علوم سیاسی

منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی:بررسی پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز

با عنوان : مطالعه پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

با عنوان :

مطالعه پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بافروپاشی شوروی قفقاز جنوبی به دلیل خلاء قدرت برتر به صحنه رقابت قدرت ها تبدیل گردید.مسائلی همچون تنوع بخشی به منابع انرژی، کوشش برای نفوذ در منطقه برای ارتقای جایگاه منطقه ای وجهانی، بهره گیری از اوراسیا به عنوان دالان غربی-شرقی برای مبارزه با تروریسم ازدلایل اهمیت قفقاز جنوبی می باشد. ایران، ترکیه وروسیه به عنوان قدرت های منطقه ای وآمریکا واتحادیه اروپا به عنوان قدرت های فرامنطقه ای برای حضور موثرتر در این منطقه به رقابت ژئوپلیتیکی برخاستند. منطقه قفقاز جنوبی که شامل سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان وگرجستان میباشد. از همان آغاز مورد توجه دوقدرت منطقه ای ایران وترکیه قرار گرفت .ترکیه همزمان با اشغال قره باغ توسط ارمنی ها در طرفداری از آذربایجان مرزهای هوائی وزمینی خود را برروی ارمنستان بست واز آن وقت مسئله قره باغ تأثیر تعیین کننده ای در مناسبات ترکیه با ارمنستان اعمال می کند که باعث دو جبهه پیش روی یکدیگر قرار گرفتند. روسیه، ارمنستان وایران در یک طرف وترکیه آذربایجان وگرجستان با همراهی آمریکا واتحادیه اروپا در ائتلاف دیگر دو بلوک قدرت در قفقاز جنوبی به وجودآوردند . در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی ،کتابخانه ای وبصورت توصیفی –تحلیلی انجام گردیده می باشد .هدف از پژوهش حاضر آن می باشد که در صورت عادی شدن روابط ارمنستان وترکیه چه تغییراتی در این بلوک بندی قدرت به وجودخواهد آمد وتاثیر آن برمنافع ملی ایران خواهد داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بهبود روابط ترکیه وارمنستان موازنه قدرت(روسیه –ایران وارمنستان)از یک طرف و(جمهوری آذربایجان –ترکیه واسرائیل) از طرف دیگر درمنطقه را بهم خواهد زد.

واژه های کلیدی : قفقاز جنوبی، ژئوپلیتیک، قره باغ، ارمنستان، ترکیه

مقدمه

تغییرات ژئوپلیتیک ،متناسب با گستردگی واهمیت آن ،تغییرات دگرکون کننده وتاریخ سازی را در عرضه های تعامل ویا تقابل کشورها ایجاد می کنند.به تعبیری دیگر تغییر در عرصه ژئوپلیتیک از آن جهت که فضای گفتمانی تازه ای را ایجاد می کند،ساختارویاتقابل در سطوح مختلف منطقه ای وبین المللی را متناسب با خود متحول ودگرگون می سازد.

بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از عمیق ترین تحولات ژئوپلیتیکی در آخرین دهه قرن بیستم حادث گردید.این مجموعه نه تنها باعث سقوط واز بین رفتن نظام دو قطبی وپایان جنگ سرد گردید بلکه باعث به وجودآمدن تعداد در خور توجهی دولت های نوبنیاد از فروپاشی امپراتوری پیشین گردید برهمین اساس به علت مجاورت جغرافیائی جمهوری اسلامی ایران با شوروی سابق میتوان این گونه اذعان نمود. که ظهور وبوجود آمدن منطقه آسیای مرکزی وقفقاز به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیکی ومهم در جهان تاثیرات عمیق وتعیین کننده ای در مناسبات سیاسی منطقه ای وبین المللی ایران ایجاد کرده می باشد. به وجودآمدن این منطقه علاوه بر ایجادفرصت های فراوان در ابعادمختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی برای ایران با ایجاد چالش های عمده ای هم برای کشورمان همراه بوده می باشد کوشش گسترده کشورهای بزرگ وقدرتمند به مقصود کسب نفوذ در این منطقه درقالب بازی بزرگ جدیداز پیامدهای می باشد که میتواند منافع ملی وملاحظات امنیتی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا که دخالت قدرت های بزرگ علاوه براز بین رفتن منابع وامکانات دررقابت ها باعث جانبداری آنها از گروه های رقیب ومتخاصم میشودواین امر باعث ایجاد تنش وبی ثباتی در منطقه خواهد گردید. منطقه قفقاز به علت شرایط جغرافیائی خاص خود دارای اهمیت راهبردی در امنیت ملی ایران می باشد. این منطقه از سمت شمال به دشت های جنوب روسیه، از سمت جنوب به دو کشور ایران وترکیه، از سمت غرب به دریای سیاه واز سمت شرق به دریای کاسپین منتهی میگردد. چنین موقعیت جغرافیائی با کشف منابع انرژی خزروبحث انتقال این منابع به بازارهای جهانی باعث اهمیت بیشتر منطقه قفقاز در معادلات منطقه ای وفرامنطقه ای شده می باشد از سوی دیگر وجود قومیت ها ونژادهای مختلف در قفقاز که در نتیجه ساختارهای به جا مانده از اتحاد شوروی سابق بوده وباعث ایجاد مناقشات منطقه ای نظیر قره باغ، جدائی طلبی در چچن وغیره گردیده می باشد. زمینه را برای حضور بازیگران فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا وناتو مهیا کرده می باشد(غفاری ، ویسی نژاد، تقی پو، 92:1391).    

در همین زمینه کوشش های فعال ایران وترکیه با هدف یافتن جای پائی در آسیای مرکزی وقفقاز که بیشتر براساس متغیرهایی مانند مجاورت جغرافیائی ، شباهت های فرهنگی وملاحظات سیاسی صورت می گرفت بسیاری از محققان را وادار نمود تا از همان آغاز حوزه جنوبی اتحاد شوروی را مانند جولانگاهی برای رقابت های ایران وترکیه والبته روسیه ترسیم کنند.(نوروزی،129:1379).

رقابتی که برای ترکیه به رسیدن به رهبری گروهی از کشورها با جمعیتی 50میلیون نفر اهمیت دارد که میتواند معضلات عمیق ماندن در انتظار به پیوستن به جامعه اروپا را با شتابی بیشتر پایان دهد .وبرای ایران نیز این منطقه تنفسی به شمار می آید که فشار قدرت روسیه آن را مسدود کرده می باشد بر این اساس به اعتقاد این کشورها نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه برای آنها از نظر جامعه جهانی اهمیت ویژه ای داشته وقدرت چانه زنی آنها را در روابط بین المللی ارتقا می بخشد (نقدی نژاد،120:1388).با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی واستقلال سه کشور آذربایجان، ارمنستان وگرجستان در منطقه قفقاز جنوبی ونیز با در نظر داشتن تحولات در منطقه وجهان موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه پس از جنگ سرد ارتقاء پیدا نمود اما به سبب میراث سیاست های دوران حکومت کمونیستی وهمخوان نبودن مرزهای سیاسی با مرزهای قومی ونژادی در سطح فروملی پنج منطقه خودمختار در این بخش پدید آمد. وجود واحدهای خودمختار آجاریا ،آبخازیا، اوستیای شمالی، نخجوان وناگورنوقره باغ در منطقه قفقاز منشاء بسیاری از تحولات سیاسی وامنیتی در طی دودهه گذشته بوده می باشد. بویژه وقوع جنگ های خونین داخلی در گرجستان برسر دو منطقه آبخازیا واوستیای جنوبی ونیز جنگ پر هزینه میان دو کشور آذربایجان وارمنستان بر سر مسئله ناگورنو قره باغ در ایتدای دهه 90میلادی منطقه قفقاز جنوبی را به یکی از مناطق چالش برانگیز به لحاظ وقوع درگیریهای قومی –نژادی وبه تبع آن بروز مناقشه میان کشورهای منطقه در فضای پس از جنگ سرد تبدیل نمود .فدراسیون روسیه، ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا وایالات متحده را بایستی مهم ترین بازیگران تحولات قفقاز در طی دو دهه اخیر دانست که نحوه تعامل ویا تقابل بین آنها موجب شده چشم انداز گسترده ای از درگیری تا همکاری میان سه کشور قفقاز با بازیگران یادشده در مقاطع مختلف شکل بگیرد( گورزه گر کالجی:1389شماره22) . باتوجه به رویکردهای امنیتی کشورهای قفقاز جنوبی ونیز با در نظر گرفتن سیاست های امنیتی قدرت های منطقه ای (روسیه ،ترکیه وایران)وقدرت های فرامنطقه ای (امریکا واتحادیه اروپا)وجود دو بلوک ومحور متمایز را می توان در این منطقه نظاره نمود.محورامنیتی غربی که با طرفداری امریکا واتحادیه اروپا ومساعدت ترکیه ،دوکشور گرجستان وجمهوری آذربایجان را به هم نزدیک کرده می باشد.ومحور روسی که با کمک ایران،جمهوری ارمنستان را زیر چتر حمایتی خود قرار داده می باشد.این دومحور که هم از نظر جغرافیائی وهم از نظر ژئوپلیتیکی همدیگر را قطع می کند.از ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته می باشد وبه جزدر ابتدای کار که درمقاطع کوتاهی سیاستمدار روس گرای زیرا ایاز مطلب اف در باکو برسر حکومت بود.در سایر مقاطع این تقابل امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی حاکم بود .محور مورد طرفداری غرب وترکیه در مقایسه با محور روسیه وایران از ظرفیت های اقتصادی بیشتری برخوردار می باشد بهره گیری از منابع هیدروکربودریای کاسپین وانتقال آن به اروپا،پویائی این محور را بیشتر ساخته وشرکای غربی را برای سرمایه گذاری وتوجه بیشتر به این محورترغیب می کند.درطرف مقابل محور ایران _ارمنستان _روسیه بیشتر برمنابع وبازارهای سه کشور متکی می باشد.همچنین اتکای بلوک غرب وترکیه به توانمندی امنیتی _نظامی ناتو نیز مزیتی برای این بلوک به شمار می رود.البته این بلوک وابستگی زیادی به بازیگران خارج از منطقه دارد که ماهیت این محور امنیتی را برون گرا ساخته می باشد.وبا در نظر داشتن سابقه عملکرد جهان غرب ،اطمینان زیادی برای کشورهای منطقه ایجاد نمی کند،برعکس محور روسی _ایرانی درون گرا وبرآمده از نیاز های امنیتی مشترک منطقه می باشد ومی تواند براساس هم پوشانی منافع ملی سه کشور تعریف گردد.(ایراس).

درنتیجه با در نظر داشتن موارد ذکرشده در صورت عادی شدن روابط ارمنستان وترکیه ،منطقه شاهد تغییراتی در این دو محور شده که باعث برهم خوردن موازنه قدرت گردیده وامکان جابجائی بعضی از این کشورها به سمت یکی از این دو محور خواهد گردید.                    

مقدمه:

منطقه قفقاز به دلیل موقعیت خود که اروپا را به آسیاوخاورمیانه متصل می کند.پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وخلاءقدرت در این منطقه حساس ژئوپلیتیکی ،اهمیت روزافزونی یافته می باشد .وجود منابع قابل اتکا ی انرژی ،تنوع قومیتی ،فرهنگی ،دینی ودیگر مسائل کلان نیز تنها توانسته می باشد بر حساسیت ژئوپلیتیکی قفقاز در جوامع جهانی بیفزایند.گذشته از این عوامل ورود بسیاری از قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای باعث تغییرات مهمی در معادلات سیاسی واقتصادی شده این جهت گیری ها به نوعی یارگیری سیاسی نیز انجامیده وهرکدام از این بازیگران کوشش دارند ضمن عقب زدن سایر رقبا ،منافع وامتیازات بیشتری را در منطقه بدست آورندطبیعتا وجود این رقابت ها برروابط ایران وکشورهای قفقاز که از دیرباز دارای پیوندهای عمیقی با یکدیگر بوده اند تاثیر خواهد گذاشت .                                                                                  

1-1بیان مسئله :

از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی در دهه های آخر قرن گذشته فروپاشی اتحاد شوروی بود که پیامد آن ظهور کشورهای نواستقلال در حوزه جنوبی شوروی وورود آنها به عرضه روابط بین الملل بود .منابع سرشار وغنی انرژی وبازارهای مصرف برای سرمایه گذاری همراه با بحرانهای هویتی واجتماعی، بحرانهای ساختاری وسیاسی وهمچنین ضعف اقتصادی وناکارآمدی دولت های منطقه همه وهمه عواملی می باشد که باعث جلب توجه دیگر بازیگران عرضه جهانی به این منطقه گردید یکی از پیامدهای آن درکناررقابت قدرت های فرامنطقه ای فعال شدن قدرت های منطقه ای برای حضور ونفوذ در این منطقه می باشد. ایران وترکیه هم با هدف یافتن جایگاهی درفرصت های پیش رو وهم باهدف رفع نیازهای این کشورها در عرضه داخلی وضرورت های سیاست خارجی آن بیشتر برپایه متغیرهائی زیرا اشتراکات فرهنگی، ملاحظات ژئواکونومیک وژئوپلیتیک به رقابت با هم پرداختند منطقه قفقاز جنوبی که شامل سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان وگرجستان میباشد از همان آغاز مورد توجه دو قدرت منطقه ای ایران وترکیه قرارگرفت .ترکیه همزمان با اشغال قره باغ توسط ارمنی ها در طرفداری از آذربایجان مرزهای هوائی وزمینی خود رابرروی ارمنستان بست واز آن وقت مسئله قره باغ تأثیر تعیین کننده ای در مناسبات ترکیه با ارمنستان اعمال می کند

1-2سوال پژوهش :

سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده می باشد این می باشد که:

1-اساسا تحول اساسی در روابط ارمنستان وترکیه چه تاثیرات ژئوپلیتیکی درمنطقه قفقاز جنوبی وموقعیت ایران خواهد داشت؟                                                                      

   2–آیا خروج ارمنستان از مثلث ایران وروسیه وپیوستن به بلوک غرب وترکیه باعث تضعیف محور روسیه _ایران خواهد گردید؟  

3–آیا بدون در نظر گرفتن حل مناقشه قره باغ از طرف ترکیه باعث گرایش جمهوری آذربایجان بسمت محور روسیه _ایران ،ارمنستان خواهد گردید؟

1-3فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عادی سازی روابط ارمنستان –ترکیه هم جایگاه ژئوپلیتیکی منطقه، هم منزلت کشورها وهم موازنه قدرت دربین کشورهای منطقه را دچار تحول اساسی خواهد نمود.

فرضیه دوم–خروج ارمنستان از مثلث ایران وروسیه وپیوستن به ترکیه وبلوک غرب باعث تضعیف محور روسیه-ایران

می گردد.    

فرضیه سوم–گرایش جمهوری آذربایجان به سمت روسیه –ایران وارمنستان بدون در نظر گرفتن حل مناقشه قره باغ از طرف ترکیه .

1-4اهداف پژوهش :

هدف کلی این پژوهش درک وشناخت دقیق از پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز وتامین منافع ملی کشور در طریقه تغییر تدریجی موازنه قدرت سنتی در این منطقه می باشد                                          –ایران نباید روابط نزدیک با ایروان را همیشگی وتضمین شده بپندار پس تغییر اساسی در توجه وخط مشی تهران نسبت به ایالات متحده آمریکا ودرپی آن روسیه پیش شرط توسعه معنادار روابط با همسایگان در قفقاز جنوبی می باشد .

1- 5اهمیت وضرورت پژوهش :

اهمیت وضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می گردد که با مطالعات وبررسیهای بعمل آمده مشخص شده می باشد که در پژوهش های صورت گرفته پیشین به موضوع پیامدهای ژئوپلیتیکی ناشی از نزدیکی وعادی سازی روابط ارمنستان–ترکیه وتاثیرات آن برامنیت ملی واقتصادی کشورمان کمتر صورت گرفته می باشد وتعداد پژوهش ها محدود اندک میباشد لذا به نظر می رسد با انجام این پژوهش تا حدودی خلاءوجا ی خالی این پژوهش ها مرتفع گردد.

1-6روش پژوهش :

در این پژوهش روش گرد آوری اطلاعات بصورت اسنادی، فیش برداری، کتابخانه ای،مدارک نقشه ها ومقالات ورسانه های جمعی واینترنت (سایت ها)میباشد وبصورت توصیفی –تحلیلی انجام گردیده می باشد

 1-7محدوده مورد مطالعه :

پژوهش حاضر ضمن گذری در تاریخ وجغرافیای قفقاز جنوبی بطور عمده پس از جدائی از ایران وبعد ازتشکیل اتحاد جماهیر شوروی وپس از فروپاشی آن وتشکیل سه جمهوری قفقاز جنوبی آذربایجان گرجستان وبه خصوص جایگاه ارمنستان در ارتباط با کشورهای ایران وترکیه میباشد

1-8محدودیت ها:

یکی از مهمترین محدودیت ها در این پژوهش عدم دسترسی به منابع دست اول وروز دنیا ونیز عدم ترجمه منابع انگلیسی زبان در این مورد میباشدوبیشتر منابع پژوهش از طریق فصلنامه ها ومجلات گذشته در این ارتباط میباشد.

1-9پیشینه پژوهش :

-بعضی از مقالات ارائه شده در ارتباط با موضوع پژوهش فوق عبارتند از مقاله تحت عنوان چشم انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتوتحول روابط ترکیه –ارمنستان توسط اقای میرقاسم بنی هاشمی در دی 88انجام گردیده در این مقاله اظهار میشود که بهبود روابط ارمنستان –ترکیه موجب تقویت ائتلاف غرب گرا واحتمال ورود ارمنستان به این فرآیندبرای رفع آثار تحریم وانزوای جغرافیائی وبازسازی زیر ساخت های اقتصادی- صنعتی اجتناب پذیر خواهد بود ومعادله قدرت را در منطقه به نفع ترکیه وبلوک غرب تغییر می دهد.

–مقاله ای دیگر تحت عنوان روابط ایران وارمنستان :فرصت ها وموانع توسط نوراله قیصری ومهناز گودرزی در اردیبهشت 88انجام شده می باشد در این مقاله به علت های اهمیت ارمنستان برای ایران تصریح

گردیده می باشد مانند اهمیت ژئوپلیتیک به دلیل مرتبط شدن ایران با دریای سیاه، قفقاز شمالی واروپا واستفاده از دهلیزهای ورودی وخروجی وخطوط مواصلاتی ارمنستان اهمیت استراتژیک ارمنستان برای مقابله با توسعه طلبی ترکیه در منطقه اهمیت سیاسی از نظر امکان بهره برداری از لابی قوی ارامنه در محافل سیاسی واقتصادی اهمیت اقتصادی از نظر تسخیر بازار ارمنستان دربخش های مانند انرژی بهره برداری سیاسی وامنیتی برای حضور تعیین کننده در منطقه قفقاز وممانعت از گسترش بحران ها مانند بحران قره باغ به داخل ایران وایجاد توازن قوا در تحولات منطقه وروابط آذربایجان وارمنستان ومعادلات منطقه ای مانند مسائل انتقال انرژی                       .

– مقاله دیگر تحت عنوان ایران وخطوط انتقال انرژی حوزه خزرتوسط نصرتی (1388)انجام گردیده که به مطالعه چالش ها وفرصت های ژئوپلیتیکی انتقال وترانزیت انرژی منطقه آسیای مرکزی وقفقاز ودریای کاسپین به بازارهای جهانی پرداخته می باشد وی در این مقاله از ایران به عنوان امن ترین ،اقتصادی ترین وکوتاهترین مسیر انتقال منابع انرژی به بازارهای جهانی نام می برد اما ایالات متحده به علت اطلاع از موقعیت بی نظیر ژئوپلیتیک وژئواستراتژیک ایران واینکه این موقعیت می تواند ایران را به بازیگری جهانی تبدیل نماید دست به اقداماتی برای خنثی کردن این توان بالقوه زده می باشد که از آن جمله می توان به جایگزینه راه هائی غیراز ایران برای این انتقال تصریح نمود.                                       -کتاب روابط ایران با جمهوریهای قفقاز نوشته دکتر میرابراهیم صدیق نشردادگستر(1383)که به دیدگاههای نظری ،نگاهی به جغرافیای منطقه قفقازوسابقه تاریخی روابط ایران با این منطقه ،تاثیر قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای در قفقاز ،روابط سیاسی-اقتصادی ایران با جمهوریهای قفقاز ،علل گسترش روابط ایران با ارمنستان تصریح می کند.                                           -کتاب ژئوپلیتیک جدید ایران از قزاقستان تاگرجستان نوشته دکتر سیدعطاله تقوی نشردفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه (1387)که به ویژگیهای ژئوپلیتیک ایران،دیدگاههای مهم ژئوپلیتیکی ،عوامل موثر در ژئوپلیتیک ایران ،آثار علائق ژئوپلیتیک درفضای روسیه تزاری وجانشین آن شوروی سابق نسبت به ایران ،بحران ها،منابع وظرفیت های کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز،مطالعه منابع وظرفیت های اقتصادی آسیای مرکزی وقفقاز،تاثیرات امنیتی واقتصادی –سیاسی فروپاشی شوروی برژئوپلیتیک ایران،زمینه های مشترک همکاری بین ایران وکشورهای آسیای مرکزی وقفقاز تصریح دارد.

منابع ذکر گردیده در بالاتنها قسمتی از انبوه رساله ها،کتاب ها ومقاله های نوشته شده در این حوزه می باشد .که البته هرکدام به بخش خاصی از موضوع مورد بحث پرداخته اند پس در طول پایان نامه کوشش شده می باشد تا به بسیاری ازآنها تصریح گردد .به هرحال بطورکلی منابعی که ذکر گردیده بطور جامع به مطالعه موضوع مورد نظر نپرداخته اند وهدف از پژوهش این می باشد تا این خلاءرا پرکندودرصورت عادی شدن روابط ارمنستان وترکیه تاثیرات آن را در سطح منطقه وبخصوص در ارتباط بامنافع ملی ایران مورد مطالعه قراردهد.

1 -10شیوه گردآوری داده ها واطلاعات :

به مقصود گردآوری وجمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار فیش برداری از کتب مختلف ،آمار واطلاعات وهمچنین گزارش های پژوهشی سازمانها وموسساتی که در زمینه آسیای مرکزی وقفقاز تخصص دارند بهره گیری می گردد همچنین بهره گیری از فضای مجازی اینترنت واطلاعات افراد مجرب ومتخصص در این ارتباط ونیز بانکهای اطلاعاتی رایانه ای بهره گیری خواهد گردید.

1-11هدف کاربری وبهره وران

شناسائی اهمیت منطقه قفقاز جنوبی از دیدگاه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی،تاریخی،فرهنگی ،مذهبی وسیاسی وحوزه جغرافیائی این پژوهش می تواند مورد بهره گیری دانشجویان ،محققان وپژوهشگران مسائل قفقاز قرارگرفته وسازمانهائی که در حوزه قفقاز جنوبی عملکرد خاصی دارند می توانند از اطلاعات بهره مند گردند.

 1-12تعریف مفاهیم واصطلاحات :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ازمهم ترین واژه ها واصطلاحات بکاررفته در این پژوهش که به تشریح آنها پرداخته خواهد گردید عبارتند از:

1-12-1ژئوپلیتیک :                        

   ژئوپلیتیک شیوه قرائت ونگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت واندیشه وتاثیر آن برتصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی ومنطقه ای می باشد.(میرحیدر،22:1377).

ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیائی اثر محیط واشکال وپدیده های محیطی زیرا موقعیت جغرافیائی ،شکل زمین ،منابع کمیاب، امکانات ارتباطی وانتقال (زمینی دریائی هوائی وفضائی )وسایل ارتباط جمعی و …را در تصمیم گیریهای سیاسی بویژه در سطوح گسترده منطقه ای وجهانی مطالعه می کند(مجتهد زاده:128:1381)

  تعداد صفحه :123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان