رشته مدیریت

فرمت word : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

گرایش مالی

با عنوان : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی

عنوان پژوهش:

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

(مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان اردبیل)

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرتیموری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                          صفحه

چکیدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 1

فصل اول. کلیات پژوهش

1-1- مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 3

1-2- اظهار مسألهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 5

1-4- چارچوب نظری تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 5

1-4-1- مبانی نظري تحليل پوششي داده‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 6

1-5- فرضیه تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 8

1-6- اهداف تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 8

1-7- تعریف متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 8

1-8- قلمرو تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 9

فصل دوم. ادبیات پژوهش

2-1- مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 12

2-2-1- حداکثر کردن سودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 12

2-2-2- حداکثر کردن ثروتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 13

2-3- تأثیر مدیران مالی در واحدهای انتفاعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4- مفهوم عملکرد شرکتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 14

2-5- ارزیابی عملکردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 23

2-9- سود حسابداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 26

2-9-2- سودمندی سودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 29

2-11- تئوری ها و مدل هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 30

2-11-1- مدل(DEA) پوششي داده‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 30

2-12- رتبه بندي با بهره گیری از مدل ابركاراييبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 30

2-13- پیشینه تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-13-1- تحقیقات داخلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 33

2-13-2- تحقیقات خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 35

فصل سوم. روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 46

3-2- روش تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 47

3-3- جامعه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 48

3-4- محاسبه حجم نمونهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 50

4-1- مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 68

5-2- نتایج تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 74

5-5- محدودیت های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 75

منابعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 76

پیوستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 80

چکیده

مسأله اصلی پژوهش: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها تأثیر اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی پژوهش: هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی پژوهش: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با بهره گیری از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری نمود.

متغیرهای اصلی پژوهش: در این پژوهش نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه می باشد.

روش پژوهش: در اين تحقيق از روش تحليل پوششي داده‌ها، از مدل تركيبيDEA- TOPSIS براي ارزيابي كارايي مالي شعب بانك‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها بهره گیری شده می باشد. اين روش از دو واحد تصميم‌گيري مجازي A واحد تصميم‌گيري و i واحد تصميم‌گيري، براي تعيين بهترين و بدترين ميزان كارايي نسبي هر واحد تصميم‌گيري بهره گیری خواهيم كرد. از دو مقدار به دست آمده براي كارايي، به كمك روش TOPSIS برای ايجاد يك شاخص به نام نزديكي نسبي(RC) به I واحد تصميم‌گيري بهره گیری مي‌كنيم. این پژوهش از نظر هدف یا ماهیت کاربردی می باشد. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده می باشد.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این پژوهش جامعه آماري در اين پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل می باشد.

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این پژوهش از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی می باشد. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه، تحلیل پوششی داده‌ها

1-1- مقدمه

شرکت‌ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی‌های مشهود زیرا اموال، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی‌های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند(نمازی و ابراهیمی، 1390).

از طرفی، توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده می باشد(همتی و همکاران، 1389).

مدیران بایستی از صورت‌هاي مالي بانک‌‌ها و شركت‌ها آگاهي داشته باشند تا بتوانند آينده بانک‌‌ها و شركت‌ها را پيش‌بيني و تصميمات آگاهانه‌اي اتخاذ كنند. پس شناسايي و ارزش‌گذاري درست و صحيح صورت‌هاي مالي بانک‌‌ها و شركت‌ها هم براي مديران و هم براي بهره گیری‌كنندگان از صورت‌هاي مالي امري ضروري مي‌باشد كه روز به روز بر اهميت آن افزوده مي‌گردد(رحیمیان و همکاران، 1391)

1-2- اظهار مسأله

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها تأثیر اساسی دارد(بحیرایی، 1391).

امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی می باشد. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران[1]، 2012).

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته می باشد. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بایستی دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی گردد. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این می باشد که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابعند.

بانك‌هاي تجاري و تخصصی موسسات مالي هستند كه وجوه راكد مردم را جمع‌آوري كرده و به تجار، صاحبان صنايع و ساير متقاضيان تسهيلات اعطاء مي‌كنند. در واقع، بانك با عمليات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، كمبود سرمايه و ترس از ريسك سرمايه‌گذاري، نمي‌خواهند يا نمي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت نمايند، به اشخاصي كه براي سرمايه‌گذاري به منابع مالي محتاج‌اند، فراهم مي‌سازد و از آن‌جايي كه هدف بانك تجاري كسب سود می باشد، طبيعي می باشد بانك بايستي منابع را هرچه ارزان‌قيمت‌تر جذب كرده و با حداكثر نرخ سود به متقاضيان تسهيلات دهد. از اين رو، هدف اوليه و اساسي بانك همانند ساير سازمان‌هاي انتفاعي، حداكثر كردن ثروت صاحبان آن مي‌باشد. در افزايش ثروت صاحبان سهام مديريت بانك بايد تصميم بگيرد كه آيا دارايي‌ها با كيفيت پايين‌تر و درآمد بيشتر و يا دارايي‌ها با كيفيت بالاتر و ريسك كمتر را كسب كند و يا آيا بانك بايد سرمايه‌گذاري كند و تسهيلات با سررسيدهاي طولاني اعطاء نموده و نقدينگي‌اش را كاهش دهد و يا دارايي‌هايي با سررسيدهاي كوتاه‌مدت‌تر را انتخاب و درجه بالايي از نقدينگي را تأمين نمايد؟ اين‌ها سؤالاتي هستند كه مديران بانك‌ها هميشه با آن‌ها درگير هستند(كريمي، 1385).

پاسخ به سؤالات فوق نياز به ارزيابي عملكرد مالي را بااهميت‌تر ساخته تا از اين طريق بانك‌ها عملكردشان را از لحاظ سودآوري، كفايت سرمايه، ساختار دارايي و نقدينگي نسبت به بانك‌هاي رقيب مورد بررسي قرار دهند تا بتوانند موقعيت خود را سنجيده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملكرد خود اقدام نمايند.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی می باشد. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران، 2012).

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته می باشد. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بایستی دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی گردد. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این می باشد که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابع‌اند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در بانک‌‌ها مورد بهره گیری قرار گیرد. همچنین در استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری می‌توان نگاهی به این پژوهش داشت و در موارد لزوم، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد. در ضمن، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي جهت امور آموزش و پژوهش مي‌توانند از این جمله باشند و همچنین شركت‌های سرمایه‌گذاری يا كارگزاري‌هاي وابسته به بازار سرمایه و يا هر سرمايه‌گذار كه از نتايج تحقيق جهت تصميم‌گيري مي‌تواند بهره گیری نمايد. ارزیابی عملکرد بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل موضوع این پایان‌نامه می باشد و تا آن‌جا که مطلع هستیم، تاکنون هیچگونه تحقیقی با این ماهیت در بانک کشاورزی صورت نگرفته می باشد. از جهت نوع مطالعه و محل اجراء، این پژوهش جدید می باشد

1-4- چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می گردد. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته، توصیف‌شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع(پیشینه پژوهش) فراهم آمده می باشد(خاکی، 1387).

روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد هست، كه در ميان آن‌ها اندازه‌گيري كارايي(شيوه اندازه‌گيري نسبت ارزش كل خروجي‌ها به ارزش كل ورودي‌هاي يك واحد) مي‌تواند در رسيدن به اهداف پژوهش كمك مؤثري داشته باشد. تحليل پوششي داده‌ها يك روش اندازه‌گيري كارايي می باشد و براي اندازه‌گيري كارآيي واحدهاي تصميم‌گيرنده كه داراي چندين ورودي و چندين خروجي مي‌باشند، به كار مي‌رود. در اين روش فرض بر اين می باشد كه واحد تصميم‌گيري‌هاي كارآ هميشه بهتر از واحد تصميم‌گيري‌هاي ناكارآ اقدام مي‌نمايند.

1-4-1- مبانی نظري تحليل پوششي داده‌ها

کارآیی به معناي خوب کارکردن می باشد و تحت تأثیر شاخص‌هاي درون سازمانی مثل سود هر واحد، فروش هر واحد و یا رضایتمندي ناشی از یک واحد و از این قبیل قرار دارد؛ که به صورت نسبت خروجی به ورودي اظهار می گردد:

ورودي/خروجی= کارآیی

روش‌هاي پارامتري و غیرپارامتري اندازه گیري کارآیی

تکنیک‌هایی براي محاسبه میزان کارآیی و مقدار مناسب افزایش در خروجی و کاهش در ورودي به مقصود رسیدن به کارآیی صددرصد در سال‌هاي اخیر ایجاد شده‌اند که عموماً به دو دسته تکنیک‌هاي پارامتري و تکنیک‌هاي ناپارامتري تقسیم می شوند.

در روش‌هاي پارامتري شکل خاصی را براي یک تابع تولید در نظر می‌گیرند، سپس به وسیله روش‌هاي آماري و اقتصادسنجی به برآورد ضرایب مجهول تابع(پارامترها) می‌پردازند؛ زیرا در این روش پارامترها(ضرایب) از تابع برآورد می گردد به آن روش «پارامتري» می‌گویند.

در روش‌هاي غیرپارامتري هیچ فرم تابعی براي تابع تولید در نظر گرفته نمی‌گردد و تابع تولید بوسیله خود واحدها تعیین می گردد(مهرگان، 1383).

شکل1-1- روش‌هاي پارامتري و غیرپارامتري تحلیل پوششی داده‌ها(کوک[2]، 2001)

روش تحلیل پوششی داده‌ها[3] یکی از روش‌هاي ارزیابی عملکرد با بهره گیری از سنجش کارآیی واحدها می باشد. در این روش واحدهاي تصمیم‌گیرنده مورد مطالعه واحدهایی مستقل‌اند که ورودی‌هاي مشابهی را براي تولید خروجی‌هاي مشابه به کار می‌برند. لزوم همگونی ورودی‌ها و خروجی‌ها شرط اول در انتخاب واحدهاي مورد ارزیابی می باشد. تحلیل پوششی داده‌ها مانند روش‌هاي غیرپارامتري ارزیابی کارآیی می باشد.

به طورکلی تحلیل پوششی داده‌ها در دو قالب کلی مدل‌هايBCC و CCRمطرح می گردد. این دو مدل با مبنا قراردادن ارتباط زیر که توسط «فارل» براي اندازه‌گیري کارآیی پیشنهاد گردید، شکل گرفته‌اند(فارل[4]، 1997).

در سال 1984 «بنکر»[5]، «چارنز» و «کوپر» با تغییر در مدل CCR مدل جدیدي را عرضه کردند که با در نظر داشتن حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت پیدا نمود. مدل BCC مدلی می باشد که به ارزیابی کارآیی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌پردازد(بنکر، 2000)

1-5- فرضیه پژوهش

  • عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با بهره گیری از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کردک

1-6- اهداف تحقيق

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.

1-7- تعریف متغیرها

  • عملکرد مالی:

اندازه‌گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه‌گذاری و غیره(احمدخان و همکاران، 2012).

  • نسبت بازده دارایی ROA(معیار عملکرد مالی): یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی‌های آن شرکت می‌باشد. ROA یک ایده درمورد مدیریت کارآمد در ارتباط با بهره گیری از دارایی‌ها در جهت تولید سود(دارایی‌های مولّد) به ما می‌دهد که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می گردد. ROA به صورت درصد اظهار می گردد و بعضی اوقات به بازده سرمایه‌گذاری[6] تصریح دارد(تهرانی، 1391).

متغیرهایی که برای ارزیابی عملکرد مالی در بانک‌‌های اردبیل بهره گیری شده می باشد بصورت زیر می باشد:

جدول 2-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد(رستمي و همکاران، 1390)

نسبت مالي توضيحات ورودی خروجی
(L) نقدينگي
موجودي نقد + اوراق مشاركت(به كل سپرده‌ها) اين نسبت بيانگر پاسخگويي بانك به نيازهاي نقد در كوتاه‌مدت می باشد. خروجی
كل تسهيلات به كل سپرده‌ها اين نسبت بيانگر توانايي بانك جهت تجهيز منابع نقد براي بازپرداخت تعهدات می باشد. ورودی
(A) ساختار دارايي
كل درآمد بانك به كل دارايي‌ها بيانگر توان بانك در درآمدزايي از دارايي‌ها می باشد. خروجی
كل تسهيلات به كل دارايي‌ها اين نسبت بيانگر تكيه بانك بر تسهيلات در درآمدزايي بانك می باشد. ورودی
ذخاير مطالبات به كل تسهيلات اين نسبت بيانگر ذخاير درنظرگرفته شده براي مطالبات معوق بوده و بالابودن آن بيانگر مطالبات معوق زياد بانك می باشد. ورودی
دارايي‌هاي ثابت به كل دارايي‌ها اين نسبت بيانگر سرمايه‌گذاري بانك در دارايي‌هاي غيرسودآور می باشد. ورودی
(E) سودآوري
بازده دارايي‌ها بيانگر سهم دارايي‌ها از سود خالص می باشد. خروجی
بازده حقوق صاحبان سهام اين نسبت بيانگر بازده تعلق گرفته به سهامداران می باشد. خروجی
(AC) كفايت سرمايه
حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها می باشد. خروجی
نسبت كفايت سرمايه اين نسبت بيانگر توانمندي بانك پیش روی نوسانات اثرگذار بر اقلام ترازنامه می باشد. خروجی

1-8- قلمرو پژوهش

گستره این پژوهش در 3 قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:

قلمرو موضوعی: این پژوهش به ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری می‌پردازد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش شش ماه اول 1393 می‌باشد.

تعداد صفحه :96

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان