهاي حسابداري .10

2-1-3 موضوع حسابداري… 10

2-1-4 حسابداري و تحولات تکنولوژي… 11

2-1-5 تاريخچه حسابداري… 12

2-1-6 حسابداري در ايران.. 14

2-1-7 زمينه هاي کاري حسابداري بهاي تمام شده 15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-9 اهميت حسابداري بهاي تمام شده 15

2-1-10 كاربرد حسابداري بهاي تمام شده 16

2-1-12 دايره هزينه يابي… 16

2-1-13 کالاي ساخته شده 16

2-1-13 کالاي در جريان ساخت…. 16

2-1-16 اجزاء و عوامل بهاي تمام شده 17

2-1-17 مواد اوليه. 17

2-1-20 دستمزد. 17

2-1-23 سربار توليد.. 18

2-1-26 مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده 19

2-1-27 سيستم اطلاعات حسابداري صنعتي.. 20

2-1-29گزارشات درون سازماني… 21

2-1-30 گزارشهاي برون سازماني… 21

2-1-31 انواع هزينه يابي… 22

2-1-33 تفاوت حسابداري بهاي تمام شده (صنعتي) با حسابداري مالي.. 23

2-1-34 تفاوت هاي حسابداري مديريت با حسابداري مالي.. 24

2-1-35 حسابداري مالي… 24

2-1-36 حسابداري دولتي… 25

2-1-37 حسابداري مديريت…. 25

2-1-39 مربوط بودن(relevance). 26

2-1-40 به موقع بودن(timeliness). 26

2-1-41 صحيح بودن(accuracy). 27

2-1-42 قابل مقايسه بودن(comparability) 27

2-1-43 اهميت…. 27

2-1-45 تصميم گيرندگان درون سازماني.. 29

2-1-46 برنامه ريزي(planning). 29

2-1-47 تهيه بودجه(budgeting). 30

2-1-48 کنترل (controlling). 30

2-1-49تصميم گيري در مورد قيمت هاي فروش(pricing decisions) 31

2-1-50 مديريت موجوديها(inventory management) 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-51 بودجه بندي سرمايه اي(capital budgeting) 31

2-1-52 تصميم گيرندگان برون سازماني.. 32

2-1-53 آشنايي با مفاهيم حسابداري در صنعت برق.. 33

2-1-54 تهيه صورتهاي مالي شرکت توانير…. ….35

2-1-56 روش متحدالشکل حسابداري…..36

بخش دوم…37

2-2-1 مروري بر سيستم متحدالشکل مالي توانير. 37

2-2-2 تاسيسات برق.. 40

بخش سوم…..53

2-3-1 مروري بر روشهاي توليد برق…. 53

2-3-4 کار. 54

2-3-5 وزارت نيرو و انرژي الکتريکي… 55

2-3-6 طبقه‌بندي نيرو گاه ها 57

2-3-13 نيروگاههاي انرژي‌هاي تجديد پذير. 59

2-3-14 طبقه‌بندي نيرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک.. 60

2-3-15 توربين بخار نيروگاه حرارتي.. 60

2-3-16 سيکل ترکيبي.. 62

2-3-20 انرژي خورشيدي.. 63

2-3-21 انرژي زمين‌گرمايي.. 64

2-3-22 نيروگاه بادي.. 64

2-3-23 نيروي برق‌آبي.. 65

2-3-24 نيروگاه آب تلمبه‌اي.. 66

2-3-25 نيروگاه هسته‌اي.. 66

2-3-26 تاريخچه صنعت برق در جهان و ايران……. 66

2-3-27پيشينه پژوهش… 68

فصل سوم: روش اجرای تحقيق مواد و روش ها

3-1 مقدمه. 72

3-2 روش اجراي تحقيق.. 72

3-4 نوع و ماهيت روش تحقيق.. 72

3-5 شاخص هاي آماري و توصيفي.. 73

3-8 جامعه آماري.. 74

3-9 ابزار گردآوري داده ها 74

3-10 آمار هاي رسمي.. 74

3-13 روايي(validity) 75

3-14 پايايي(valiability) 75

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق

4-1 مقدمه. 78

4-2 آزمون شاخص های توصيفی… …78

4-3 آزمون Levene. …78

4-4 آزمونAnova. 84

4-5 آزمون هاي تکميلي.. 85

4-6 آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد گاز.. 86

4-7 آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد بخار.. 87

4-8 آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد باد.. 89

4-9 آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد بخار .. 90

4-10 آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد باد.. 91

4-11 آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد بخار با مولد باد.. 93

4-13 تحليل توصيفي بررسي شاخص هاي توزيع. 95

4-14 محاسبه چولگي و کشيدگي توزيع داده ها 95

4-16 تحليل استنباطي.. 97

4-17 آزمون کلموگروف اسميرنوف… 97

4-18 نمودار هاي تحليلي اکتشافي داده ها (Explore Plots) 97

4-25 معادل نا پارامتري آزمون هاي t 102

4-26آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد گاز 103

4-27آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد بخار 104

4-28آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد باد 105

4-29آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد بخار 106

4-30آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد باد 107

4-31آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد بخار با مولد باد 108

4-32آزمون post hoc مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد ها. 109

4-33جدول نتايج شاخص هاي توصيفي.. 110

فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….112

5-2نتايج آمار توصيفي…………………………………………………………………………………….. ..112

5-3نتايج آناليز واريانس……………………………………………………………………………………. ..112

5-4نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و گاز……………………………….112

5-5نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و بخار …………………………..112

5-6نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و باد……………………………….113

5-7نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه گاز و بخار…………………………………………..113

5-8نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه گاز و باد………………………………………………113

5-9نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه بخار و باد…………………………………………….113

5-10نتايج آزمون LSDمقايسه دو به دو متغيرها………………………………………………………..114

5-12نتايج شاخص هاي توصيفي پارامتري و غير پارامتري…………………………………………..115

5-13پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………116

5-14پيشنهادات پژو هش هاي آتي ……………………………………………………………………………116

5-15پيشنهادات براي صنعت برق……………………………………………………………………………….117

5-16محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………119

چکيده

برق به عنوان صنعت زير بنايي در فرآيند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه هاي مختلف فراهم مي سازد. تنوع بخشي به منابع توليد برق نيز از الويت اول اين صنعت می باشد. از اين رو پژوهش حاضر سعي در مقايسه بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت توليد برق با مولد هاي سيکل ترکيبي، گازي، بخار و بادي در نيروگاه هاي استان گيلان با نام نيروگاه سيکل ترکيبي گيلان، نيروگاه گازي و بخار با نام شهيد بهشتي لوشان و نيروگاه برق بادي سبز منجيل دارد. روش تحقيق اين پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با در نظر داشتن اينکه با يک چها چوب نظری آغاز می گردد و سپس از يافته های استنتاج به اقدام می آيد روش فرضی قياسی خوانده می گردد. براي اين مقصود اطلاعات لازم از طريق مطالعه کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود در نيرو گاه هاي فوق و همچنين با همکاري دفتر فني مبني بر ارائه اطلاعات توليد، جمع آوري گرديد. پس از بررسي هاي به اقدام آمده، هزينه هاي توليد نيروگاه هاي فوق استخراج شده از صورت هاي مالي، و مقدار توليد در سال هاي مورد بررسي باروش هاي آماري مناسب و معيار هاي سنجش بهاي تمام شده يک واحد برق توليد شده در سه نيرو گاه فوق اقدام گردید. نتايج حاصله گويای اين مطلب می باشد که طي سال هاي مورد بررسي، بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد سيکل ترکيبي، کمتر از ساير مولد ها بوده و بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد گازي با اختلاف کمی، نزديک به بهاي تمام شده سيکل ترکيبي می باشد. در مولد بخار نيز با تطبيق هزينه هاي توليد بخار با ساير مولد هاي توليد، منتج به بالا بودن هزينه هاي توليد اين مولد نسبت به ساير مولد هاي مي باشد. و در نهايت بهاي تمام شده مولد بادي بيشتر از ساير مولد ها می باشد و دليل آن نيز از وضعيت اقليمي، جغرافيايي و آب و هوايي می باشد که مولد باد به آن وابسته می باشد. طبيعي می باشد که اين محدوديت توليد باعت عدم بهره گیری از ظرفيت کامل مولد هاي بادي شده و با در نظر داشتن ماهيت هزينه توليد برق که جزء هزينه های ثابت هستند، موجب افزايش بهاي تمام شده توليد برق مي گردد. براي محاسبه يافته هاي تحقيق و استنباط آماري اقدام به محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمونه آماري نموده و براي محاسبات آماری ازآنجائي که فقط يک عامل يعني (شيوه توليد)را عامل تاثير گذار بر متغير وابسته (بهاي تمام شده توليد برق) مورد بررسي قرار مي دهد لذا از تحليل واريانس يک عامله ANOVA بهره گیری گردید.و تي ستودنت (student’s t-test) براي پيش بيني تغييرات و تطبيق يک متغير براساس متغير ديگر بهره گیری مي گردد.

کلمات کليدي : بهاي تمام شده، کيلو وات ساعت برق، مولد هاي برق سيکل ترکيبي، مولد هاي برق گاز، مولد هاي برق بخار، مولد هاي برق باد.

1-1مقدمه:

از اهميت و ارزش ارزنده برق که يکي از زير بنايي ترين صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي کشور می باشد نمي توان ساده گذشت اين صنعت که در ايجاد زير ساخت هاي توسعه نقشي اساسي دارد. بستر لازم را براي پويايي و رشد کشور در زمينه هاي گوناگون اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و اجتماعي فراهم مي سازد. حرکت کشور در مسير توسعه اقتصادي و ارتقاء سطح رفاه عمومي اجتماعي، کوشش مداومي در افزايش ظرفيت هاي توليد برق را طلب مي کند. پيشرفت روز افزون و سريع فن آوري ها همراه با افزايش رقابت در عرصه اقتصادي جهاني، فعالان توليد را ناگزير به توليد محصولات با کيفيت و در عين حال با قيمت تمام شده کمتر نموده می باشد. که يکي از اساسي ترين اهداف مديران آگاه و با تجربه امروزي که در راه رسيـدن به آن قدم بر مي دارند، تعيين قيمت تمام شده توليد و همچنين تعيين بهاي فروش کالا و نتيجتا تعيين سود ناخالص آن می باشد. حسابداري يکي از ابزار هاي کارآمدي می باشد که در رسيدن به اين هدف با ايجاد سيستم هاي کنترلي مناسب هزينه يابي بر مبناي مراکز هزينه و مسئوليت که منجر به تهيه گزارشات بمـوقع و قابل اتکا کـه متناسب با نوع توليد پيش بيني شده و توليدات آتي مي باشد تسهيل مي نمايد. در صنعت برق، با در نظر داشتن عدم امکان ذخيره سازي انرژي الکتريکي و همچنين وجود روشهاي متنوع توليد، وظيفه تعيين بهاي تمام شده توليد برق در هر يک از روش ها، يکي از مهمترين نياز هاي اطلاعاتي جهت برنامه ريزي توليد می باشد. در ايران با در نظر داشتن سياست وزارت نيرو مبني بر ايجاد بازار برق جهت خريدن برق با کمترين قيمت ممکن، ضرورت تعيين بهاي تمام شده برق را توجيه مي نمايد. از آنجايي که برق توليد شده براي اينکه به مرحله مصرف برسد مي بايست دومرحله ديگر مانند انتقال و توزيع را طي نمايد و هر مرحله خود داراي هزينه هايي می باشد که باعث افزايش بهاي تمام شده برق مي گردد. با در نظر داشتن اينکه دراين پژوهش در پي مشخص کردن شيوه توليد با کمترين بهاي تمام شده برق در مرحله توليد هستيم، لذا قدم نخست محاسبه بهاي تمام شده توليد برق در نيرو گاه هاست. به همين دليل بکار گيري تکنيک هاي حسابداري و سيستم مديريت هزينه ها براي شرکت هاي مديريت توليد برق ضروري می باشد(سيف الهي، 1382).

در اين پژوهش سعي گرديده که با شناسايي مراکز هزينه درشرکتهاي مـديريت توليد، قيمت تمام شده هر کـيلو وات ساعت برق توليدي در چهار روش سيکل ترکـيبي، گازي، بخاري وبادي براي سه سال متوالي 1389لغايت1391محاسبه، مقايسه و در پايان روش بهينه با بهاي تمام شده کمتر شناسايي و پيشنهادات لازم ارائه گــردد. با اين امــيد که حاصل اين تحقيق بتواند کمکي در مشخص کردن روش هاي بهينه توليد از نظر بهاي تمام شده در صنعت برق کشور نمايد.

1-2 بيان مسئله پژوهش:

در جهان امروز، صنعت برق بعنوان يکي از صنايع مادر و پايه اي محسوب مي گردد. افزايش نياز روزافزون اين صنعت که بدليل افزايش جمعيت جهان و پيشرفت تکنولوژي حاکم بر آن مي باشد موجب افزايش مصرف برق خواهد گردید. کشور ما ايران نيز با اين مشکل مواجه می باشد و مي بايست بطور مداوم منابع و تاسيسات توليد برق خود را گسترش دهد. لذا لازم می باشد در زمان تصميم گيري نسبت به گسترش تاسيسات برق آنهم با وجود توليد برق به روش هاي متفاوت که نيازمند تاسيسات خاص خود بوده بررسي هاي اقتصادي بعمل آورد. در اين بررسي محاسبه قيمت تمام شده کالاي توليد شده مانند موارد اساسي و تعيين کننده مي باشد که مي تواند ساير عوامل موثر در تصميم گيري را تحت الشعاع خود قرار دهد. ضمنا از آنجايي که توانايي رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني يکي از اهداف عاليه صنعت برق ايران مي باشد، اين صنعت ضمن نزديک کردن خود به استانداردها و بازارهاي اقتصادي در پي توليد برق به حداقل بهاي ممکن با بهره گیری از تکنولوژي پيشرفته در شرايط اقتصادي فعلي مي باشد. از طرفي زیرا در بازارهاي اقتصادي بخش عمده اي از بهاي تمام شده يک واحد کالا شامل انرژي تخصيص يافته به آن مي باشد هر چه قيمت اين انرژي پايين تر و واقعي تر باشد شرايط رقابت و فعاليت هاي اقتصادي براي ساير صنوف نيز فراهم مي گردد(سيف الهي،1382). عمده مشکل صنعت برق در کشور ايران ريشه در ساختار مالکيت و مديريت اين صنعت دارد. تمرکز مالکيت بر مبناي بخش عمومي و دولتي و همچنين افرايش سطوح سازماني اين صنعت را با کمبود منابع مالي براي سرمايه گذاري متناسب با توسعه نموده می باشد (وزارت نيرومطالعات در امور انرژي). اين پژوهش به دنبال مقايسه بهاي تمام شده چهار روش توليدي (سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي) درسطح شرکت هاي توليد کننده مي باشد. مسئله اساسي مورد بررسي اين تحقيق اينست که در کدام يک از اين چهار روش، قيمت تمام شده توليد پايين تر می باشد؟

1-3 ضرورت و انگيزه پژوهش:

مانند ابزارهاي مديريت در برنامه ريزي و کنترل و حرکت در مسير اهداف عاليه سازمان و دسترسي به اطلاعات جهت پيش بيني هاي آتي، بودجه بندي ودر نهايت تصميم گيري مي باشد. بررسي نحوه عملکرد و سطح کارايي شرکت هاي مديريت توليد برق از بعد قيمت تمام شده برق، آنهم با وجود شيوه هاي مختلف توليد يعني سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي با يک روش به صرفه توليدي، لازم به نظر مي رسد. چه بسا که با تشخيص و استقرار يک روش مناسب توليدي، زمينه رسيدن به ابزارهاي مناسب مديريتي جهت تصميم گيري و برنامه ريزي تا رفع بحران از اين صنعت را فراهم مي سازد. همچنين صنعت برق ايران که يک صنعت کلان محسوب شده و از زير ساخت هاي توسعه اقتصادي مي باشد اتخاذ يک روش مناسب و با صرفه اقتصادي جهت توليد برق از بين روش هاي موجود مي تواند منجر به حفظ منابع ملي گردد. اولين گام در تصميم گيري نسبت به اين مساله، تعيين روش توليدي می باشد که شامل قيمت تمام شده بهينه از نظر مالي باشد(سيف الهي، 1382).از ديدگاه مالي روش بهينه توليد در صنعت حفظ راندمان می باشد، براي کسب راندمان توليد مي بايست هزينه هاي توليد را کاهش داد و از طرفي مقدار توليد را نيز افزايش داد، با در نظر داشتن اينکه تجهيزات توليد برق توان توليدي ثابت دارند امکان افزايش توليد وجود ندارد و با در نظر داشتن ماهيت ثابت هزينه ها در نيروگاه هاي توليد برق، امکان کاهش هزينه ها وجود ندارد زيرا در صنعت برق با در نظر داشتن قوانين تدوين شده و ساختار منظم اين صنعت انعطاف پذيري هزينه ها در اين صنعت را غير ممکن نموده می باشد. اين محدوديت باعث گرديده که حفظ راندمان در فرآيند توليد ممکن نشود اما مي توان با انتخاب شيوه هاي توليد با تجهيزات با راندمان، متنوع کردن و تغيير منابع توليد از سوخت هاي فسيلي به منابع تجديد پذير به اين هدف دست يافت.  

1-4 اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي معضلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،1382). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي می باشد.

از ديدگاه فني مهندسي با در نظر داشتن محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان بهره گیری مي گردد. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد می باشد نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،1382). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند گردید. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند مانند شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان بهره گیری مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري اين پژوهش بهره گیری نگرديد.

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان